Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja z dnia 09.04.2013 r.

 

                                                                                                 Bielice, 09.04.2013 r.

OCHŚ/AG/7644/06/10

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ralizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73, art.75 ust.1 pkt.4 w związku z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.);§ 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257,poz 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tekst  jednolity Dz.U. z 2000r., Nr.98, poz.1071 z późn.zm.)po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu Romana Kierysa reprezentującego DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.Odzieżowej 12c/1 działającej w imieniu i na rzecz Wiatromill Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 1a i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie,

 

wyrażam zgodę na realizację przedsięwzięcia o nazwie:

budowa „Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną składającego się z 11 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 24, 77/1, 85, 92, 107, 155, 163 w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo oraz na działkach nr: 51/1, 54, 56, 61 w obrębie geodezyjnym Linie, w gminie Bielice, powiat pyrzycki.

 

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

 

I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

1.Rodzaj przedsięwzięcia

Inwestycja obejmuje budowę jedenastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2.Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenach upraw rolniczych, częsciowo zmeliorowanych w obrębach geodezyjnych zlokalizowanych na następujących działkach: nr 24, 77/1, 85, 92, 107, 155, 163 w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo oraz na działkach nr: 51/1, 54, 56, 61 w obrębie geodezyjnym Linie, w gminie Bielice, powiat pyrzycki.

 

Energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN do projektowanej stacji transformatorowej SN/110 kV i dalej liną kablową 110 kV do projektowanej drugiej stacji transformatorowej 110/220 kV zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejącej stacji transformatorowe 400/220 kV w Krajniku , gdzie nastąpi połączenie sieci projektowanej z siecią istniejącą. Przesył energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe będzie realizowany na napięciu średniego napięcia (SN) za pomocą zespołu linii kablowych elektroenergetycznych w układzie trójfazowym układanym w ziemi (typ i przekrój żyły roboczej uzależniony jest ściśle od przesyłanej mocy na konkretnym odcinku).Wraz z liniami kablowymi zostanie ułożóna także kanalizacja światłowodowa. Instalacje te położone zostaną w gruncie i nie będą kolidowały z rolniczym użytkowaniem gruntów. Lokalizację zespołu linii kablowych, przewiduje się w istniejących pasach drogowych lub na gruntach o funkcji rolniczej, umieszczonych pod powierzchnią ziemi.

Dodatkowo bezpośrednio przy elektrowniach wiatrowych dopuszcza się lokalizację kontenera ze złączem kablowym. Wewnątrz kontenera zostaną zainstalowane urządzenia pomiarowe i zabezpieczające, wraz z instalacją łączącą linie kablowe wyprowadzone od elektrowni wiatrowej z projektowaną linią kablową prowadzącą do projektowanej stacji transformatorowej i dalej do istniejącej stacji transformatorowej.

 

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. Prace polegające na budowie jedenastu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą należy prowadzić zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.

2. Prace montażowe powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową.

3. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia bez zgody Wójta nie należy usuwać drzew i krzewów.

4. Powstałe w trakcie prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

5. Na korzystanie wód podziemnych inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

6. Turbiny należy usytuować w terenie w taki sposób, aby zminimalizować kolizje ptaków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

7.W okresach aktywności nietoperzy, przy prędkości wiatru poniżej 6m/s należy wyłączać turbiny.

8. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew lub krzewów kolidujących z elementami planowanej inwestycji, należy wykonać ją poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem 1 marca – 31 września), nie mniej jednak, wycince nie mogą podlegać zadrzewienia, które w wyniku monitoringu przedinwestycyjnego zostały wskazane jako miejsca zwiększonej aktywności nietoperzy

9. Podczas realizacji inwestycji zakazuje się zabijania dziko wystepujących zwierząt, niszczenia ich nor i lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu.

10. W trakcie prowadzenia prac ziemnych i wykopów, należy zastosować metody ograniczające możliwość dostania się tam zwierząt, lecz umożliwić im opuszczenie wykopów.

11. Konstrukcje wież należy pomalować farbami w kolorach jasnych, pastelowych o matowej powierzchni, w celu zwiększenia widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej turbiny przez przelatujące ptaki w warunkach dziennych i nocnych oraz jako czynnik odstraszający ptaki drapieżne.

12. W celu eliminacji zjawiska refleksów świetlnych, wieże i łopaty wirnika należy pomalować na kolor jasny, pastelowy, matowy; końcówki łopat należy pomalować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania przeszkód powietrznych

13. Prace przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty elektrowni wiatrowych oraz pod wykonanie linii energetycznych prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia (np. substancjami ropopochodnymi)

14. Podjąć wszelkie działania zapobiegające sytuacjom awaryjnym związanym z przenikaniem jakichkolwieksubstancji do środowiska gruntowo-wodnego oraz działania zapobiegające przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do cieków, rowów melioracyjnych i innych zbiorników wodnych.

15. Wytworzone odpady budowlane należy w miarę możliwości zagospodarować we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości, przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

16.Wytworzone odpady, magazynować selektywnie, w wyznaczonych do tego celu miejscach (magazynowanie odpadów poza obszarami przyrodniczo cennymi) a także zapewnić ich regularny odbiór.

17. W przypadku poruszania się pojazdów transportujących poszczególne elementy konstrykcji elektrowni wiatrowych i surowce potrzebne na etapie budowy, po powierzchniach nieutwardzonych, ograniczyć prędkość jazdy.

18. Przewidziane do transpotru materiały o charakterze sypkim niezbędne do wykorzystania podczas realizacji inwestycji, odpowiednio zabezpieczyć przed nadmierną emisją pyłów do powietrza z ich powierzchni, powstającą podczas transporu.

