Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia

 Bielice, 21.02.2013 r.

OCHŚ.6220.01.2012.HW

DECYZJA

            Na podstawie art. 77 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 , art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 40 b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Bernarda Baranowskiego – Usługi Transportowo-Budowlane, Glinna 4 A, 74-106 Stare Czarnowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów” w obrębie jego rozszerzenia oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

o r z e k a m

realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki zgody na  realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów”, rozszerzonego o obszar o powierzchni 3,9250 ha na części działek nr 111, 112, 113, 157, 158, 160 obręb Parsów, gmina Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.

I.   Nazwa, rodzaj i  miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów”, rozszerzonego o dodatkowy obszar o powierzchni 3,9250 ha,  na części działek nr 111, 112, 113, 157, 158, 160 – obręb Parsów (powierzchnia całkowita złoża wyniesie 6,4432 ha).

Pan Bernard Baranowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo-Budowlane z siedzibą w Starym Czarnowie przy ul. Glinnej 4A, posiada ważną koncesję wydaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (Koncesja z dnia 13.05.2011 roku – znak: WRiOŚ.III.7422.2.5.2011.ZN) na wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Parsów”, gmina Bielice, na działkach Nr 111 i 112 – obręb Parsów, gdzie obecnie prowadzone są  prace wydobywcze. W wyniku rozszerzenia granic złoża, eksploatacja całego pokładu możliwa będzie dopiero po uzyskaniu  przez Inwestora zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów”  od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W związku z tym w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej.

Działki, na których  planowane jest wydobywanie kopaliny, stanowią własność Państwa Bernarda i Renaty Baranowskich.

Przedmiotowy teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na terenie gminy Bielice obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

Działki, na których zlokalizowane będzie złoże w obrębie jego nowych granic zajmują powierzchnię 11,12 ha, natomiast wydobywanie kruszywa odbywać się będzie na powierzchni 6,44 ha. Pozostała część działek będzie znajdowała się poza terenem inwestycji.

Powierzchnię w/w terenu zajmują grunty rolne R IVa, R IVb, B-R IVb oraz N (nieużytki). Od strony zachodniej, wschodniej i południowej złoże graniczy z gruntami rolnymi. Od strony północnej do terenu złoża przylega droga polna.

Złoże „Parsów” posiada budowę pokładową: 

 • kopalinę główną  - piaski drobnoziarniste
 •  towarzyszącą – piaski pylaste, gliniaste i  zaglinione oraz pyły piaszczyste

Nadkład ( grubość od 0,2m– 5,6 m) stanowi gleba oraz miejscami brązowa glina piaszczysta. Utworami podścielającymi są gliny brązowe lub szare oraz pyły piaszczyste. Na obszarze złoża   nie   występują   naturalne   cieki   i   zbiorniki   wód   powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie wieloetapowe i roboty górnicze będą prowadzone sukcesywnie. Wydobycie będzie odbywać się systemem odkrywkowym lądowym, jednym lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi w obrębie projektowanego dla złoża obszaru górniczego, wyłącznie w obrębie granic wskazanego złoża, bez użycia materiałów wybuchowych. Front robót eksploatacyjnych będzie określony w Planie Ruchu Zakładu Górniczego, o głębokości średniej wynoszącej ok. 5,05 m (1,0 ÷ 12,0 m).

Dopuszczalna wysokość ściany eksploatacyjnej wynosi 4 metry. W przypadku, gdy ocios przekroczy tę wartość, należy go zmniejszyć do odpowiedniej wysokości przy użyciu spycharki.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona przy użyciu koparki pod – albo przedsiębiernej lub ładowarki i spycharki, systemem ubierkowo-zabierakowym. Planuje się średnie wydobycie kopaliny ok. 150.000 ton/rok (30 – 40 tyś. ton/kwartał), czyli ok.83.000 m3 /rok.

Częstotliwość kursów określa się następująco: przy wywozie 400 ton kruszywa dziennie  samochodami o średniej nośności 18 ton, będzie to około 25 kursów w jedną stronę, przy użyciu samochodów o większej ładowności – odpowiednio mniej.

