Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Bielice, 18.03. 2013 r.

OCHŚ.6220.04.2012.HW

DECYZJA

w sprawie zmiany decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

    Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [ooś] (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.); § 3 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2010 r., Nr 257, poz. 2573 z opóźn.zm.)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego -(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Chmielarskiego – wiceprezesa PW BIELICE Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Odzieżowej 12c/1, w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Bielice z dnia 8 stycznia 2010r. (znak CHŚ/AG/7644/01/10 ) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo”, zmienionej decyzją Wójta Gminy Bielice z dnia 10 sierpnia 2011 r. (znak: OCHŚ.6220.02.2011.AG) i przeniesioną decyzją Wójta Gminy Bielice z dnia 6 września 2011r. (znak: OCHŚ.6220.02.2011.AG) na rzecz PW BIELICE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.Odzieżowej 12c/1; składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: gmina Bielice: obręb Nowe Chrapowo Nr 61, 97, 109, 114, 149, 165, 169, 170, 173, 174, 184, 194, 198, 277, 310, 311; gmina Kozielice  - obręb Łozice Nr. 16/1, 16/3, 17, 19, 20/1, obręb Rokity Nr 58; gmina Pyrzyce – obręb Żabów Nr 75, obręb 04 miasta Pyrzyce Nr 4, 5, 7, 9, 15, obręb 05 miasta Pyrzyce Nr 20/1, 20/2, 123, 125  -  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach :

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo”, składającego się z 2 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  zlokalizowanego na terenie trzech gmin,  na następujących działkach: gmina  Bielice – obręb Nowe Chrapowo Nr 61, 97, 109, 114, 149, 165, 169, 170, 173, 174, 184, 194, 198, 277, 310, 311; gmina Kozielice – obręb Łozice Nr 16/1, 16/3, 17, 19, 20/1, obręb Rokity Nr 58; gmina Pyrzyce – obręb Żabów Nr 75, obręb 04 miasta Pyrzyce Nr 4, 5, 7, 9, 15, obręb 05 miasta Pyrzyce Nr 20/1, 20/2, 123, 125, powiat pyrzycki,  województwo zachodniopomorskie.

I.Nazwa, rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 2,5 MW , które zostaną  zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 169 i 194 w obrębie Nowe Chrapowo, na terenie gminy Bielice oraz na wykonaniu infrastruktury towarzyszącej dla w/w obiektów ( drogi dojazdowe do wyznaczonych lokalizacji, place manewrowe, linie światłowodowe oraz elektroenergetyczne linie kablowe SN),   służących  do  produkcji  energii  elektrycznej  przez wykorzystanie siły wiatru do obrotu wirnika. Energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi średniego napięcia SN-15kV do stacji transformatorowej GPZ (110/15 kV) w Pyrzycach. Projektowana linia kablowa SN-15kV łącząca generator elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową 110/15 kV i linia światłowodowa, położone zostaną w gruncie i nie będą przeszkadzały w rolniczym użytkowaniu gruntów. Lokalizację zespołu linii kablowych przewiduje się w istniejących pasach drogowych lub na gruntach o funkcji rolniczej, umieszczonych pod powierzchnią ziemi. W ramach inwestycji określonej jako Zespół elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo (ZEW Nowe Chrapowo) planuje się zastosowanie następujących rozwiązań:

 • moc energetyczna pojedynczej elektrowni – do 2,5 MW
 • wysokość konstrukcji wieży – do  108,4 m
 • wysokość elektrowni ze śmigłem w jego górnym położeniu – do 160 m
 • średnica wirnika – do 101 m
 • moc akustyczna urządzeń – do 107,0 dB(A)
 • minimalna szerokość drogi dojazdowej – 4,0 m
 • plac montażowy – ok. 1.500 m

Przedsięwzięcie zajmie obszar gruntów rolnych pozostających w intensywnym użytkowaniu, który charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Po wybudowaniu elektrowni wiatrowych, teren wokół nich zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i będzie nadal użytkowany w sposób rolniczy.

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami obowiązującymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, podjęte Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

Lokalizacja „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009roku.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 1.   Prace polegające na budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną         

       infrastrukturą należy prowadzić zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją.

2.  Prace związane z posadowieniem planowanych elektrowni wiatrowych rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków – poza okresem 1 marca – 31 sierpnia.

