Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/79/16                          

Rady Gminy Bielice                        

z dnia 21 września 2016 r.                                          

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.                                                              

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                             171.112,79 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 77.300 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                     77.300 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

 użytkowania nieruchomości                                                                                                   77.300 zł

2. Dział 750  Administracja publiczna                                                                               38.627,31 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          813,01 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                        813,01 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                 37.814,30 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                               37.814,30 zł

3.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    39.450 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              39.450 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

( wydatki bieżące OSP Babin = 5.695 zł, OSP Bielice = 5.755 zł)                                         11.450 zł

§ 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych

(zakupy inwestycyjne OSP Babin = 4.000 zł, OSP Bielice = 24.000 zł)                                28.000 zł

4. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  2.000 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             2.000 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           2.000 zł

5.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem                                                                                                                       3.435,48 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                       3.435,48 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał                                                                   3.435,48 zł

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   10.300 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      10.300 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej             10.300 zł                                                     

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                              171.112,79 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          7.500 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze                                                                                                     7.500 zł

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego                                                                                                      7.500 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         30.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       18.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             18.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       12.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.000 zł

3. Dział 750  Administracja publiczna                                                                                    20.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            6.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 6.000 zł                                        

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      14.000 zł

§  4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            14.000 zł

4.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    49.450 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              49.450 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                13.450 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        28.000 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                        14.000 zł

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                2.000 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (SP)                                                              2.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                         12.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             11.800 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                      200 zł                                                                         

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   23.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      23.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              1.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 100 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                17.900 zł

7. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  27.162,79 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 27.162,79 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           19.476,07 zł                                        

§ 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie

 z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa

 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

dotyczące wydatków majątkowych                                                                                      7.686,72 zł                                                                                                             

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:35:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Butkowska 26-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:35:54