19. Przewidywane drogi dojazdowe, w miarę możliwości, utwardzać i ograniczyć prędkość jazdy pojazdów poruszających się w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

20. W miarę możliwości ograniczyć czas pracy maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, a także środków transportowych napędzanych silnikami spalającymi olej napędowy.

21. Do wykonywanych prac dopuszczać tylko sprawne technicznie maszyny i środki transportowe, charakteryzujące się niską emisyjnościa zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska.

22. Przewidziane wieże elektrowni należy zlokalizować w odległości niezbędnej do zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu, na terenach chronionych akustycznie.

23. Planowane obiekty (elektrownie) należy wyposażyć w nowoczesne rozwiązania technologiczne, zapewniając jak najmniejszą emisję hałasu do środowiska.

24. Przewidziane do wykonania prace realizacyjne będące źródłem hałasu, prowadzić tylko w porze dziennej.

25. W celu zachowania walorów krajobrazowych obowiązuje zakaz umieszczania reklam na gondolach wiatrowych (dopuszcza się umieszczenie logo inwestora lub producenta)

26.Obowiązuje bezwzględny zakaz zmiany stosunków wodnych na terenie objętym inwestycją, oraz zakaz zasypywania oczek wodnych.

27.W trakcie prac budowlano-montażowych należy odpowiednio magazynować zdartą warstwę gleby do jej ponownego wykorzystania w celu przywrócenia stanu początkowego po ukończeniu budowy.

 

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia na budowę:

 

1.Należy rozmieścić przestrzennie przewidziane elektrownie wiatrowe w terenie w taki sposób, aby zapewnić korytarze przestrzenne dla ptaków umożliwiające im swobodne przemieszczanie się w obrębie planowanych obiektów, a tym samym zmniejszyć strefę kolizyjną z ww. elektrowniami, w związku z tym, należy zachować co najmniej 200m odległość poszczególnych elektrowni wiatrowych od ważnych żerowisk i miejsc o zwiększonej aktywności nietoperzy, w tym m.in. alei, szpalerów drzew oraz innych zadrzewień i zakrzewień.

2. Należy dokonać takiego przestrzennego rozmieszczenia przewidzianych elektrowni wiatrowych, w którym minimalna odległość między wieżami będzie wynosiła 300,0m, co pozwoli na zapewnienie korytarzy przestrzennych dla ptaków, umożliwiając im swobodne przemieszczanie się w obrębie planowanych obiektów, a tym samym zmniejszy strefę kolizyjną z ww. elektrowniami.

3. Planowaną linię elektroenergetyczną łączącą generatory elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową należy wykonać jako podziemną.

4. Wytwórca odpadów niebezpiecznych na etapie eksploatacji inwestycji zobowiązany jest do postępowania z wytworzonymi odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami (przekazywanie ich uprawnionym podmiotom, prowadzenie ilościowo – jakościowej ewidencji odpadów).

5. Elektrownie wiatrowe należy wyposażyć w lotnicze oznakowania przeszkodowe – dzienne oraz nocne (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

6. Zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, w tym przede wszystkim w zakresie emisji hałasu i emisji pól elektromagnetycznych, które pozwolą na utrzymanie hałasu i pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie (np.poprzez zastosowanie turbin o niższym poziomie hałasu).

7. W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie planowanej inwestycji należy zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia należy ją odbudować i udrożnić.

8. Po zakończeniu prac montażowych, teren wokół przedsięwzięcia, należy doprowadzić do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

9. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, wytwórca odpadów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia (w zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów) zobowiązany jest do przedłożenia właściwemu organowi ochrony środowiska „informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi” lub uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - (Dz. U. z 2008r., Nr 252, poz. 150 z późn. zmianami) w art. 3, ust. 23 definiuje „poważną awarię przemysłową jako „zdarzenie w szczególności emisję, pożar lub eksplozję powstałe w toku procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem". Jednocześnie w powyższej ustawie znajdują się zapisy definiujące substancję niebezpieczną jako substancje, które „(...) ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą(…)spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska (…)". W toku budowy elektrowni wiatrowych i urządzeń im towarzyszących oraz ich działania nie będzie się stosowało żadnych substancji niebezpiecznych.

Prawo ochrony środowiska w art. 243 wskazuje, że „ochrona środowiska przed poważną awarią (…) oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Uwzględniając powyższe poniżej przedstawiono sytuacje awaryjne, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz możliwe środki zaradcze:

 • przekroczenie górnej granicy prędkości wiatru oraz zmęczenie materiału budującego elementy konstrukcyjne. Środki zaradcze: planowane do budowy elektrownie wiatrowe posiadają automatyczny system wyłączenia pracy przy prędkości wiatru powyżej 25 m/s, oderwania elementów konstrukcyjnych lub w ostateczności przewrócenia konstrukcji – oderwanie elementów wirnika i przewrócenie konstrukcji wieży elektrowni jest bardzo mało prawdopodobne. Środki zaradcze: lokalizowanie elektrowni w odległości uniemożliwiającej spowodowanie strat przyrodniczych w wyniku katastrofy, regularnie przeprowadzone konserwacje urządzeń, diagnozowanie pracy turbiny.
 • awaryjne sytuacje w systemie elektroenergetycznym (zwarcia międzyfazowe i doziemne) – z wieloletnich doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że skutki ewentualnej awarii ograniczają się do wydzielonego terenu stacji i nie przenoszą się na obszary przyległe. Środki zaradcze: wykrywanie przez rezerwujące się nawzajem systemy zabezpieczeń, automatyki i bezzwłocznie eliminowane poprzez wyłączenie zasilania; czas definitywnego wyłączenia zwarcia nie przekracza ułamków sekundy.
 • skażenie środowiska glebowego spowodowane ewentualnym wyciekiem oleju. Środki zaradcze: w przypadku transformatorów olejowych – wyposażenie ich w miski olejowe o pojemności większej niż objętość stosowanego w transformatorach oleju. W razie wycieku przejmą one całość wydostającego się oleju, uniemożliwiając skażenie środowiska, oraz regularnie przeprowadzane prace konserwacyjne (opróżniania mis olejowych do specjalnie do tego przeznaczonychzbiorników i wywożenie do zakładów utylizacji).