 Urobek ładowany będzie bezpośrednio na środki transportu i wywożony poza teren kopalni do drogi asfaltowej, łączącej Parsów z Drzeninem, następnie przekazywany w stanie nieprzetworzonym do odbiorcy.

II.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 1. Prowadzenie robót udostępniających i eksploatacyjnych w sposób odpowiedni do

warunków geologiczno-górniczych i wyposażenia technicznego, aby zachowane były

odpowiednie parametry zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i  górnicze.

 1. Eksploatację należy prowadzić na powierzchni wyznaczonego w koncesji obszaru i terenu górniczego, który będzie się zawierał wewnątrz granic poziomych i pionowych wskazanych w koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Parsów”.
 2. Złoże eksploatowane ma być metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, a urobek ma być ładowany bezpośrednio na środki transportu i wywożony w stanie nieprzetworzonym poza teren kopalni do odbiorców.
 3. Lokalizacja wjazdu i wyjazdu oraz wywóz kruszywa naturalnego odbywać się będzie przez grunty, będące własnością Wnioskodawcy, do drogi gruntowej nr 330, z dala od jakichkolwiek zabudowań i dalej do dróg publicznych w miejscowości Parsów.
 4. Inwestor jest zobowiązany uzgodnić z właścicielem drogi sposób utrzymania i korzystania z niej w celu wywozu kopaliny.
 5. W celu ograniczenia emisji hałasu powstającego w wyniku prowadzonej działalności wydobywczej należy:
  • prace na terenie złoża  prowadzić tylko w porze dziennej tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00, w nocy zakład nie będzie funkcjonował;
  • do zamierzonych prac inwestycyjnych stosować maszyny i urządzenia spełniające normy UE i utrzymywać je w pełnej sprawności technicznej;
  • trasy transportu kruszywa usytuować w takiej odległości, by nie była ona przyczyną konfliktów z mieszkańcami terenów znajdujących się w najbliższej odległości od złoża;
 6. Masa kruszywa ładowana na samochody oraz ich prędkość nie powinny przekraczać wielkości dopuszczalnych na drodze prowadzącej poprzez teren zabudowy.
 7. Sprzęt budowlany oraz pojazdy transportowe wykorzystywane w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą kontrolowane pod względem ich stanu technicznego.
 8. Ograniczać czas pracy silników spalinowych, maszyn budowlanych i pojazdów transportujących kopalinę podczas postoju.
 9. Przy wydobyciu, załadunku i transporcie kopaliny należy zachować ostrożność oraz zabezpieczyć transportowany surowiec.
 10. Transport wydobytej kopaliny nie może być uciążliwy dla mieszkańców, dlatego też należy wytyczyć trasy przejazdów transportowych w taki sposób, aby etap eksploatacji zakładu nie stanowił zarzewia konfliktów społecznych.
 11. Na terenie kopalni nie składować substancji ropopochodnych, w tym paliw płynnych oraz innych mogących skazić wody gruntowe i powierzchniowe.
 12. Bazy magazynowe substancji ropopochodnych należy zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami do gruntu.
 13. W przypadku ewentualnego rozlania produktów naftowych z maszyn i pojazdów na terenie budowy, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się  szkodliwych substancji do wód i do ziemi.
 14. Eksploatacja złoża nie powinna spowodować powstawania szkodliwych bądź toksycznych substancji, ani szkodliwego promieniowania.
 15. W przypadku wystąpienia niezorganizowanej emisji pyłów w warunkach bezdeszczowej pogody i wysokich temperatur powietrza, wewnętrzne drogi transportu kruszywa w rejonie złoża oraz składowiska należy zraszać wodą.
 16. Wydobyte kruszywo ładować na pojazdy transportowe ograniczając do minimum możliwość zapylania, a także przykrywać kruszywo znajdujące się na pojazdach przeznaczonych do transportu.