3.  Lokalizację wież odsunąć o co najmniej 100 m od obszarów cennych przyrodniczo tj. zakrzewień i zadrzewień śródpolnych oraz kompleksów leśnych.

4. Prace montażowe powinny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową.

5. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia bez zgody Wójta nie należy usuwać drzew i krzewów.

6. Dojazd do elektrowni wiatrowych zapewniony będzie za pomocą istniejących i nowoprojektowanych dróg dojazdowych wraz z placami montażowymi. Przewiduje się również przebudowę i remont istniejących dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Powstałe w trakcie prowadzonych prac odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2010,Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

8. Na korzystanie z wód podziemnych inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodno- prawne.

9. Turbiny należy usytuować w terenie w taki sposób, aby zminimalizować kolizje ptaków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

10. Podczas realizacji inwestycji zakazuje się zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor i lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu.

11. W trakcie prowadzenia prac ziemnych i wykopów, należy zastosować metody ograniczające możliwość dostania się tam zwierząt oraz umożliwić im opuszczenie wykopów.

12. Konstrukcje wież należy pomalować farbami (eliminacja zjawiska refleksów świetlnych) w kolorach jasnych, pastelowych,  o matowej powierzchni, w celu zwiększenia widoczności i prawdopodobieństwa dostrzeżenia pracującej turbiny przez przelatujące ptaki i nietoperze w warunkach dziennych i nocnych oraz jako czynnik odstraszający ptaki drapieżne.

13.  Łopaty wirnika należy pomalować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania przeszkód powietrznych. Produkcja energii (ruch wirnika) rozpocznie się przy prędkości wiatru ok. 3,5 m/s, a przy prędkości powyżej 25 m/s nastąpi wyłączenie pracy elektrowni.

14.  Prace przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty elektrowni wiatrowych oraz dla  linii energetycznej prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do ich zanieczyszczenia (np. substancjami ropopochodnymi)

15. Podjąć wszelkie działania zapobiegające sytuacjom awaryjnym związanym z przenikaniem jakichkolwiek substancji do środowiska gruntowo-wodnego oraz działania zapobiegające przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do cieków, rowów melioracyjnych i innych zbiorników wodnych.

16.  Przed rozpoczęciem prac budowlanych, wytwórca odpadów powstających podczas realizacji przedsięwzięcia (w zależności od ilości i rodzaju wytworzonych odpadów) zobowiązany jest do uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarowania odpadami.

17. Wytworzone odpady budowlane należy w miarę możliwości zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska, we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości, przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

18. Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych do tego celu miejscach (magazynowanie odpadów poza obszarami przyrodniczo cennymi), a także zapewnić ich regularny odbiór.

19. W przypadku poruszania się pojazdów transportujących poszczególne elementy konstrukcji elektrowni wiatrowych i surowce potrzebne na etapie budowy, po powierzchniach nieutwardzonych, należy ograniczać  ich  prędkość jazdy.

20. Przewidziane do transpotru materiały o charakterze sypkim niezbędne do wykorzystania podczas realizacji inwestycji, odpowiednio zabezpieczyć przed nadmierną emisją pyłów do powietrza z ich powierzchni, powstającą podczas transporu.

21. Przewidywane drogi dojazdowe, w miarę możliwości, utwardzić i ograniczać prędkość jazdy pojazdów poruszających się w obrębie miejsca realizacji przedsięwzięcia.

22. W mirę możliwości ograniczyć czas pracy maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu, a także środków transportowych napędzanych silnikami spalającymi olej napędowy.

23. Do wykonywanych prac dopuszczać tylko sprawne technicznie maszyny i środki transportowe, charakteryzujące się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska.

24. Przewidziane wieże elektrowni należy zlokalizować w odległości niezbędnej do zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu, na terenach chronionych akustycznie.

25. Elektrownie wiatrowe należy wyposażyć w nowoczesne rozwiązania technologiczne (zaawansowane technologie izolacji gondoli), by w fazie eksploatacji  hałas mechaniczny został w stosowanych modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego,  zapewniając jak najmniejszą emisję hałasu do środowiska. Jednakże w niektórych przypadkach konieczne będzie stłumienie mocy akustycznej urządzeń, tak aby wartość poziomu hałasu emitowanego przez turbiny nie przekraczała wartości granicznej dla pory nocnej.

