Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/133/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok


UCHWAŁA Nr XXIV/133/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759;) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 10.000 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów

województw pozyskane z innych źródeł 10.000 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 308.807 zł

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 30.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody 30.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł

  • wymiana sieci wodociągowej 30.000 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa 2.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna 5.476 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.476 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 500 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.976 zł

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

4. Dział 801 Oświata i wychowanie 127.931zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 48.431 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.761 zł

§ 4260 Zakup energii 500 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.178 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.992 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76.000 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 57.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł

rozdział 80110 Gimnazja 3.500 zł

§ 4260 Zakup energii 500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

5. Dział 851 Ochrona zdrowia 4.600 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.600 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 550 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.800 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200 zł

6. Dział 852 Pomoc społeczna 4.800 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.800 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 zł

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 59.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59.000 zł

- przystanki autobusowe 12.000 zł

  • urządzenia placów zabaw w poszczególnych miejscowościach 47.000 zł

8. Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000 zł

- budowa i modernizacja świetlic wiejskich 50.000 zł

9. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 15.000 zł

rozdział 92695 pozostała działalność 15.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 zł

  • budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w miejscowości Chabowo 15.000 zł

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 298.807 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna 5.476 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.476 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.476 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 127.931 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 48.431 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.439 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.992 zł

rozdział 80104 Przedszkola 76.000 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 57.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł

rozdział 80110 Gimnazja 3.500 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500 zł

4. Dział 851 Ochrona zdrowia 4.600 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.600 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.800 zł

5. Dział 852 Pomoc społeczna 4.800 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.800 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 154.000 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 154.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr inż. Wiesław Seniuk

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-07-2005 09:26:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-07-2005 09:26:33