 

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Tego typu przedsięwzięcie nie wymaga postępowania ograniczenia transgranicznego, gdyż ze względu na lokalizację przedmiotowej działalności oraz zasięg jej oddziaływania nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

VI. Działania, które należy zrealizować w celu zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

1.Na etapie realizacji inwestycji należy kontrolować:

 • Przebieg prac budowlano – montażowych, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia drzew i zakrzewień śródpolnych przed ich uszkodzeniem,
 • Wpadanie płazów, gadów i ssaków do wykopów pod fundamenty elektrowni wiatrowych
 • Obecność stanowisk rozrodu zwierząt i miejsc lęgowych ptaków na obszarach projektowanych dróg dojazdowych, serwisowych, placów montazowych itp.

2. Zaleca się przeprowadzenie kontrolnych pomiarów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie na etapie funkcjonowania inwestycji oraz przedłożenie wyników tych pomiarów organowi wydającemu decyzję środowiskową.

3. Prowadzić 5-letni monitoring przyrodniczy przez specjalistę – ornitologa oraz chiropterologa począwszy od pierwszego roku od chwili oddania „Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice” do użytkownika, z corocznym sprawozdaniem dostarczanym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

4 Zakres monitoringu i jego program, tj. przedmiot, sposób, częstotliwość i metody monitoringu, należy przedłożyć w formie sprawozdania do akceptacji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w razie potrzeby należy go uzupełnić o kwestie wskazane przez ww. organ.

5 Zakres monitoringu może podlegać weryfikacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w razie potrzeby należy go uzupełnić o kwestie wskazane przez ww. organ.

6 Monitoring powinien obejmować obserwacje ptaków we wszystkich cyklach okresów fenologicznych (okres rozrodu, migracji jesiennej, zimowisk i migracji wiosennej ptaków), a także nietoperzy m.in. w okresach wiosennych i jesiennych migracji, okresach aktywności żerowiskowej.

7.Badania monitoringowe powinny w szczególności uwzględniać wykorzystanie terenu inwestycyjnego przez gatunki ptaków wyszczególnione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

8 Monitoring powinien ocenić wpływ inwestycji na ptaki i ssaki, w tym wpływ na zmianę zachowań, występowania gatunków, okaleczanie i śmiertelność oraz uwzględniać skumulowany efekt oddziaływania tej inwestycji z innymi inwestycjami.

9 Wyniki monitoringu należy składać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrona Środowiska w Szczecinie w terminie do końca marca za poprzedni rok objęty monitoringiem.

10.W przypadku, gdy wyniki prowadzonego monitoringu przyrodniczego wykażą, iż inwestycja ma znacząco negatywne oddziaływanie na otaczające środowisko przyrodnicze, a w szczególności na gatunki ptaków i nietoperzy, dla ochrony których wyznacza się obszary Natura2000, to w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, inwestor bez zbędnej zwłoki i na własny koszt podejmie działania zapobiegawcze i naprawcze uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

11. W razie znalezienia okaleczonych ptaków i nietoperzy inwestor zobowiązany jest do ich przewiezienia i leczenia na własny koszt do odpowiednich ośrodków i służb weterynaryjnych oraz powiadomienia o tym fakcie służb Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

VII. Stwierdzenie konieczności utworzebnia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie zostały spełnione przesłanki art. 135 Prawo ochrony środowiska.

 

VIII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 w/w ustawy

 

Nie nakładam obowiązku.

 

    IX. Oddziaływanie na integralność i spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura2000

 

Brak znaczącego oddziaływania.

 

 

X. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest 4 lata. Termin ważności Decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz jeżeli nie zmieniły się warunki określone w Decyzji.

 

XI. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie

 

      Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice, składającego się z 11 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 24, 77/1, 85, 92, 107, 155, 163 w obrębie Nowe Chrapowo oraz na działkach nr 51/1, 54, 56, 61 w obrębie Linie, w gminie Bielice.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397), tego rodzaju przedsięwzięcie, jak budowa elektrowni wiatrowych, jest zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

            W związku z powyższym DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działając z upoważnienia inwestora, którym jest Wiatromill Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwróciło się w dniu 31 maja 2010 roku do Wójta Gminy Bielice z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji.

            Wójt Gminy Bielice, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach (opinia z dnia 21 czerwca 2010 r.  – znak PS-N.NZ-164/762/34/2569/10)    oraz     Regionalnego     Dyrektora     Ochrony   Środowiska w Szczecinie (postanowienie z dnia 11 sierpnia 2010 r. – znak RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/38/09/AC), postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2010 r. – znak OCHŚ/AG/7644/06/10 – stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

            W dniu 25 czerwca 2012 roku Biuro Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o.  przedłożyło raport oddziaływania na środowisko w/w inwestycji ( opracowany przez zespół w składzie: mgr inż. M. Rychlewski, mgr inż. Anna Nycz-Benkwitz, J.D. Hatfield-Seaman, mgr inż. P. Zyska, dr inż. W.Zyska–Szczecin, maj 2011 r.). Został on przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  z uwagi na braki formalne, które uniemożliwiły właściwe rozpoznanie przedmiotowej sprawy, pismem z dnia 18 lipca 2012 r. – znak WOOŚ-TŚ.4242.57.2012.AC wezwał Wójta Gminy Bielice do przedłożenia kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji oraz wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. W odpowiedzi  na powyższe, organ gminy w dniu 30 lipca 2012 r. pismem znak: OCHŚ.6220.02.2011,12.AG przedłożył wymagane dokumenty.