26. Przewidziane do wykonania prace realizacyjne będące źródłem znacznego hałasu, prowadzić tylko w porze dziennej.

27. W celu zachowania walorów krajobrazowych obowiązuje zakaz umieszczania reklam na gondolach wiatrowych (dopuszcza się umieszczenie logo inwestora lub producenta).

28. Podczas realizacji inwestycji konieczne jest prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.

29.  W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji na stanowiska archeologiczne, nie ujawnione w badaniach powierzchniowych, należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić o zaistniałym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania pozwolenia na budowę:

1.   Należy rozmieścić przestrzennie przewidziane elektrownie wiatrowe w terenie w taki sposób, aby zapewnić korytarze przestrzenne dla ptaków i nietoperzy umożliwiające im swobodne przemieszczanie się w obrębie planowanych obiektów, a tym samym zmniejszyć strefę kolizyjną z w/w elektrowniami.

2.   Planowaną linię elektroenergetyczną łączącą generatory elektrowni wiatrowych ze stacją transformatorową należy wykonać jako doziemną.

3.  Wytwórca odpadów niebezpiecznych na etapie eksploatacji inwestycji zobowiązany jest do postępowania z wytworzonymi odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

4.   Elektrownie należy wyposażyć w lotnicze oznakowania przeszkodowe – dzienne oraz  nocne (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).

5.  Zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, w tym przede wszystkim w zakresie emisji hałasu i emisji pól elektromagnetycznych, które pozwolą na utrzymanie tych emisji poniżej dopuszczalnego poziomu lub co najmniej na tym poziomie (np. poprzez zastosowanie turbin o niższym poziomie hałasu).

6.  W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie planowanej inwestycji należy zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia należy ją odbudować i udrożnić.

7. Po zakończeniu prac montażowych, teren wokół elektrowni wiatrowych, placów montażowych i dróg dojazdowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego, gdyż  nadal będzie użytkowany w sposób rolniczy.

8. W celu minimalizacji ewentualnego, negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze, Inwestor zobowiązany jest do podejmowania działań zapobiegawczych m.in.:

 • zachowanie odpowiednich odległości w/w obiektów od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz pozostałych terenów chronionych akustycznie, gwarantujących spełnienie obowiązujących norm emisji wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska  (Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826);
 • wyeliminowanie wariantów przedsięwzięcia, przy których emisja hałasu przekracza lub niesie ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu;
 • właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych;
 • zastosowanie w obrębie farmy jednego typu elektrowni, o odpowiedniej kolorystyce (wieże i łopaty wirnika zostaną pomalowane na kolor jasny, pastelowy, matowy) w celu eliminacji zjawiska refleksów świetlnych;
 • wykonanie poinwestycyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego;
 • przeprowadzanie regularnej konserwacji i kontroli stanu technicznego pracujących turbin.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

   Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 252, poz. 150 z późn.zm.) ochrona środowiska przez poważną awarię oznacza  zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych należy zastosować:

 • automatyczny system wyłączania pracy elektrowni  w sytuacji przekroczenia górnej granicy prędkości wiatru (powyżej 25 m/s)  oraz w momencie zmęczenia materiału budującego elementy konstrukcujne;
 • lokalizacja elektrowni wiatrowych w odległości uniemożliwiającej spowodowanie strat przyrodniczych w wyniku katastrofy, regularne przeprowadzanie konserwacji urządzeń oraz diagnozowanie pracy turbiny zabezpieczy przed ewentualnym oderwaniem  elementów  wirnika  i  przewróceniem  konstrukcji  wieży  elekrtowni;
 • stosowanie automatyki i wzajemnych systemów zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym ( przy zwarciach  międzyfazowych i doziemnych);
 • w przypadku  transformatorów  olejowych -  wyposażenie ich w miski olejowe o pojemności większej niż  objętość oleju stosowanego w tych transfarmatorach, które przejmą w całości wydostający się olej, uniemożliwiając skażenie środowiska oraz regularne przeprowadzanie prac konserwacyjnych (opróżnianie mis olejowych do specjalnych zbiorników i wywożenie do zakładów utylizacji);