 17. Podczas poruszania się pojazdów transportujących oraz maszyn wykorzystywanych na terenie inwestycji po powierzchniach nieutwardzonych, w celu zminimalizowania pylenia do środowiska, należy ograniczać ich prędkość jazdy.
 18. Dopuszczalna wysokość ściany eksploatacyjnej wynosi 4 metry. W przypadku, gdy ocios przekroczy tę wartość, należy go zmniejszyć do odpowiedniej wysokości przy użyciu spycharki.
 19. Powstałe na powierzchni złoża wyrobisko należy zrekultywować w kierunku rolnym wraz z zadrzewieniem skarp.
 20. Zmiany ukształtowania terenu nie powinny powodować powstawania niecek, a tym samym zawodnień i podtopień terenu przez spływające wody opadowe.
 21. Podczas realizacji planowanej inwestycji zapewnione zostaną przenośne sanitariaty typu TOI TOI, które będą systematycznie opróżniane i wywożone do oczyszczalni przez uprawnioną firmę.
 22. Należy prowadzić bieżącą kontrolę stanu wyrobisk górniczych oraz zapobiegać powstawaniu osuwisk.
 23. Przeprowadzana będzie bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn i pojazdów samochodowych, a w przypadku awarii i wycieku paliwa czy oleju, zanieczyszczone masy ziemne należy zebrać i przetransportować do miejsc neutralizacji zanieczyszczeń.
 24. Wszystkie miejsca stwarzające zagrożenie dla pracy ludzi i sprzętu na terenie kopalni powinny być oznakowane i zabezpieczone.
 25. Gospodarkę odpadami w zakresie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.). Inwestor zobowiązany jest do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją kopalni.
 26. Odpady wytworzone podczas prowadzonych prac, magazynować selektywnie w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska oraz  przekazać podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne  zakresie gospodarowania odpadami.
 27. Wytwórca odpadów zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 28. Jeżeli podczas eksploatacji będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne, w łącznej ilości od 5 ton do 5 tys. ton rocznie oraz niebezpieczne do 100 kg/rok, Wytwórca na 30 dni przed rozpoczęciem działalności  powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności, przedłoży właściwemu organowi informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
 29. Warstwa glebowa i nakład ( nie zaliczane do odpadów) magazynowane będą w rejonie kopalni i wykorzystywane do utworzenia wałów ochronnych, a następnie przeznaczone do rekultywacji terenu.
 30. Wody opadowe będą odprowadzane do gruntu przez naturalne wchłanianie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn.zm.).
 31. Eksploatacja złoża nie powinna spowodować zmian w klimacie.
 32. Zasięg oddziaływania emisji zanieczyszczeń powietrza i ponadnormatywnego hałasu nie powinien negatywnie wpływać na dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy i tereny prawnie chronione.
 33. Ewentualne uciążliwości związane z przedsięwzięciem nie powinny wykraczać poza granice zakładu górniczego i stanowić zagrożenia dla złoża „Parsów” oraz w pobliżu form ochrony przyrody.
 34. W przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na stanowiska archeologiczne, nie ujawnione w badaniach powierzchniowych, należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić o zaistniałym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 35. Zabrania się składowania jakichkolwiek odpadów i ścieków w powstałym podczas eksploatacji wyrobisku. Teren ten należy zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów stałych i płynnych.
 36. Podczas realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