Dnia 29 sierpnia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o konieczności przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku, w związku z potrzebą wnikliwej analizy zapisów Raportu o oddziaływaniu na środowisko, do 1 października 2012 roku.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego dokumentu, RDOŚ stwierdził braki, które uniemożliwiły zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, dlatego też pismem z dnia 24 września 2012 r. – znak WOOŚ-TŚ.4242.57.2012.AC.2 – skierowanym do organu gminy, wezwał do uzupełnienia poniższych kwestii:

 1. Przedstawić załączniki graficzne obrazujące:
  • odległość planowanych elektrowni wiatrowych od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz odległość  od  obiektów kubaturowych niemieszkalnych;
  • odległość między poszczególnymi elektrowniami;
  • odległość od dróg publicznych i kolei oraz pozostałych dróg;
 2. Określić  rozmiar   śmigieł   poszczególnych    elektrowni   wiatrowych,   a   także  na  

załączniku graficznym przedstawiającym uwarunkowania terenu (zbiorniki wodne,  zadrzewienia, obiekty kubaturowe, drogi, itp.), wskazać lokalizację poszczególnych elektrowni wiatrowych z uwzględnieniem planowanych dróg dojazdowych oraz trasy kabla elektrycznego.

 1. Na załączniku graficznym wskazać miejsca rozrodu płazów i gadów, stwierdzone w   

      obrębie   strefy    inwestycyjnej,   o   których   pisze   autor   Raportu;

 1. Na    załączniku    graficznym   przedstawić    miejsca   rozrodu    (lęgowe)    ptaków 

wyszczególnionych w tabeli nr 35 i 55 oraz miejsca żerowiskowe gatunków ptaków z

Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, których występowanie wykazuje autor Raportu, w odniesieniu do planowanego zagospodarowania terenu (również w odniesieniu do dróg dojazdowych, placów manewrowych i trasy kabla energetycznego).

 1. Wyjaśnić, jaka obecnie na gruntach przeznaczonych na posadowienie poszczególnych

      elektrowni   wiatrowych  znajduje się struktura upraw oraz określić strukturę upraw po 

      zrealizowaniu planowanej inwestycji.

 1. Przedstawić na załączniku graficznym szlaki migracji ptaków, a także kierunki przemieszczania się poszczególnych grup ptaków oraz nietoperzy wykazywanych w przedłożonym Raporcie (dotyczy to w szczególności gatunków ptaków i nietoperzy wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej).
 2. Przedstawić rodzaje prac konserwacyjnych i naprawczych wykonywanych na etapie eksploatacji inwestycji, w wyniku których powstawały będą odpady wyszczególnione  w tabeli nr 104.

W odpowiedzi na powyższe, wnioskodawca przedłożył stosowne uzupełnienie do organu gminy, natomiast Wójt Gminy Bielice w dniu 18 października 2012 r. przesłał przedmiotowe uzupełnienie do RDOŚ w Szczecinie. Z uwagi na brak możliwości zajęcia stanowiska w określonym terminie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 22 listopada 2012 r.– znak: WOOŚ-TŚ.4242.57.2012.AC.3 - organ gminy został  poinformowany o konieczności przedłużenia terminu na rozpatrzenie przedmiotowej sprawy.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgadniające realizację przedsięwzięcia  oraz  określające jego warunki wpłynęło do Wójta Gminy Bielice w dniu 15 stycznia 2013 roku.

 

W czasie trwania postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zmieniły się przepisy dotyczące kwalifikacji planowanych przedsięwzięć, jednak jak wynika z § 4 aktualnie obowiązującego rozporządzenia do przedmiotowego postępowania, z uwagi na fakt, iż zostało ono wszczęte przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wójt Gminy Bielice, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko oraz biorąc pod uwagę postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach stwierdza co następuje:

 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się realizację Zespołu elektrowni wiatrowych Bielice (zwanego dalej ZEW) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (drogi dojazdowe, place montażowe, energoelektryczne linie kablowe SN i linie kablowe światłowodowe do transmisji danych), która zlokalizowana zostanie na działkach geodezyjnych  w obrębie ewidencyjnym Linie i Nowe Chrapowo, na terenie gminy Bielice. Przedmiotowa inwestycja obejmuje posadowienie 11 elektrowni wiatrowych o mocy energetycznej pojedynczej elektrowni do 2,5 MW. Turbiny zostaną zainstalowane na wieżach o wysokości do 140 metrów ponad poziomem terenu, natomiast wysokość elektrowni w najwyższym położeniu śmigła wynosić będzie do 180 metrów ponad poziomem terenu, co jest zgodne z założeniami aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Rozmiar śmigła będzie wynosił maksymalnie do 130 metrów, dlatego w celu dotrzymania zgodności planowanej inwestycji z aktualnie obowiązującym dokumentem planistycznym, należy zmodyfikować parametry inwestycyjne w taki sposób, by wysokość elektrowni w najwyższym położeniu śmigła wynosiła nie więcej niż 180 metrów.