 V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 Tego typu przedsięwzięcie nie wymaga postępowania ograniczenia transgranicznego, gdyż   ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji oraz zasięg jej oddziaływania nie wystąpi problem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Działania, które należy zrealizować w celu zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

     1. Na etapie realizacji inwestycji należy kontrolować:

 • przebieg prac budowlano – montażowych, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia drzew i zakrzewień śródpolnych przed ich uszkodzeniem,
 • wpadanie płazów, gadów i ssaków do wykopów pod fundamenty elektrowni,
 • obecność stanowisk rozrodu zwierząt i miejsc lęgowych ptaków na obszarach projektowanych dróg dojazdowych, serwisowych, placów montażowych itp.

       2. W celu  minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych  na  środowisko przyrodnicze, Inwestor zobowiązany jest do podejmowania  działań zapobiegawczych m.in.:

 • zachowanie odpowiednich odległości od terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz pozostałych terenów chronionych akustycznie, gwarantujących spełnienie obowiązujących norm emisji wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);
 • wybór odpowiednich urządzeń, zapewniających mniejszą emisję hałasu do środowiska;
 • wyeliminowanie wariantów przedsięwzięcia, przy których emisja hałasu przekracza lub niesie ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu;
 • właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych;
 • postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach;
 • zastosowanie w obrębie farmy jednego typu elektrowni, o odpowiedniej kolorystyce (wieże i łopaty wirnika zostaną pomalowane na kolor jasny, pastelowy, matowy) w celu eliminacji zjawiska refleksów świetlnych;
 • przeprowadzanie regularnej konserwacji i kontroli stanu technicznego pracujących turbin;
 • wykonanie akustycznej analizy pomiarów hałasu po uruchomieniu turbin w rejonie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie;
 • przeprowadzanie poinwestycyjnego 5-letniego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego od pierwszego roku od chwili oddania farmy wiatrowej do użytku;

Program monitoringu oraz coroczne sprawozdanie należy dostarczać  Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.  Monitoring powinien obejmować obserwacje ptaków we wszystkich cyklach okresów fenologicznych (okres rozrodu, migracji jesiennej, zimowisk i migracji wiosennej), a także nietoperzy m.in. w okresach wiosennych i jesiennych migracji, okresach aktywności żerowiskowej.  Monitoring powinien ocenić wpływ inwestycji na ptaki i ssaki, w tym: wpływ na zmianę zachowań, występowanie gatunków, okaleczanie i śmiertelność oraz uwzględnić skumulowany efekt oddziaływania tego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami tego typu. Wyniki należy składać  Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  w Szczecinie,  w terminie do końca marca za poprzedni rok objęty monitoringiem. W przypadku, gdy wyniki prowadzonego monitoringu przyrodniczego wykażą, że inwestycja ma znacząco negatywne oddziaływanie na otaczające środowisko przyrodnicze, a w szczególności na gatunki ptaków i nietoperzy, dla ochrony których wyznacza się obszary Natura 2000, to w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie inwestor bez zbędnej zwłoki i na własny koszt podejmie działania zapobiegawcze i naprawcze. W razie znalezienia okaleczonych ptaków i nietoperzy,  inwestor zobowiązany jest do ich przewiezienia do odpowiednich służb weterynaryjnych i leczenia  na własny koszt oraz powiadomienia o tym fakcie RDOŚ

VII.  Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż nie zostały spełnione przesłanki art. 135 Prawo ochrony środowiska.

VIII.Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art.72 ust.1 w/w ustawy

Nie nakładam obowiązku.

IX. Oddziaływanie na integralność i spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura2000

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk Natura 2000 oraz planowanych obszarów Natura 2000 i obszarów „Shadow List”. Nie występują miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, w tym strefowo oraz ostoi florystycznych i faunistycznych.

X. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

            Dla przedmiotowej inwestycji w dniu 8 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Bielice wydał decyzję znak OCHŚ/AG/7644/01/10, w której określił środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia.

   Na wniosek firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 została ona zmieniona decyzją z dnia 10 sierpnia 2011 r. (znak: OCHŚ.6220.02.2011.AG)w ramach której została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, a następnie przeniesiona na rzecz firmy PW Bielice z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1 decyzją z dnia 6 września 2011 roku (znak: OCHŚ.6220.02.2011.AG).

