Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

 

U C H W A Ł A Nr  XVI/80/16

   R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia 21 września 2016 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z 2015 r. poz.1515 z poźn. zm. ) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1286 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ W  Uchwale Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, w rozdziale: Postanowienia końcowe, pkt 6 Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r. realizowany będzie z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016r. w kwocie 40.700 zł, zastępuję kwotą 39.825,20 zł .                                       
Ponadto  wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2016 rok:

1.w tabeli:

1/Lp.1 Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin ,a w szczególności z problemem alkoholowym […]  kwotę „22.351,00  zł” zastępuję kwotą „ 23.704,64 zł”
dotychczasowa treść:
 w tym:
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic - 12.840,00 zł;
- FP –       314,58 zł;
- ZUS – 2.196,42 zł;
- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych-
5.000,00 zł;
- integracyjne wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, propagująca zdrowy styl życia - 2.000,00 zł .
zastępuje się treścią:
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic - 13.050,00 zł;
- FP –   240,37 zł;
- ZUS – 2.240,38 zł;
- materiały i wyposażenie na bieżące spotkania dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych- 6.677,69 zł;
- integracyjne wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, propagująca zdrowy styl życia- 1.496,20 zł.

 2/ Lp.2. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych oraz profilaktyka wśród dzieci i młodzieży , kwotę  „8.850,44 zł” zastępuje się  treścią  „6.510,00 zł”  
w tym :
dotychczasowa treść: 
- zaliczki  na poczet  biegłego  2 osoby x 366 zł   = 732,00 zł;
- kampania profilaktyczna –  1.500,00 zł;
- zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień  2 razy w miesiącu  po 2 godziny x 80,00 zł brutto ( miesięcznie 320,00  zł x 12 m-cy) –  3.840,00 zł;
- dojazdy dla osób wymagających wsparcia psychologa – 778,44 zł;
- szkolenie sprzedawców – 2.000,00 zł.
zastępuje się treścią:
- zaliczki na poczet biegłego-  4osoby x 340,00 zł = 1360,00 + koszty sądowe 1 osoba x40,00 zł  =1.400,00 zł;
- kampania profilaktyczna – 1.230,00 zł;
- zajęcia ze specjalistą terapii  uzależnień  - 2.980,00 zł;
- szkolenie sprzedawców – 900,00 zł.
 
3/ Lp. 8 Wprowadza się zapis „ szkolenie dla członków Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach  „ - 112,00 zł.

§ 2. W rozdziale, Postanowienia końcowe pkt 7 załącznika do Uchwały Nr XI/58/15 Rady Gminy Bielice
z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza realizacji  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r., realizowany będzie
z części planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych w 2016r.:  i wynosi „1.300,00 zł”,  zastępuje się

 kwotą    ,,2.174,80zł”.                                                                                           
Lp1/Lp.2 Wprowadza się zapis „ zakup testerów narkotykowych  dla policjantów z Komendy Powiatowej

Policji  w Pyrzycach, z przeznaczeniem do wykonywania czynności służbowych wynikających z przepisów prawa, między innymi w ramach prowadzonej procedury Niebieskiej Karty” – 874,80 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Wilczyński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 26-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-09-2016 11:29:52