Poszczególne elektrownie wiatrowe zrealizowane zostaną na działkach nr: 51/1, 54, 56, 61 w obrębie Linie oraz na działkach nr: 24, 77/1, 85, 92, 107, 155, 163 w obrębie Nowe Chrapowo. Teren inwestycji aktualnie obejmuje użytkowane grunty orne, na których uprawiane są zboża. Projektowane linie kablowe SN łączące generatory elektrowni wiatrowych z projentowaną stacją transformatorową SN/110 kV i kanalizacja światłowodowa zostaną położone w ziemi. Wnioskodawca zapewnia, że teren zostanie w znacznej mierze przywrócony do stanu pierwotnego i struktura upraw zostanie również zachowana w kolejnych latach.

W procesie inwestycyjnym brano pod uwagę realizację przedsięwzięcia w różnych wariantach, rozpatrując różne lokalizacje inwestycji w przestrzeni i ułożenie względem jednostek urbanistycznych, jak również lokalizację w odniesieniu do zasobów przyrodniczych, zróżnicowaną ilość elektrowni wiatrowych oraz zróżnicowane parametry przewidzianych turbin wiatrowych.

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska okazał się wariant 2 (11 elektrowni) ze względu na optymalną lokalizację w przestrzeni, tzn. na terenach upraw rolniczych o małej wartości przyrodniczej, w bezpiecznej odległości od skupisk drzew, kompleksów leśnych, od istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionych. Ponadto analizy emisji hałasu wykazały również brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji.

Rozpatrując lokalizację poszczególnych elektrowni wiatrowych w odniesieniu do obszarów cennych pod względem przyrodniczym, w tym obszarów Natura 2000, ustalono, że planowana farma wiatrowa realizowana będzie poza  granicami obszarów Natura 2000.

Najbliższymi obszarami Natura 2000 są tereny mające znaczenie dla Wspólnoty – Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 ( w odległości ok. 6 km od najbliższej elektrowni) oraz Dolina Tywy PLH 320050 ( w odległości ok. 7 km od najbliższej elektrowni), a także Dziczy Las PLH 320060 i Pojezierze Myśliborskie PLH 320014 (w odległości ok. 5-7 km od miejsca realizacji inwestycji). Powyższe obszary zostały wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej. Natomiast najbliższym obszarem specjalnej ochrony ptaków jest Jezioro Miedwie i okolice PLB 320005 znajdujące się w odległości ok. 6 km od miejsca posadowienia najbliższej turbiny. W związku z powyższym niezbędnym było wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, która pozwoliła na weryfikację zasobności terenu objętego w/w wnioskiem. Wyniki przeprowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczej badań terenowych potwierdziły, że w obrębie użytków rolnych, na których mają powstać planowane obiekty oraz w obrębie poboczy ciągów komunikacyjnych i nieużytków, wzdłuż których ma zostać zrealizowana infrastruktura towarzysząca, stwierdzono występowanie pospolitych gatunków roślin. Nie potwierdzono występowania cennych siedlisk przyrodniczych, czy siedlisk gatunków roślin i zwierząt wykazanych w Załączniku I i II Dyrektywy Siedliskowej, będących pod ochroną w wyznaczonych obszarach Natura 2000. Lokalizacje poszczególnych elektrowni wiatrowych realizowane będą poza istniejącymi formami ochrony przyrody, jak i obszarami proponowanymi do objęcia.

Przeprowadzona została również analiza terenów inwestycyjnych pod względem szczególnego ich wykorzystania przez różne grupy zwierząt. W granicach tej strefy występują  zbiorniki śródpolne, częściowo lub całkowicie zarośnięte przez zbiorowiska  torfowiskowe lub bagienne, stąd obszar ten jest miejscem rozrodu płazów. Natomiast brak jest wyraźnych cieków. W obrębie badanej strefy  stwierdzono występowanie gatunków płazów, jak: ropucha szara, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba trawna, kumak nizinny  (zwłaszcza w rejonie południowo-zachodniego i południowo-wschodniego sąsiedztwa miejscowości Linie oraz w dolinie Kanału Czarnego tj. poza miejscem realizacji planowanych obiektów elektrowni wiatrowych.  Badania wykazały słabo zaznaczone wiosenne migracje z zimowiska do miejsc rozrodu.  Jednak z uwagi na ich występowanie, realizacja planowanej inwestycji w okresach migracji płazów może zostać przeprowadzona pod warunkiem podjęcia działań, które zminimalizują oddziaływanie inwestycji na występujące płazy np.: odgradzanie rejonu prac specjalnymi płotkami i przenoszenie ich do siedlisk warunkujących ich bytowanie, jak również  systematyczne kontrole wykopów i uwalnianie uwięzionych w nich zwierząt. Poza w/w gatunkami płazów, z pozostałych grup faunistycznych w obrębie terenu inwestycyjnego, nie stwierdzono występowania miejsc rozrodu gadów. Zauważono jedynie jaszczurkę żyworodną, jaszczurkę zwinkę oraz padalca i zaskrońca.

Na obszarze planowanych farm wiatrowych został wykonany monitoring   przedinwestycyjny  (lata 2009 – 20011)  gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarach ptasich Natura 2000, jak również nietoperzy stanowiących przedmiot ochrony w obszarach siedliskowych Natura 2000. Przeprowadzono również analizę oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych na gatunki ptaków i nietoperzy w poszczególnych okresach fenologicznych,  uwzględniając   wysokości   przelotów   poszczególnych   gatunków   ptaków i nietoperzy.

Analiza dotyczyła trzech pułapów: 0 - 50 metrów nad poziomem terenu; 50 - 150 metrów nad poziomem terenu oraz na wysokości powyżej 150 metrów nad poziomem terenu.

Wyniki monitoringu przedinwestycyjnego przedstawiają się następująco:

 • W okresie jesiennych migracji ptaków stwierdzono głównie przedstawicieli pospolitych  gatunków  należących do  wróblowatych i gołębi;  z blaszkodziobych ptaków  dominowały gęsi zbożowe, natomiast gatunkami o najmniejszej frekwencji były taksony ujęte w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym: bociany białe, błotniaki stawowe, siewki złote.