III.   Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia przy prowadzeniu działalności:

 1. Inwestycja nie może spowodować zagrożenia skażenia wód, gleby i ziemi. Prace związane z wydobyciem kruszywa prowadzić w sposób zabezpieczający  środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem np. wyciekami oleju z maszyn roboczych itp.
 2. Prowadzić planowane wydobycie w taki sposób, aby nie doprowadzić do pogorszenia warunków występujących w ekosystemach znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji, tj. w granicach obszaru Jeziora Dołgie, proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Łąki koło Babina”, jak również w granicach proponowanego użytku ekologicznego „Zespół wodno-łąkowy jeziora Dołgie”.
 3. Należy prowadzić systematyczne kontrole pod względem możliwości występowania gniazd ptaków gatunków chronionych w miejscach prowadzonych prac inwestycyjnych. W przypadku stwierdzenia występowania kolonii rozrodczych ptaków chronionych, gniazdujących w skarpach wyrobisk powstałych na terenie inwestycyjnym, należy okresowo zaprzestać eksploatacji części złoża w miejscu ich występowania oraz w odległości ok. 50 m od tych kolonii (np. w przypadku stwierdzenia występowania kolonii brzegówek w terminie od 15 kwietnia do 15 sierpnia).

IV.  W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1  pkt 1 – 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. Uwzględnić warunki określone w pkt I – III.
 2. Określić wydobycie kruszywa ze złoża suchego zlokalizowanego na części działek nr: 111, 112, 113, 157, 158 i 160 w obrębie Parsów, w gminie Bielice, o powierzchni rozszerzonej wynoszącej 3,9250 ha.
 3. Zachować odpowiednie oddalenie ścieżek transportowych  i stworzyć wyjazd technologiczny z dala od terenów chronionych akustycznie.
 4. Podczas eksploatacji złoża zachować zalecane w dokumentacji pasy ochronne:

a)o szerokości 20 m od strony północnej działki nr 131,

b)o szerokości 6 m od strony zachodniej działki nr 109,

c)o szerokości 6 m od strony wschodniej od granicy z działkami nr 159/1 i 156,

d)o szerokości 95 m od strony południowej od granicy działki nr 330.

 1. Dostosować kierunek rekultywacji do stanu otaczającej przyrody – zaleca się rekultywację w kierunku rolniczym.

V.  Należy realizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 1. Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w celu wykonywania prac inwestycyjnych (prowadzenie stałych przeglądów, bieżące usuwanie usterek).
 2. Prowadzić    ilościowo-jakościową     ewidencję    odpadów   w   oparciu o dokumenty określone  Rozporządzeniem   Ministra   Środowiska   z   dnia  8  grudnia 2010 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr  249, poz. 1673).

VI. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu  do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania  poważnych awarii:

Prawo ochrony środowiska określa pojęcie „poważnej awarii” oraz zakładów o zwiększonym ryzyk wystąpienia awarii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, które decydują o zaliczeniu zakładu do obiektów o zwiększonym ryzyku, albo możliwości wystąpienia awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535), przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

Na terenie inwestycyjnym nie będą tankowane pojazdy, stąd mniejsze zagrożenia wystąpienia poważniejszych awarii.

Należy prowadzić bieżącą kontrolę stanu technicznego maszyn i pojazdów samochodowych, a w przypadku awarii i wycieku paliwa czy oleju, zanieczyszczone masy ziemne należy zebrać i przetransportować do miejsc neutralizacji zanieczyszczeń.

VII. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowiskow odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

       Planowane przedsięwzięcie, ze względu na lokalny charakter inwestycji, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz odległość od granicy państwa, nie spowoduje  transgaranicznego oddziaływania na środowisko.

VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie zostały spełnione przesłanki art. 135 Prawa ochrony środowiska.

VIII. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskow ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

IX.   Termin ważności decyzji:

Decyzja   o  środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia plegającego   na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów” w obrębie jego rozszerzenia ważna jest 4 lata.

X. Charakterystyka przedsięwzięcia przedstawiona jest w załącznik do niniejszej  decyzji.

Uzasadnienie

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Pana Bernarda Baranowskiego  - Usługi Transportowo-Budowlane złożony w dniu 27.06.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów” w obrębie jego rozszerzenia.