W dniu 26 lipca 2012 roku PW BIELICE Sp. z o.o. złożyła wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 8 stycznia 2010roku. W dniu 20 grudnia 2012 r.  PW Bielice Sp. z o.o. wycofała wniosek o wydanie decyzji zmianiającej decyzję z dnia 8 stycznia 2010 r. (znak OCHŚ/AG/7644/01/10) – o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” składającego się z 2 elektrowni wiatrowych  wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną. W dniu 20 grudnia 2012 r. wydana została decyzja (znak OCHŚ.6220.02.2012.AG) umarzająca w/w postępowanie, które tym samym stało się bezprzedmiotowe.

W dniu 20 grudnia 2012 r. do Urzędu Gminy Bielice wpłynął wniosek Pana Macieja  Chmielarskiego – wiceprezesa PW Bielice Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odzieżowej 12c/1  w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Bielice z dnia 8 stycznia 2010 r. (znak: OCHŚ/AG/7644/01/10) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo”.

Inwestycja polega na budowie 2 elektrowni wiatrowych, które zostaną zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 169 i 194 w obrębie Nowe Chrapowo na terenie gminy Bielice oraz na wykonaniu infrastruktury towarzyszącej dla w/w obiektów (drogi dojazdowe do wyznaczonych lokalizacji, place montażowe, linie światłowodowe oraz elektroenergetyczne linie kablowe SN), służące do produkcji energii elektrycznej poprzez wykorzystanie siły wiatru do obrotu wirnika. W dniu 8    stycznia 2010 r. Wójt Gminy Bielice wydał decyzję (znak: OCHŚ/AG/7644/01/10), w której określił środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji. Obecnie przewidziana przez Inwestora zmiana polegać będzie wyłącznie na zwiększeniu mocy jednostkowej planowanych elektrowni wiatrowych z 2,3 MW do 2,5 MW.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Bielice wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania w dniu 21 grudnia 2012  roku pismem znak: OCHŚ.6220.04.2012.AG.  Również zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) oraz  art. 73 ust 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm), dalej zwana ooś, w sposób zwyczajowo przyjęty informacja ta została podana do publicznej wiadomości - poprzez obwieszczenie.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz 1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  na podstawie art. 64 ust 1 ustawy ooś, w dniu 21 grudnia 2012 r. organ wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem i  kartą informacyjną dotyczącą budowy ZEW Nowe Chrapowo, składającego się z dwóch elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: gmina Bielice – obręb Nowe Chrapowo Nr 61, 97, 109, 114, 149, 165, 169, 170, 173, 174, 184, 194, 198, 277, 310, 311; gmina Kozielice – obręb Łozice Nr 16, 17, 19, 20, obręb Rokity Nr 58; gmina Pyrzyce – obręb Żabów Nr 75, obręb 04 miasta Pyrzyce Nr 4,5,7,9,15, obręb 05 miasta Pyrzyce Nr 20/1, 20/2, 123, 125, w piśmie z dnia 07 stycznia 2013 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Bielice 10 stycznia 2013 r.) – znak: WOOŚ-TŚ.4240.379.2012.AC wyraził  swoją opinię w przedmiotowej sprawie stwierdzając, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Podkreślił również, że przewidziana przez Inwestora zmiana polegać będzie wyłącznie na zwiększeniu mocy planowanych elektrowni wiatrowych z 2,3 MW do 2,5 MW, co nie zmieni jednak w sposób znaczący dotychczas przewidywanego oddziaływania. Inwestycja realizowana będzie poza granicami obszarów cennych pod względem przyrodniczym, w tym w szczególności poza istniejącymi i proponowanymi formami ochrony przyrody oraz poza obszarami Natura 2000. Planowane turbiny posadowione zostaną na gruntach rolnych, pozostających w intensywnym użytkowaniu, poza obszarami stanowiącymi siedliska przyrodnicze wyszczególnione na liście Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Inwestycja nie będzie również ingerować w siedliska gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych na liście Załącznika II w/w Dyrektywy. Na obszarze inwestycyjnym nie ma miejsc gniazdowania szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków, w tym w szczególności ujętych na liście Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z obserwowanych gatunków ptaków, ich zdecydowana większość przemieszczała się na wysokości do 50 metrów n.p.t , czyli poniżej najniższego zasięgu śmigła wiatraka, natomiast ptaki szczególnie narażone na kolizje np. gęsi, łabędzie, żurawie i szponiaste, przemieszczały się na wysokości powyżej 150 metrów, czyli poza zasięgiem śmigła wiatraka w jego najwyższym położeniu. Lokalizacja planowanych elektrowni wiatrowych znajduje się poza głównymi szlakami przemieszczeń ptaków, w związku z tym nie powinna wpłynąć negatywnie na gatunki ptaków przebywających w granicach terenu objętego wnioskiem, w poszczególnych okresach fenologicznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż w pierwotnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia na Inwestora został nałożony obowiązek prowadzenia 5-letniego monitoringu poinwestycyjnego przez specjalistę ornitologa i chiropterologa, mającego na celu określenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na komponenty przyrodnicze, jak również inne obowiązki, które należy realizować podczas wykonywania prac inwestycyjnych - nie widzi potrzeby przeprowadzania po raz kolejny oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach został powiadomiony przez Wójta Gminy Bielice w piśmie z dnia 21 grudnia 2012 roku (znak: OCHŚ.6220.04.2012.AG)  o wszczęciu postępowania administracyjnego w w/w sprawie, z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego zakresu . Ponieważ w ustawowym czasie (art. 64 ust. 4 cytowanej ustawy) nie została przesłana  opinia tego organu, dlatego uznaje się, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  nie wnosi zastrzeżeń. Zauważyć należy, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie „ Zespołu elektrowni wiatrowych Nowe Chrapowo” wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w piśmie znak: PS-N.NZ-164/762/61/53/4079/12 z dnia 14 listopada 2012 roku (data wpływy do tut. Urzędu 23.11.2012 r.). W trakcie wcześniejszego postępowania, organ ten uznał, że planowana inwestycja nie spowoduje istotnie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, nie wpłynie na integralność tych obszarów oraz nie stanowi zagrożenia dla celu i przedmiotu ochrony najbliżej położonych obszarów Natura 2000. Przy w/w inwestycji nie występuje transgraniczne oddziaływanie.  Przedsięwzięcie nie może spowodować zagrożenia wód, gleby i ziemi. Zaleca jedynie wykonanie akustycznej analizy pomiarów hałasu po uruchomieniu turbin w rejonie najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie. W oparciu o tę opinię, realizacja przedsięwzięcia, przy spełnieniu powyższych warunków, nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno-zdrowotnych.