     Warto zaznaczyć, że  w  tym okresie  nie  pojawił  się  bielik, gniazdujący w odległości  

      ponad 3 km od miejsca lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie Nowego    

      Chrapowa.

 • W okresie zimowania ptaków, na badanym obszarze rejestrowano również głównie taksony zaliczane do pospolitych, w tym: m.in. łuszczaki, trznadlowate i krukowate. Szponiaste w tym okresie reprezentowane były przez pojedyncze myszołowy zwyczajne i włochate oraz pustułkę.
 • W okresie wiosennych migracji  dominowały gatunki należące do wróblowatych (łuszczaki, krukowate), jak również grzywacze. Drugą co do liczebności grupą były gęsi oraz czajki. Zaobserwowano stada siwek złotych. Wśród szponiastych najliczniejszą grupę stanowiły myszołowy zwyczajne. Ze średniolicznych odnotowano przeloty żurawi, natomiast gatunkami o najniższej frekwencji były takie gatunki jak: bocian biały, łabędź niemy, błotniak stawowy, myszołów włochaty, kania rdzawa.
 • W okresie lęgowym na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono miejsc rozrodu cennych gatunków ptaków wyszczególnionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Jedynie w odległości ok. 200 metrów od miejsca posadowienia elektrowni, w rejonie miejscowości Nowe Chrapowo, stwierdzono miejsce rozrodu gąsiorka.
 • W okresie koczowisk dominowali przedstawiciele wróblowatych, siewkowych i gołębi. Stwierdzono występowanie dwóch gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – bociana białego i błotniaka stawowego. Sporadycznie w tym okresie pojawiły się również szponiaste – kanie rdzawe, pustułki i myszołowy.
 • Teren inwestycyjny nie przecina w żadnym punkcie obszarów ptasich, w związku z czym nie narusza integralności wyznaczonych ostoi, a planowane do realizacji elektrownie wiatrowe nie będą stanowić bariery przestrzennej w przemieszczaniu się ptaków i nietoperzy.
 • Realizacja inwestycji nie przyczyni się do zakłócenia funkcjonowania głównych korytarzy ekologicznych wyznaczonych na terenie gminy Bielice.
 • Wybrana lokalizacja znajduje się poza istniejącymi obszarami prawnie chronionymi lub projektowanymi do ochrony.
 • Inwestycja nie powinna przyczynić się do możliwości wystąpienia kolizji nietoperzy z wieżami poszczególnych elektrowni, gdyż główne obszary koncentracji tych ssaków stwierdzono poza planowanymi miejscami posadowienia farmy wiatrowej
 • Gatunki ptaków, których występowanie stwierdzono w miejscu realizacji inwestycji, będą bezpiecznie przemieszczały się poza zasięgiem turbin: – pod pracującymi turbinami wykorzystując przestrzeń do 50 metrów nad poziomem terenu lub nad pracującymi turbinami – znacznie powyżej 150 metrów nad poziomem  terenu (żurawie i gęsi).
 • Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do uszczuplenia w istotny sposób żerowisk ptaków wykorzystujących teren inwestycyjny, ponieważ okoliczne tereny są równie atrakcyjne żerowiskowo.
 • Tereny inwestycyjne nie stanowią istotnego obszaru dla nietoperzy , jedynie wzdłuż Kanału Czarnego znajdują się ich miejsca żerowiskowe. Nie były również szczególnie intensywnie wykorzystywane przez ptaki, zwłaszcza w rejonie miejscowości Nowe Chrapowo.

 

Wyżej wymienione wyniki  całorocznego monitoringu przedinwestycyjnego potwierdzają, że obszar inwestycyjny nie jest terenem szczególnie atrakcyjnym dla cennych gatunków ptaków wyszczególnionych na liście Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, o czym świadczy liczebność tych gatunków. Stwierdzone w obrębie badanego terenu gatunki ptaków to głównie gatunki pospolite, których liczebność w Polsce jest bardzo wysoka (łuszczaki, krukowate, szpaki, skowronki, gołębiowate). Z cennych gatunków ptaków rozpoznano zwłaszcza gęsi, żurawie, gęsiorka, siewkę złotą czy błotniaka stawowego. Realizacja tego przedsięwzięcia nie powinna stanowić dla nich bariery przestrzennej, ponieważ nie stwierdzono zbyt dużej ilości tych gatunków w w/w obrębie. Sporadycznie stwierdzono występowanie wymienionych gatunków ptaków w poszczególnych okresach fenologicznych w granicach badanego terenu, ale tylko jeden ptak (gęsiorek) został stwierdzony jako gatunek gniazdujący  w odległości ok. 200 metrów od terenu inwestycyjnego,  w rejonie Nowego Chrapowa. Z uwagi na występowanie w tym obszarze cennych gatunków ptaków, niezbędnym będzie obserwowanie, jak w/w gatunki zachowają się  w czasie eksploatacji farmy wiatrowej.

