Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/130/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do reazlizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwi


UCHWAŁA Nr XXIV/130/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 roku nr 142, poz.1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003 roku nr 80, poz. 717, nr 162, poz.1568, z 2004 roku nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz.747 z późn.zm.) - Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Bielice przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” planowanego do wdrożenia przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w ramach projektu grupowego współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności.

2. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Bielice realizowane będzie zadanie:

1) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach,

2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Parsów, Babin, Chabowo, Stare Chrapowo, Nowe Chrapowo - o łącznej długości około 17 km /8 przepompowni/.

§ 2. Akceptuje się Studium Wykonalności projektu, opracowanego przez PROEKO Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 3. Upoważnia się Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do:

  1. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności.

  2. pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizacją (POZR) projektu.

  3. do koordynacji i monitoringu realizacji zadań na terenie Gminy, a w szczególności:

a) przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania przetargów,

b) koordynacji i nadzoru robót i usług,

c) płatności za roboty i usługi,

d) rozliczeń finansowo-rzeczowych,

e) promocji i organizacji audytów projektu.

§ 4. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, a w przypadku przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Gmina oświadcza, że:

  1. zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki finansowe na pokrycie udziału własnego i poręczeń pożyczek, zawartych w Studium Wykonalności,

  1. nie będzie zmieniać zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego w dokumentach wymienionych w §2,

  1. w przypadku utraty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności z przyczyn leżących po stronie Gminy inne Gminy uczestniczące w przedsięwzięciu oraz Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bielice do współdziałania ze Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie celem podjęcia czynności niezbędnych do realizowania przedsięwzięcia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

mgr inż. Wiesław Seniuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 11:21:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 11:21:53