W trakcie prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie, zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, podając do publicznej wiadomości informacje o wszelkich działaniach w prowadzonym postępowaniu, poprzez zawiadomienia i obwieszczenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielice – www.bip.bielice.com.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice oraz w miejscu publicznie dostępnym w sołectwie Nowe Chrapowo. O prowadzonym postępowaniu informowane były również władze oraz społeczeństwo gminy Kozielice i Pyrzyce, ponieważ na tych  terenach planowana jest również niniejsza inwestycja. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi w tej sprawie.

            Wójt Gminy Bielice po przeanalizowaniu wniosku o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach, a także mając na uwadze wcześniej przeprowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko po której została wydana decyzja z dnia 10 sierpnia 2011 roku, stwierdza, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Wnioskiem z dnia 12 marca 2013r PW BIELICE Sp z o.o. przedłożyła informację dotyczącą podziału działek 16 i 20 w obrębie Łozice, gmina Kozielice. W/w działki otrzymały numery 16/1, 16/3 i 20/1.

Wobec powyższego należy orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Bielice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Załączniki:

1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

1. PW Bielice Sp. z o.o.

    ul.Odzieżowa 12c/1     71-501 Szczecin

2. Urząd Gminy Kozielice

    74-204 Kozielice 73

3.  Urząd Miasta i Gminy Pyrzyce

     ul. Plac  Ratuszowy 1     74-200 Pyrzyce

4.  Gmina Bielice

     ul. Niepokalanej 34    74-202 Bielice

5 . Pozostałe strony zostały powiadomione w oparciu o art. 49 kpa

6.  a/a

 

 

                                           

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:31:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-12-2014 14:31:34