 

Monitoring chiropterologiczny  (nasłuchy, obserwacje noktowizyjne oraz przy użyciu innego sprzętu optycznego na transeptach i punktach zlokalizowanych w obrębie terenu inwestycyjnego) potwierdził występowanie czterech gatunków nietoperzy: mroczka późnego, nocka rudego, borowca, karlika malutkiego. Wyniki oceny występowania nietoperzy wskazują na incydentalną i niską aktywność w poszczególnych okresach aktywności tych ssaków. Ich przeloty odbywały się głównie na pułapie do 50 metrów nad poziomem terenu. Natomiast  przeloty osobników na wyższych wysokościach, w zasięgu pracy śmigieł są incydentalne. Przestrzeń planowanej inwestycji nie była regularnie i intensywnie wykorzystywana przez nietoperze. Jedynie  w okolicy planowanej elektrowni EW 4 w obrębie Linie może być zwiększona częstotliwość ich przelotów (mroczek późny, nocek rudy czy karlik malutki). Ponieważ są to gatunki ssaków podlegające ochronie, niezbędnym będzie przeprowadzenie monitoringu w trakcie funkcjonowania inwestycji, który wykaże rzeczywiste oddziaływanie przedsięwzięcia w odniesieniu do wymienionych gatunków ssaków. Dlatego w celu dodatkowego zabezpieczenia wartości przyrodniczych obserwowanych na terenie inwestycyjnym i w jego sąsiedztwie, chiropterolog przeprowadzi monitoring inwestycyjny zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie metodykami. Wyniki tego monitoringu pozwolą na zastosowanie działań zapobiegawczych lub łagodzących ewentualny negatywny wpływ inwestycji na nietoperze.

 

Raport uwzględnia analizę skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do wartości przyrodniczych, w tym m.in. w odniesieniu do przedmiotów ochrony ustanowionych w pobliskich obszarach Natura 2000. Równolegle do budowy ZEW Bielice, w odległości 4 – 17 km od tej inwestycji  realizowane będą przedsięwzięcia o podobnym charakterze na terenie gmin: Kozielice, Gryfino, Pyrzyce, Banie, Widuchowa i Nowe Czarnowo. Dla oszacowania możliwości rzeczywistego skumulowanego oddziaływania wszystkich zrealizowanych farm wiatrowych na komponenty przyrodnicze, niezbędnym będzie przeprowadzenie monitoringu w trakcie funkcjonowania inwestycji  w zakresie ptaków oraz nietoperzy, do czego niniejszym postanowieniem został zobowiązany Wnioskodawca. Monitoring powinien wykazać nie tylko wpływ planowanego przedsięwzięcia, ale również skumulowane oddziaływanie najbliższych farm wiatrowych.  W związku z powyższym na inwestorze ciąży obowiązek przeprowadzenia 5-letniego monitoringu inwestycyjnego, który pozwoli oszacować skumulowane oddziaływanie planowanej inwestycji  na ptaki i nietoperze.

 

Właściwe realizowanie inwestycji, przy uwzględnieniu wyszczególnionych w niniejszym postanowieniu warunków, nie powinno zakłócić regionalnej i ponadregionalnej migracji ptaków.   Nie  powinno  spowodować  zmian  dostępności  do  terenów  istotnych  dla  ptaków(żerowiska,zlotowiska,noclegowiska,perzowiska). Jednak po uruchomieniu ZEW Bielice niezbędnym będzie przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego w zakresie awifauny i chiropterofauny, którego celem będzie weryfikacja prognozy odnośnie możliwego oddziaływania farm wiatrowych na zasoby przyrodnicze, a w szczególności ocena zmiany natężenia wykorzystania terenu przez faunę w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym. W przypadku, gdy wyniki prowadzonego monitoringu przyrodniczego wykażą, że inwestycja ma znacząco negatywne oddziaływanie na otaczające środowisko przyrodnicze, a w szczególności na gatunki ptaków i nietoperzy, dla ochrony których wyznacza się obszary Natura 2000, to w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, inwestor bez zbędnej zwłoki i na własny koszt podejmie działania zapobiegawcze i naprawcze.

W przypadku, gdy przeprowadzone działania nie przyniosą oczekiwanych skutków i nadal elektrownia wiatrowa będzie znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska zwierząt, a w szczególności na gatunki ptaków i nietoperzy chronionych w ramach Natura 2000 powodując wzrost śmiertelności wśród tych gatunków, inwestor będzie zobowiązany do natychmiastowego czasowego wstrzymania działalności inwestycji w okresie intensywnych wędrówek wiosennych lub jesiennych, lub do całkowitego wyłączenia z eksploatacji poszczególnych turbin lub całej farmy na swój koszt, bez możliwości odszkodowań ze strony organu ochrony przyrody.

 

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia  będzie powodować emisje odpadów, emisje zanieczyszczeń do powietrza i  hałasu do środowiska. Oddziaływać będzie również na środowisko gruntowo – wodne. Przeprowadzona analiza wykazuje, że największe możliwe  zagrożenie dla środowiska może pojawić się w fazie realizacji przedsięwzięcia w czasie  prac montażowo-budowlanych, przy braku nadzoru nad sprawnością sprzętu budowlanego i środków transportu oraz nieprawidłowej gospodarki odpadami. Dla posadowienia konstrukcji elektrowni wiatrowych oraz prowadzenia linii elektroenergetycznej, konieczne będzie wykonanie wykopów. W niniejszym postanowieniu wskazano niezbędne do spełnienia warunki, które zminimalizują emisję pyłów podczas prac ziemnych i w czasie transportu sypkich materiałów. Zanieczyszczenie powietrza powodują pracujące maszyny budowlane oraz  środki transportu poruszające się w obrębie lokalizacji przedsięwzięcia. W związku z tym należy ograniczać czas pracy maszyn napędzanych silnikami spalającymi olej napędowy, ograniczać ich prędkość jazdy po powierzchniach nieutwardzonych, używać tylko pojazdów sprawnych technicznie.

