Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice


UCHWAŁA Nr XIII/85/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 03 czerwca 2004r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055) Rada Gminy uchwala:

S T A T U T

G M I N Y B I E L IC E

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwała określa :

 1. ustrój Gminy Bielice,

 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy.

 3. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,

 4. zasady działania klubów radnych Rady Gminy,

 5. tryb pracy Wójta,

 6. zasady , dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bielice,

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Bielice,

 3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Bielicach,

 4. Komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Bielice,

 5. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bielice,

 6. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bielice,

 7. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Bielice.

Rozdział II

Gmina

§3.1. Gmina Bielice jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą
osobowość prawną powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym , stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.1. Gmina położona jest w powiecie Pyrzyckim , w Województwie Zachodniopomorskim
i obejmuje obszar 84 km 2.

2. Granice terytorialne gminy określa mapa w skali 1: 100 000, stanowiąca załącznik nr
1
do Statutu.

3. W gminie mogą być tworzone sołectwa będące jednostkami pomocniczymi.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

§ 5.1. W celu wykonywania swych zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. Organami gminy są:

1) Rada Gminy i Wójt.

2) Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym natomiast Wójt organem wykonawczym.

§ 7. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1. działalność swych organów,

2. działalność organów jednostek pomocniczych,

3. gminne jednostki organizacyjne.

§ 8. 1. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Bielice.

§ 9. 1. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym - wzór herbu stanowi załącznik nr 2
do Statutu .

2. Zgodę na używanie herbu przez podmioty inne niż Gmina wydaje Rada

Rozdział III

Jednostki pomocnicze gminy

§ 10. O utworzeniu, połączeniu i podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej gminy , a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy.

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą.

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 11. Gmina podzielona jest na 12 sołectw. Podział gminy na sołectwa określa załącznik nr 3 do Statutu.

§ 12. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich, oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich, zakres zadań przekazywanych sołectwu określa Rada Gminy w odrębnych statutach sołectw.

§ 13. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organom gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 14. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ( sołtysi) są zapraszani na sesję Rady Gminy.

§ 15.Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Rady Gminy

§ 16. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych wybranych w głosowaniu powszechnym.

§ 17. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje, oraz przez Wójta w zakresie w jakim
wykonuje on uchwały Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze
swej działalności.

3. Rada może, w drodze odrębnej uchwały upoważnić Przewodniczącego Rady - w

całości bądź w części- do podejmowania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta.

§ 18.1. W celu sprawnego sprawowania zadań, Rada powołuje stałe i doraźne komisje,
ustalając w odrębnych uchwałach ich skład osobowy zakres działania.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem
najwyżej dwóch komisji.

3. Do zadań stałych komisji w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w
szczególności:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,

2) kontrola realizacji uchwał Rady.

§ 19.1. Stałymi komisjami Rady są:

1) Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,

2) Komisja ds. Społecznych,

3) Komisja Rewizyjna.

1. Komisje podlegają wyłącznie Radzie i wykonują zadania wskazane przez Radę.

2. Radny zobowiązany jest brać udział w komisji, której jest członkiem.

3. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć Wójt, Zastępca Wójta , Skarbnik oraz pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały . Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 20.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji
na pierwszej sesji.

  1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

  2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady , prowadzi najstarszy wiekiem radny.

  3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowanie porządku obrad ( powinien obejmować między innymi sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie gminy),

c) dokonanie otwarcia sesji,

 1. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

§ 21.1. Przewodniczący Rady w szczególności:

 1. przygotowuje i zwołuje sesje Rady,

 2. ustala porządek obrad,

 3. nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy,

 4. otwiera i zamyka sesję ,

 5. sprawdza quorum,

 6. przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem,

 7. udziela i odbiera głos,

 8. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

 9. podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,

10)opracowuje projekt planu pracy Rady,

11) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady,

12) może zwrócić się do Wójta o zapewnienie uczestnictwa w sesji Radcy Prawnego oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .

§ 22.W przypadku odwołania z funkcji , bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji , Rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowiska.

§ 23. 1.Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę
potrzeby , co najmniej jeden raz na kwartał.

2. Na wniosek co najmniej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 24-08-2004 14:13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 24-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 24-08-2004 14:13:26