Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Projekt

     UCHWAŁA Nr …………………..

RADY GMINY BIELICE

z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

 

     Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bielice

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane
w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2 oraz czysty gruz budowlany;

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 ze zm.) i z którym zarządzający podpisał umowę;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 ze zm.);

6) zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej – zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, wykonujący zadania Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 ze zm.).

 

Rozdział 2 Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3. Zarówno właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (zamieszkałej) jak i nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (niezamieszkałej) jak i nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych,
o których mowa w rozdziale III niniejszego regulaminu;

1a) oznakowanie pojemników i worków, o których mowa w pkt 1 odpowiednią naklejką albo chipem.  Właściciel nieruchomości obowiązany będzie umieścić w widocznym miejscu na pojemniku i worku otrzymane ze Związku Gmin Dolnej Odry odpowiednie oznakowanie lub udostępnić pojemnik dla osoby, która dokonywać będzie oznakowania.

1b) trwałe i widoczne (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznakowanie pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik, przy czym właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązany jest pojemnik, w którym gromadzone są odpady z części niezamieszkałej nieruchomości, poza  oznakowaniem pojemnika adresem nieruchomości, w widocznym miejscu oznakować pojemnik symbolem „P” o wysokości minimum 15 cm. Symbol „P” oznacza, że pojemnik na odpady przynależy do nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika adresem nieruchomości do której przynależy pojemnik i symbolem „P” ciąży na właścicielu nieruchomości, a w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie jest właścicielem pojemnika, w którym gromadzone są odpady z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub z części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wykonanie obowiązku oznakowania pojemnika adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik i symbolem „P” ciąży na podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

 1. papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 2. szkła i odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
 3. metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
 4. odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone,
 5. zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 6. odpady wielkogabarytowe,
 7. przeterminowane leki i opakowania po lekach,
 8. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 11. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe,

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d:

 1. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne,
 2. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w minimum cztery pojemniki do gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 2 lit. a-d niniejszego paragrafu, dostępnych w ilościach co najmniej 250 punktów na terenie Związku Gmin Dolnej Odry;

4) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w punkcie 2 w sposób zgodny
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach;

5) usuwanie z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śniegu, błota oraz lodu na całej jego długości i możliwie największej jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5m;

6) zapewnienie dojścia i dojazdu do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, które winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

7) odgarnianie śniegu, lodu lub błota w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 4. Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

 1. mycie pojazdów samochodowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

 

 1. doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą
  w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 

Rozdział 3 Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

 

§ 5. Odpady komunalne mogą być zbierane w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840 oraz przeznaczonych do tego celu workach, z zastrzeżeniem §6.

§ 6. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 80 l,
 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową – worki o minimalnej pojemności 60 l,
 3. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l, przy czym w uzasadnionych przypadkach do zbiórki odpadów, o których mowa w §3 pkt 2 lit. b dopuszcza się  pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, a jednocześnie pojemność pojemników na odpady komunalne musi być dostosowana do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników. Niedopuszczalne jest stawianie dla jednej nieruchomości kilku pojemników o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej,
 4. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d
  z nieruchomości z zabudową wielorodzinną poniżej 7 lokali dopuszcza się używanie worków o minimalnej pojemności 60 l,
 5. w zabudowie wielorodzinnej, w której liczba lokali nie jest większa niż siedem,
  a nieruchomość nie jest objęta wspólnym zarządem, odbiór odpadów komunalnych odbywa się na zasadach i  zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

 1. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
 2. do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności 60 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
 3. do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 2, lit.: a-d, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane ogólnodostępne punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 4 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną w § 3 pkt 2 lit. a-d grupę odpadów, z zastrzeżeniem pkt 4.

4) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec braku możliwości przestrzennych oraz w celu dostosowania pojemności pojemników do realnych potrzeb właścicieli nieruchomości, dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności mniejszej niż wskazana w pkt 3 niniejszego paragrafu, jednak nie mniejszej niż 240l, przy czym pojemność pojemników na odpady komunalne wymienione w § 3 pkt 2, lit.: a-d,  musi być dostosowana do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających
z pojemników. Niedopuszczalne jest stawianie w jednym punkcie kilku pojemników
o pojemności mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej;

5) Pojemniki, o których mowa w pkt od 1 do  4, powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, podlegają myciu i dezynfekcji dwa razy do roku, w szczególności w okresie wiosennym i letnim podlegają czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

6) Właściciel pojemników odpowiada za wykonanie obowiązków określonych w pkt 5 i 6.

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu-, trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 80 l,
 2. gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l,
 3. gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 20 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l,
 2. gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l,
 3. gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest także do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz niedopuszczania do ich przepełnienia.

§ 8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę wykonującą świadczenie na rzecz ww. podmiotów oraz każdą osobę zatrudnioną na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o wolontariat)jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

3) dla lokali handlowych – co najmniej 60 l na każdą osobę zatrudnioną na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l na punkt;

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. – 20 l na jedno łóżko  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

7) dla rodzinnych ogrodów działkowych 3 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na rodzinny ogród działkowy, z zastrzeżeniem pkt.7a do 7d;

7a) Podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku jego braku, właściciel nieruchomości na której znajduje się teren rodzinnych ogrodów działkowych, ma obowiązek zapewnić pojemniki lub worki na bioodpady, w tym odpady zielone, z zastrzeżeniem punktu 7b, 7c, 7d i 7e;

7b) W przypadku wyposażania w pojemniki, o których mowa w punkcie 7a, podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości ma obowiązek uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych bioodpadów w tym odpadów zielonych, kierując się normatywem 10 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na rodzinny ogród działkowy;

