Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/92/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

U C H W A Ł A Nr  XIX/92/16
R a d y  G m i n y  B i e l i c e
z dnia 29 grudnia 2016r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2016r. poz.446,ze zm.) i art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.  Dz.U z 2016r. poz.487) oraz art.10 ust.3ustawy z dnia 29 lipca2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U z 2016r. poz.224) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1 W Uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz zmienioną  Uchwałą Nr XVI/80/16  Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.                                                  

§2 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do  Uchwały
 Nr XIX/92/16 RG Bielice     
z dn.29 grudnia 2016r.

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok w „kwocie39.825,20 zł”, zastępuje się „kwotą  38.521,49 zł”.

Lp.

Nazwa zadania

Plan  finansowy na 2016r.
przed zmianami w zł

Plan finansowy 2016r.
po zmianach w zł

1.

 

Prowadzenie  świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży  z rodzin a w szczególności z problemem alkoholowym   w:


- Babinie    ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);
- Parsowie  ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);
- Swochowie ( 3 godz. x  1 raz w tygodniu);
- Liniach ( 3 godz. x 1 raz w tygodniu);

w tym:

- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;

- FP;

- ZUS;

- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży
w świetlicach środowiskowych; 

- integracyjne wyjazdy  dzieci i młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowych  lub inna forma dofinansowania  dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym propagująca zdrowy styl życia.

23.704,64

 

 

 

 

 

13.050,00

240,37

2.240,38

6.677,69

 

1.496,20

24.562,00

 

 

 

 

 

12.960,00

240,36

2.224,90

    6.260,76zł

 

2.875,98

 

2.

 

 

 

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród  dzieci i młodzieży,
w tym:
- zaliczki na poczet biegłego 4 osoby x 340 zł =1.360+ koszty sądowe 1osoba 40 zł = 1.400 zł;
- kampania profilaktyczna;
- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień;
-szkolenie sprzedawców.

6.510,00


1.400,00

1.230,00
2.980,00
900,00

6.170,00


1.400,00

1.230,00
2.640,00
900,00

3.

 

 

Profilaktyka w szkole:
- dotychczasową treść „-zakup materiałów i wyposażenia na spotkania profilaktyczne” wykreśla się;
- Dzień Zdrowia- maj 2016r.
- dotychczasową treść „-Dzień Profilaktyki – grudzień 2016r.”  wykreśla się

2.200,00

 

590,00

4.

Podróże służbowe krajowe.

200,00

187,60

5.

 

 

Posiedzenia Komisji
w tym:

dotychczasowa treść
„- 2 posiedzenia ogólne – 6 osób;
- 1 posiedzenie wyjazdowe – 2 osoby;
- 1 posiedzenie profilaktyczne i opiniujące -4 osoby.,,
zastępuje się treścią:
,,-
2 posiedzenia ogólne x  4 osoby x 92,50 zł=740,00 zł;
- 2 posiedzenia wyjazdowe x 2 osoby x 92,50 zł= 370,00 zł;
- 2 posiedzenie profilaktyczne x 1 osoba x 92,50 zł= 185,00 zł;
-1 posiedzenie profilaktyczne x 2 osoby x 92,50 zł  =185,00 zł.

1.512,00

1.480,00

6.

Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym.

2.000,00

1.831,26                            

7.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

dotychczasową treść „- umowa zlecenie – 3.000,00zł;- ZUS- 513,00 zł;
-FP – 73,56 zł. ”
zastępuje się treścią „ umowy zlecenia-3.000,00 zł; - ZUS-515,07 zł; FP-73,56 zł.”

3.586,56

3.588,63

8.

Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

112,00

112,00

Razem:

39.825,20

38.521,49

 

7. Preliminarz realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016r. w kwocie 2.174,80zł, zastępuje się kwotą „2.074,80zł”.

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy  na 2016r.przed zmianamiw zł

Plan finansowy  2016r.  po zmianach w zł

1.

3 przedstawienia teatralne  (odział: 0-III, IV-VI, gimnazjum)  lub 1 przedstawienie teatralne dla 0-III i IV – VI  i prelekcje ze specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem narkomanii, dopalaczami dla gimnazjum ( klasy I,II, III)

1.300,00

1.200,00

 

2.

zakup testerów narkotykowych  dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, z przeznaczeniem do wykonywania czynności służbowych wynikających z przepisów prawa, między innymi w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty

 

874,80

 

874,80 zł

Razem:

2.174,80

2.074,80

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:07:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:07:10