Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/122/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz sz


UCHWAŁA Nr XXI/122/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2005r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocyn innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga omocy innych osób a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek , wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, które ukończyły 85 lat życia, a dochód osoby lub w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5.1. Ustala się stawki odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Lp.

Dochód na osobę i w rodzinie określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej

Odpłatność za 1 godz. od osoby samotnej

Odpłatność za 1 godz. od osoby posiadającej rodzinę

1.

Dochód do 100% kryterium dochodowego

bezpłatnie

bezpłatnie

2.

Dochód powyżej 100% do 175% kryterium dochodowego

0,50 zł

1,00 zł

3.

Dochód powyżej 175% do 250% kryterium dochodowego

1,00 zł

2,00 zł

4.

Dochód powyżej 250% do 325% kryterium dochodowego

2,00 zł

3,00 zł

5.

Dochód powyżej 325% do 400% kryterium dochodowego

3,00 zł

4,00 zł

6.

Dochód powyżej 400%

4,00 zł

5,00 zł

2. Ustala się koszt jednej roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 5,00 zł.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobę zainteresowaną można na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolnić na czas określony z ponoszenia z odpłatności w szczególności ze względu na:

  1. konieczności ponoszenia przez zainteresowanego opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej lub leczniczo - rehabilitacyjnej;

  2. posiadane przez zainteresowanego więcej niż jednej osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;

  3. zdarzenie losowe.

§ 7.1. Zakres i czas trwania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz odpłatność za usługi oraz zwolnień ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

2. Należność za usługi opiekuńcze świadczone w dni wolne od pracy ustala się w wysokości 200% podstawowej odpłatności.

3. Należność za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy w Bielicach do dnia 5 każdego następnego miesiąca.

§ 8. Wykonanie uchwały powierz się Kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej w Bielicach.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIV/175/96 Rady Gminy w Bielicach z dnia 20 listopada 1996r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 15:25:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 15:25:57