7c) W przypadku wyposażania w worki, o których mowa w punkcie 7a, podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości ma obowiązek uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych bioodpadów, w tym odpadów zielonych, kierując się normatywem 10 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden worek o pojemności 120 l na każdą działkę na miesiąc. Jednocześnie podmiot sprawujący zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu właściciel nieruchomości musi zapewnić na terenie ogólnym wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia worków przed ich odbiorem z zachowaniem zasady określonej w pkt. 7d;

7d) wydzielone miejsca przeznaczone do gromadzenia worków przed ich odbiorem, o którym mowa w pkt 7c powinno być łatwo dostępne dla osób z nich korzystających oraz dla pracowników firmy dokonującej odbioru odpadów, z zachowaniem estetyki miejsca oraz utrzymane w czystości i porządku;

7e) obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki oraz niedopuszczania do ich przepełnienia oraz zapewnienie miejsca przeznaczonego do gromadzenia worków przed ich odbiorem ciąży na podmiocie sprawującym zarząd nad nieruchomością, a w przypadku braku takiego podmiotu na właścicielu nieruchomości.

8) dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy;

9) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

10) dla targowisk, hal targowych, giełd – 1 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;

11) dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych – 15 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;

12) dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik 1100 l;

13) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk,  2l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l;

14) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

 

§ 9. 1. Normatywy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości w części niezamieszkałej.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest zapewnić pojemniki na odpady komunalne o pojemności nie dopuszczającej do przepełnienia pojemników przy określonej częstotliwości odbioru odpadów.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem dla części niezamieszkałej.

§ 10a. W przypadku gdy Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą,
a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do przestrzegania normatywów gromadzenia odpadów określonych w §7 i §8 łącznie, przy czym nieruchomość może być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240l z przeznaczeniem dla części zamieszkałej i niezamieszkałej.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l na 1 osobę oraz ma obowiązek zorganizowania odbioru
i zagospodarowania zgromadzonych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady o objętości nie mniejszej niż 20 l oraz ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia. Ilość i miejsce usytuowania pojemników na odpady musi zapewniać utrzymanie czystości i porządku na tych terenach i obiektach.

3. 16) 1515  Obowiązek określony w ust.2 dotyczy także podmiotu, któremu zlecono zagospodarowanie i utrzymywanie miejsc przystankowych.

§ 12. 1. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem PAPIER – na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2) ZIELONY lub inny trwale oznakowany z napisem SZKŁO – na szkła i odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach;

3) ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – na tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak, oraz metal;

 4) BRĄZOWY lub inny trwale oznakowany z napisem BIO – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów zielonych.

§ 13. 1. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. a-c, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1) w workach – na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników
i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

2) w pojemnikach – na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. d;

3) w pojemnikach lub workach – na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

2. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. d, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1) w workach specjalnie do tego przeznaczonych, o minimalnej pojemności 60 l,lub w pojemnikach o minimalnej pojemności 240 l.

2) w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych dopuszcza się pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l,

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania §22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki
z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wrzucania odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

4a) właściciel nieruchomości nie może wrzucać do pojemników należących do nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (zamieszkałej) odpadów pochodzących z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (niezamieszkałej);

5) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do domykania pojemników wyposażonych
w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;

6) właściciel nieruchomości nie powinien wrzucać do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu i żużlu;

§ 15. Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Rozdział 4 Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 16. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. od e) do k) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz w roku według ogłoszonego harmonogramu.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Związku Gmin Dolnej Odry
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

4. Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno – budowlanej), – można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości.

6. Odpady zielone można oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, w zabudowie wielorodzinnej są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu według ogłoszonego harmonogramu.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 18. 1. Zarządcy dróg publicznych zobowiązani są do rozmieszczenia odpowiedniej ilości koszy ulicznych na drobne odpady komunalne, wykonanych z materiałów trwałych, kosze należy ustawić w odstępach dla obszarów wiejskich nie większych niż co 200m, dla obszarów miejskich nie większych niż co 100 m.

2. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Do koszy ulicznych nie należy wrzucać odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, rodzinnych ogrodów działkowych oraz z będących wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

§ 19. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

§ 20. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

§ 21. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

 

Rozdział 5 Obowiązki właścicieli zwierząt domowych.

 

§ 22. 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób zachowujący wymagania sanitarne, gwarantujący właściwą opiekę i dozór.

3. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

4. Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

§ 23. 1. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu – również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

 1. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.

 

Rozdział 6 Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 24. 1. Dopuszcza się hodowlę ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików w zabudowie jednorodzinnej.

 

2. Trzymanie ptactwa i królików dopuszczalne jest na nieruchomości z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony drogi; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

 

§ 25. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

 

 

 

1.Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem.

2.Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.

3.Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

Rozdział 7  Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

 

§ 26. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, w przypadku ich wystąpienia na posesjach, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na terenie posesji.

 

2. Obowiązek powszechnej deratyzacji należy przeprowadzi

przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie całej gminy.

 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8 Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 27. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Bielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub
w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028” uchwalonym dnia 27 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 9 Przepisy przejściowe

§ 28. Do umów zawartych z podmiotami odbierającymi odpady przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

§ 29. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. /Dz.Urz.Woj.Zach.,poz.2648/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice, zmienioną Uchwałą Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r./Dz.Urz.Woj.Zach.,poz.2864/.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Konieczność zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice związana jest przede wszystkim z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 27 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XVIII/321/16 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028 wraz z załącznikiem Plan inwestycyjny. Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1515, ze zm.), Rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu. Ponadto zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku została dostosowana do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w którym to określone zostały zasady szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-06-2017 15:19:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Mocarski 12-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-06-2017 15:19:19