W toku  postępowania stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w art. 3 ust.1 pkt. 40 b Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Bielice wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach (PPIS) z prośbą o wyrażenie opinii o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia (pismo znakOCHŚ.6220.01.2012.AG z dnia 06.07.2012 r.). Jednocześnie strony postępowania zostały powiadomione o wszczętym postępowaniu i przysługującym prawie uczestniczenia w postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem – znak WOOŚ-TŚ.4240.198.2012.AC z dnia 20.07.2013 r. - wystąpił o uzupełnienie przedłożonego wniosku o wypis i  wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem, jeżeli plan ten został uchwalony lub informację o jego braku

oraz  wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej  w poniższym zakresie:

 1. Przedstawić ogólne parametry planowanej inwestycji (wielkość powierzchni przeznaczonej do eksploatacji, dobową ilość planowanego do wydobycia kruszywa, rodzaj kruszywa, jakie zostanie wydobyte, maksymalna głębokość na jaką przewiduje się pozyskiwanie kruszywa, czas pracy zakładu itp.)
 2. Wyjaśnić, czy na terenie złoża, dla którego Inwestor uzyskał od Wójta Gminy Bielice decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach aktualnie prowadzone jest wydobycie przewidzianej kopaliny.
 3. Przedstawić na załączniku graficznym trasy, po których będą się przemieszczały pojazdy transportujące kruszywo oraz określić dobową ilość pojazdów transportowych poruszających się w obrębie planowanego przedsięwzięcia.
 4. Załączyć dokumentację fotograficzną przedstawiającą szatę roślinną występującą na terenie inwestycyjnym.

Dnia 23.07.2012 r. o tym fakcie został poinformowany Inwestor, który przedłożył wymaganą dokumentację w dniu 01.08.2012 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 20.08.2012 r. (znak WOOŚ-TŚ.4240.198.2012.AC.2) wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  ustalił zakres raportu zgodnie z art. 66 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. dokładnej charakterystyki przedsięwzięcia, uwzględniającej wszystkie elementy inwestycji, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 2. opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (z wyróżnieniem elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody), który powinien zostać sporządzony w oparciu o wyniki szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w okresie wegetacyjnym roślin i w okresie aktywności zwierząt;
 3. wykazu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych i zagrożonych gatunków flory i fauny występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, z określeniem oddziaływania inwestycji na w/w wartości przyrodnicze;
 4. określenia wpływu inwestycji na spójność i integralność obszarów Natura 2000;
 5. opisu metod inwentaryzacji i prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w tym na ludzi, siedliska przyrodnicze, krajobraz, chronione i rzadkie gatunki oraz ich siedliska), obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z :

a)istnienie przedsięwzięcia

b)wykorzystywania zasobów środowiska

c)emisji

6)przeprowadzenia szczegółowej analizy wariantowej z uwzględnieniem porównania  analizowanych wariantów oraz wskazania wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;

7)analizy w zakresie emisji, jakie będą powstawały w wyniku realizacji przedsięwzięcia (emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych),

8)bilansu ilościowo-jakościowego odpadów wytwarzanych w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji z uwzględnieniem miejsc i sposobów magazynowania wytworzonych odpadów oraz sposobów ich późniejszego zagospodarowania, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz. 1206);

9)rozpoznania środowiska gruntowo-wodnego w obrębie terenu inwestycyjnego oraz wskazania rozwiązań, jakie zostaną zastosowane w celu utrzymania aktualnych stosunków wodnych na terenie inwestycji oraz w strefie jej oddziaływania;

10)określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ekosystemy wodne i od wody zależne, znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, a także wskazania najbliżej położonych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)

       oraz najbliżej położonych ujęć wód i określenia wpływu inwestycji na w/w zasoby;

11)wskazania przewidzianych działań (zwłaszcza technicznych) mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji, a w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność i spójność sieci Natura 2000, a także na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie prawnej i mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej;

12)wskazania możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych zarówno na etapie realizacji, jak i  podczas eksploatacji inwestycji, a także wskazanie działań, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tego typu zagrożenia;

13)przedstawienia na załączniku graficznym tras po których będą się przemieszczały  

      pojazdy transportujące kruszywo w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz

             innych cennych wartości przyrodniczych występujących na terenie gminy Bielice.   

