Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

                                                                                                          Projekt

 

UCHWAŁA Nr …………………

RADY GMINY BIELICE

z dnia 30 października 2015 r.

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty i zamieszkałych na terenie Gminy Bielice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 3. Tracą moc uchwały:

1/ Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice zmieniona Uchwałą Nr III/6/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006 r.,

2/Nr VIII/39/15  Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie  regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Utworzenie nowej uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice jest podyktowane potrzebą zweryfikowania, uaktualnienia oraz ujednolicenia dotychczasowego regulaminu uchwalonego Uchwałą nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice a zmienionego Uchwałą Nr III/6/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych terenie Gminy Bielice. Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy jest wykonaniem obowiązku zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2572- tekst jednolity z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe wnosi się o przyjęcie proponowanej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr …………..

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 października 2015 r.

 

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

 

Rozdział 1

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

§ 1. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

 

§ 2. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto - od 100% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 350 zł netto - od 90% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 350 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu - od 80% do 160% kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Rozdział 2

Formy stypendium szkolnego

 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;

3)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponad gimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 4. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów ( lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących

dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

 

Rozdział 3

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 5. 1. Wniosek o stypendium szkolne, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w szczególności:

1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;

3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów

4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;

5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;

6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 7. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 8. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie banku Spółdzielczego w Bielicach lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi - na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.

 

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6 ust. 1, § 7, § 8 regulaminu.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 11. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez stronę

na wszczęcie tego postępowania.

 

§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Bielice.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o którym mowa w ust. 1.

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:37:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:37:49