Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XVII // 16                          

Rady Gminy Bielice                        

 z dnia 14 listopada 2016 r.     Projekt                                      

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.                                                              

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                  280.013 zł

1.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      8.344 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                8.344 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

( wydatki bieżące  OSP Bielice = 5.144 zł)                                                                               5.144 zł

§ 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych

(zakupy inwestycyjne OSP Bielice = 3.200 zł)                                                                         3.200 zł

2.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem                                                                                                                          46.467 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                          42.000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał                                                                      42.000 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                4.467 zł

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                 4.467 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 225.202 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           117.193 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                   117.193 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                    108.009 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

 zadań bieżących jednostek sektora  finansów publicznych                                                  108.009 zł                                

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                     4.467 zł

1. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  4.467 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             4.467 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           4.467 zł

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   280.013 zł

1. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         12.860 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       12.860 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             12.860 zł

3. Dział 750  Administracja publiczna                                                                                  119.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          75.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            45.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                 30.000 zł                                       

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      44.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            44.000 zł

4.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    25.144 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              25.144 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  5.144 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            10.000 zł

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        10.000 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 123.009 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      15.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                               15.000 zł                                                                           

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                    108.009 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           108.009 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                      4.467 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          4.467 zł

rozdział 80104 Przedszkola                                                                                                       4.467 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                   4.467 zł

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zwiększenia dochodów budżetu gminy dokonano na podstawie :

1/ Umowy nr 1992/1614062/2016 na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zawartej w dniu 13.10.2016 r.    z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na kwotę 8.344 zł.

2/  Środki z tytułu opłaty jednorazowej i rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej  od firmy „ Wiatromil” w kwocie 42.000 zł.

3/ Umowy dotacji nr 2016D0736S na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 108.009 zł.

4/ Zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego w Pyrzycach za wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 117.193 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 27-10-2016 15:26:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Butkowska 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 27-10-2016 15:26:20