 Wyjaśnić, czy w ramach planowanej inwestycji przewiduje się również modernizację  

             tych dróg na potrzeby planowanej inwestycji. Jeżeli tak, przedstawić szczegółowe     

              informacje w tym zakresie;

14)określenia kierunku rekultywacji złoża po zakończeniu jego eksploatacji;

15)określenia oddziaływania planowanej inwestycji w kontekście skumulowanym;

16)dokonania analizy w zakresie konfliktów społecznych, jakie mogą się pojawić w związku z planowaną inwestycją.

Wójt Gminy Bielice w  dniu 21.08.2012 r. w postanowieniu stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Parsów” w obrębie jego rozszerzenia oraz wykonania raportu o tym oddziaływaniu.

Dodatkowe   wyjaśnienia   dotyczące  wcześniejszych  uzupełnień  zostały przedłożone pisemnie przez Pana Bernarda Baranowskiego w dniu 28.08.2012 r.. Uzupełniony Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia  wpłynął do Wójta Gminy Bielice w dniu 15.10.2012 roku, co spowodowało wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Raport został przesłany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach w terminie ustawowym nie zaopiniował w/w sprawy, stąd przyjmuje się, że podtrzymał pozytywną opinię o realizacji przedsięwzięcia w piśmie znak: PS-N.NZ-164/762/12/1037/11 z dnia 03.03.2011 r. , stwierdzając, że planowana inwestycja nie może spowodować zagrożenia wód, gleby i ziemi. Realizacja przedsięwzięcia przy spełnieniu powyższych warunków nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno-zdrowotnych.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 23.11.2012 r. (znak WOOŚ-TŚ.4242.86.2012.AC) wezwał do kolejnego uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko o następujące kwestie:

1.Przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w strefie oddziaływania inwestycji, w szczególności uwzględniając znajdujące się w sąsiedztwie przyrodniczo cenne tereny przewidziane do objęcia ochroną (zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łąki koło Babina” i użytek ekologiczny „Zespół wodno-łąkowy Jeziora Dołgie”). Przedmiotowa analiza powinna zostać poparta stosowną opinią hydrologeologiczną uwzględniającą wskazanie działań ochronnych, jakie zostaną podjęte w celu zabezpieczenia w/w terenów przed przesuszeniem.

2.Przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w miejscu realizacji inwestycji i w strefie jej oddziaływania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków migrujących, rozradzających się i żerujących w miejscu realizacji inwestycji.

3.Na załączeniu graficznym przedstawić zasięg oddziaływania planowanej inwestycji.

4.Wyjaśnić, co autor raportu miał na myśli wskazując, że inwestycja realizowana będzie wieloetapowo.

5.Wyjaśnić, czy na potrzeby planowanej inwestycji wykonana została analiza nośności

dróg, po których poruszać się będą pojazdy transportowe przewożące wydobytą kopaliną. Wskazać, czy drogi te dostosowane są do przewidzianego obciążenia oraz wyjaśnić, czy w ramach planowanej inwestycji przewiduje się modernizację lub przebudowę sieci istniejących dróg, jeżeli tak, wskazać, w jakim zakresie.

6.Wyjaśnić kwestię wprowadzenia pasów ochronnych w stosunku do terenów sąsiednich. Przedstawić szczegółową charakterystykę tych pasów oraz wyjaśnić, w jaki sposób wprowadzenie w/w pasów zminimalizuje negatywne oddziaływanie inwestycji na tereny sąsiednie.

7.Wskazać miejsca magazynowania gleby i nadkładu w rejonie kopalni oraz przewidzianego zaplecza technicznego.

8.Przedłożyć kopię koncesji dla istniejącego złoża „Parsów”.

9.Dokonać analizy w kwestii oddziaływania ruchu generowanego w wyniku funkcjonowania kopalni na zabudowę mieszkaniową oraz drogi, po których będą poruszały się pojazdy transportowe. Wyjaśnić, jaki ruch pojazdów transportujących kruszywo generowany będzie podczas eksploatacji kopalni na gatunki ptaków występujących na terenach cennych przyrodniczo znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, po których będą poruszały się pojazdy transportujące kruszywo.

