Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

KARTA USŁUGI

INFORMACJA Z PUBLICZNIE DOSTĘPNEGO WYKAZU DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Urząd Gminy Bielice

ul. Szosa Niepokalanej 34

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek  730-1530

tel. +48 (91) 56-44-235 ,    fax +48 (91) 56-44-173

e-mail: sekretariat@bielice.com.pl                       http:/ /www.bielice.com.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu do złożenia wniosku w formie

elektronicznej  dostępna jest na ePUAP   http:/ /epuap.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

( tekst jednolity: Dz. U. Nr 25  z 2008 r., poz. 150 ).

Wymagane

dokumenty:

Pisemny wniosek ( złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą  elektroniczną)  o udostępnienie informacji z publicznie dostępnego wykazu  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego  ochronie.

Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie informacji ( oryginał )  należy przedstawić przy odbiorze kopii dokumentów lub danych . Dowód zapłaty może mieć formę wydruku

potwierdzającego dokonanie  operacji bankowej.

Opłaty:

1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Opłata ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów.

2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm

( A4 ) wynoszą:

1) 0,60 zł za stronę kopii czarno-białej;

2) 2 zł za stronę kopii kolorowej.

3. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe

( Dz. U. Nr 130 z 2003 r., poz. 1188 z późn. zmianami ) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:

1)   2 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;

2) 5 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

 

 

 

 

 

 

4. Opłatę, o której mowa w pkt. 1-5, uiszcza się po jej ustaleniu, przez wpłatę na konto Urzędu Gminy Pyrzycko - Stargardzki BS Oddział Bielice 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010 w przypadku zaś opłaty, o której mowa w pkt. 6, przy odbiorze przesyłki.

5. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt.1-5.

Termin

załatwienia

sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony

do  2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Miejsce załatwiania

sprawy:

Urząd Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34, pokój nr 11

tel. +48 (91)56-44-235

Forma załatwienia

sprawy:

Kopia dokumentów lub danych  lub decyzja o odmowie udostępnienia informacji.

Tryb

odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania ( bez opłat skarbowych ) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania ( doręczenia ) decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania ( stempla pocztowego ).

Dodatkowe informacje:

Wniosek o udostępnienie informacji z publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie winien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania,

- wyszczególnienie, jakie informacje mają być udostępnione i w jakich

   ilościach.

Urząd nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie w przypadkach określonych

w art. 20 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Postępowanie kończy wydanie kopii dokumentów lub danych.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji  postępowanie kończy stwierdzenie prawomocności w formie:

 - na oryginale decyzji,

 - w formie zawiadomienia.

UWAGA: Aby można było złożyć wniosek do urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP ( konto jest bezpłatne ) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu  elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-01-2015 09:48:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-01-2015 09:48:37