Ważnym elementem jest gospodarka odpadami. Zwłaszcza w czasie realizacji inwestycji wytwarzane będą głównie odpady betonu, odpady drewna (z szalunków fundamentów, gleba i ziemia z wykopów, materiały konstrukcyjne zawierające gips, odpady opakowaniowe). Ekipy budowlane będą odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniego sposobu postępowania z odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach muszą one być magazynowane selektywnie i przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w tym zakresie. Niektóre z odpadów innych niż niebezpieczne zostaną wykorzystane w miejscu realizacji inwestycji, jak gleba i ziemia z wykopów,  do przykrycia fundamentów i innych wykopów. W czasie eksploatacji w wyniku prac konserwacyjnych zostaną wytwarzane odpady niebezpieczne ( olej przekładniowy, odpady z oczyszczania separatorów z zanieczyszczeń olejowych na stacji GPZ). Muszą być przekazane do unieszkodliwienia odpowiednim podmiotom.

 

Jak wynika z raportu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zużycie wody w miejscu prowadzenia robót budowlanych będzie niewielkie. Ilość wytworzonych ścieków uzależniona będzie od ilości zatrudnionych osób w czasie realizacji inwestycji oraz od organizacji prac i stosowanych technologii. W związku z tym ścieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie prac budowlanych powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach (przenośnych sanitariatach), a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. Taki sposób gromadzenia ścieków nie stworzy zagrożenia dla środowiska gruntowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

W czasie budowy elektrowni wiatrowych może przypadkowo dojść do wycieku paliw i innych substancji ropopochodnych. W celu uniknięcia takiego zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, należy stosować sprzęt wysokiej jakości oraz standardowo na placu budowy należy wyznaczyć specjalnie utwardzony i zabezpieczony teren przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

 

Głównym źródłem emisji hałasu do środowiska w fazie budowy  będą pracujące maszyny budowlane i środki transportu. Wykonywanie głośnych prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej, przy zastosowaniu nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu,  nie spowoduje znacznej uciążliwości. Natomiast podczas eksploatacji farmy wiatrowej, głównym źródłem hałasu będą obracające się wirniki turbin. Przeprowadzona została analiza oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny. Wnioskodawca ustalił  dla urządzeń   dopuszczalną   moc   nominalną   do   2,5 MW   i    maksymalną   moc   akustyczną 104 – 107 dB(A). Należy zaznaczyć, że tereny inwestycyjne obejmują obszar użytków rolnych i znajdują się poza terenami chronionymi akustycznie, do których zalicza się  tereny z zabudową zagrodową i  mieszkaniową jednorodzinną. Tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 500-1000 metrów od planowanej lokalizacji turbin w obrębie Linie oraz w odległości ok. 600-980 metrów od planowanej lokalizacji turbin w obrębie Nowe Chrapowo. Dla tych terenów dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą odpowiednio 50 dB (dla pory dnia) i 40 dB (dla pory nocy) w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz 55 dB (dla pory dnia) i 45 dB (dla pory nocy) w przypadku zabudowy zagrodowej. Analiza tego zagadnienia potwierdziła, że dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone, gdyż nawet przy zastosowaniu urządzeń  o maksymalnej mocy do 107 dB, na granicy terenów chronionych emisja hałasu będzie się kształtować w granicach 39,2 – 41,7 dB  (dla pory dnia) oraz na poziomie 39,2 – 40,8 dB (dla pory nocy). Inwestor zakłada również ograniczenia, jak tłumienie maksymalnej mocy akustycznej – 107 dB    w  porze nocnej, by nie przekroczyć dopuszczalnych norm hałasu dla tej pory.

Zadaniem inwestora jest udoskonalanie wprowadzonych rozwiązań technicznych i technologicznych np. przez wyciszanie pracujących turbin w miarę możliwości lub zastosowanie turbin o jak najmniejszej emisji hałasu. Mając powyższe na uwadze, zaleca się przeprowadzenie kontrolnych pomiarów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie w czasie funkcjonowania farm wiatrowych oraz przedłożenie wyników tych pomiarów organowi wydającemu decyzję środowiskową.

 

W energetyce wiatrowej rozpatrywanymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko są stacje transformatorowe WN/SN (wysokie napięcie/średnie napięcie) oraz linie wysokiego napięcia 110 kV. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się budowy stacji transformatorowej na terenie farmy wiatrowej. Energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN umieszczonymi pod powierzchnią ziemi.

Inwestor zobowiązany jest do dostosowania się do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 r., Nr 192, poz. 1883 z późn.zm.).

 

Środowiskowe oddziaływanie projektowanej inwestycji w fazie eksploatacji nie będzie powodować wydzielania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych, pozostanie bez wpływu na zasoby i jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz na czystość i walory użytkowe gleb. Będzie całkowicie neutralna dla środowiska gruntowo-wodnego. Nie spowoduje jakichkolwiek oddziaływań na zasoby wodne użytkowanych poziomów wodonośnych. Nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie  pól elektromagnetycznych. Planowana inwestycja nie powinna wpłynąć niekorzystnie na gatunki ptaków i nietoperzy objętych ochroną oraz tych, dla ochrony których wyznacza się obszary Natura 2000. Ponadto planowane rozwiązania technologiczne oraz określone w niniejszym postanowieniu warunki powinny zapewnić minimalizację potencjalnych oddziaływań na ptaki.

 

Wobec powyższego, należy orzec jak w sentencji decyzji.

 

                                                                  Pouczenie

 

Na niniejszą decyzję nie służy zażalenie.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego kolegium Odwoławczego Województwa Zachodniopomorskiego, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

W załączeniu:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

   Ul.Odzieżowa 12c/1

   71-501 Szczecin

2. Strony, zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a

 

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

   Ul.Jagiellońska 32 70-382 Szczecin

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

   Ul.Poznańska 1 74-200 Pyrzyce

  

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik.doc (DOC, 31KB) 2014-12-29 15:16:40 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 29-12-2014 15:16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 29-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 29-12-2014 15:16:40