10.Wyjaśnić, jakie ekrany akustyczne przyjęto do przeprowadzonej analizy akustycznej oraz wskazać poziom ekranowania hałasu przez przewidziany do zastosowania  wał ziemny.

11.Wskazać sposób i miejsce zaopatrywania pojazdów i maszyn przewidzianych do wykorzystania podczas wydobycia i transportu. Wyjaśnić, czy na terenie inwestycyjnym przewiduje się usytuowanie zbiornika – jeżeli tak, to wskazać sytuacje awaryjne, jakie mogą występować w przypadku rozlewów paliwa oraz działania, jakie zostaną zrealizowane w celu zapobieżenia skażeniu środowiska gruntowo-wodnego w związku z funkcjonowaniem inwestycji.

12.Przedstawić działania minimalizujące wpływ inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Wnioskodawca  w dniu 8.01.2013 roku złożył wyjaśnienia do Raportu. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i potrzebę wnikliwej analizy jego zapisów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 25.01.2013 r. przedłużył termin wydania opinii w tej sprawie. Wójt Gminy Bielice 31.01.2013 r. otrzymał postanowienie uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia i określające warunki zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na stronie internetowej www.bip.bielice.com.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice oraz sołectwa Parsów obwieszczenia o możliwości zapoznania się ze złożonym Raportem i zgłoszenia wniosków i uwag. Do chwili wydania decyzji do Urzędu  Gminy Bielice nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi.

            Wójt Gminy Bielice, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przedłożonego Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, stwierdza, że restrykcyjne przestrzeganie warunków zawartych w niniejszej decyzji przez Zarządzającego terenem oraz ekipy tam pracujące, powinno dostatecznie zabezpieczyć środowisko przed wpływem planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Zachodniopomorskiego, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują:

 1. Usługi Transportowo – Budowlane Bernard Baranowski,

            ul. Glinna 4a, 74 -106 Stare Czarnowo

 1. Bryn Henryka

            Parsów 39, 74 – 202 Bielice

 1. Szczerbińska Elżbieta i Natalia

            ul. Zygmunta Krasińskiego 39/10, 74 - 100 Gryfino

 1. Makarewicz Zofia, Zdzisław

            Parsów 58, 74 – 202 Bielice

 1. Staszak Jacek

            Parsów 57, 74 – 202 Bielice

 1. Piotrowska Agnieszka

            Parsów 37, 74 – 202 Bielice

 1. Nowicki Radosław

            ul. Bronowicka 25/68, 71-012 Szczecin

 1. Szpytko Bogumiła

           ul. Żołędziowa 5, 70 - 675 Szczecin

 1. Nazimek Władysław                                                                                                

            Parsów 12, 74 – 202 Bielice

 1. Kleszko Jadwiga, Stanisław

            Parsów 54, 74 – 202 Bielice

 1. Mostowski Daniel

            Parsów 20, 74 – 202 Bielice

 1. Miczkuła Grzegorz

            Parsów 8, 74 – 202 Bielice

 1. Kwiatkowski Maciej

            Parsów 15, 74 – 202 Bielice

 1. Antosiewicz Jadwiga, Darosław

            Parsów 15, 74 – 202 Bielice

 1.  Ignasiak Andżelika , Bogusław

             Babin 25, 74 – 202 Bielice

 1.  Ruszkowska Małgorzata

             Parsów 31, 74 – 202 Bielice

 1.  „Drzenin – Rol” Spółka z o.o.

            ul. 1-go Maja 6/1, Drzenin, 74 – 100 Gryfino

 1. Gmina Bielice

ul. Niepokalanej 34, 74 – 202 Bielice

 1.  a/a

Do wiadomości:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 CHARAKTERYSTYKA do decyzji.doc (DOC, 11KB) 2014-12-29 15:01:14 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:36:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 29-12-2014 15:01:14