Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin w sprawie zasad dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice

Uchwała Nr XXXI/187/10
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 stycznia 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania
usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009 – 2032”, a także art. 406 ust. 1 pkt. 6 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. W celu stworzenia mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska wyrobów zawierających azbest, przyjmuje się „Regulamin w sprawie zasad dofinansowania do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
 
§3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
     2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                        do Uchwały Nr XXXI/187/10   
                                                                                                             Rady Gminy Bielice
                                                                                                              z dnia 29 stycznia 2010 r.
 
 
REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD DOFINANSOWANIA DO USUWANIA
I UTYLIZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY BIELICE
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację działań, mających na celu usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, położonych na terenie gminy Bielice.
2. Pomocy udziela się właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości, będącym osobami fizycznymi, mającym tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania lub innej formy korzystania z nieruchomości, zlokalizowanej na terenie gminy Bielice, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), a także wspólnotom mieszkaniowym.
3. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest:
a) w Urzędzie Gminy Bielice
b) na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2.
1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć, związanych z usuwaniem wyrobów i utylizacją odpadów zawierających azbest
powstających przy:
1) Wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji, elementów budowlanych i wyposażenia obejmujących:
a) demontaż materiałów zawierających azbest,
b) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i utylizację odpadów,
d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
2. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie może przekroczyć wysokości środków, zaplanowanych w budżecie gminy oraz uzyskanych z Powiatowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
3. Wójt bądź pracownik upoważniony przez Wójta może przeprowadzić wizję na terenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, podczas której może wykonać dokumentację fotograficzną tychże wyrobów.
 
II. Składanie i rozpatrywanie wniosków
§ 3.
1. Warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o realizację zadania określonego w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Bielice:
1)                 informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (druk Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zmianami),
2)                 oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (druk zał nr 2 do niniejszego regulaminu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649)
3)                 wypełnionego wniosku (druk załącznik nr 3 do regulaminu).
4) do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/ działki. W przypadku budynku/działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli,
b) mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.
2. Druki wniosków o których mowa w ust. 3 są do pobrania w tutejszym Urzędzie lub na stronie internetowej BIP Urzędu.
3. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 października poprzedzającego dany rok, w którym planuje się usuwanie wyrobów azbestowych z wyłączeniem roku bieżącego w którym to wnioski przyjmuje się w sposób ciągły.
4. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
5. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane w następnym roku, zaś wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony, zawiera wszystkie niezbędne informacje, załączniki i jest podpisany.
7. Wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane według stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (w pierwszej kolejności wyroby z I stopniem uszkodzenia), do chwili wykorzystania łącznej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w danym roku.
8. W celu weryfikacji i rozpatrywania wniosków Wójt powołuje Komisję, w składzie trzech osób.
9. Zadaniem Komisji jest:
1) sprawdzanie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu
2)                 kwalifikacje złożonych wniosków.
10. Komisja w ciągu 30 dni, na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji o czym informuje Wójta Gminy.
11. Wójt gminy dokonuje weryfikacji wniosków oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinansowania, które zostają odrzucone, a które przechodzą na kolejny rok o czym informuje zainteresowanych właścicieli nieruchomości.
12. Po uzyskaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania Wójt gminy podpisze z wnioskodawcą stosowną umowę.
 
III. Warunki uzyskania dofinansowania
§ 4.
1.                  Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
2.                  Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
3. Wysokość dofinansowania zależna jest od pozyskania środków z zewnątrz i może wynosić nawet 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym 20% z budżetu gminy i 80%   ze środków zewnętrznych.
4. Przyznanie dofinansowania możliwe jest tylko jeżeli wykonanie zadań, o których mowa w § 4 ust.1 realizowane jest przez przedsiębiorcę, posiadającego decyzję zezwalającą na gospodarkę odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi azbest, wydaną przez Starostę Pyrzyckiego.
5. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części lub całości udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania po jego zakończeniu beneficjentowi bądź wykonawcy prac w zależności od treści podpisanej umowy o dofinansowanie. W tym celu po zakończeniu realizacji zadania do Urzędu Gminy w Bielicach należy dostarczyć:
1) oryginał rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za demontaż, usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest,
2) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt, innych elementów budowlanych oraz ciężaru materiałów zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych (terenu działki) i przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał oświadczenia do wglądu);
6. Zatwierdzona przez Wójta Gminy kwota dofinansowania wpłacana będzie na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta bądź regulowana bezpośrednio u wykonawcy zadania.
7.Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie wywiozły
odpady azbestowe, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.
 
§ 5. Regulamin podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:
1)      na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy,
2)      na stronie internetowej Gminy Bielice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Druk ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Regulaminu
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA
 
1. Miejsce, adres
  ..............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):
  a) osoba prawna - nazwa, adres ...........................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................
  b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ..........................................................................................
     ...........................................................................................................................................................
3. Tytuł własności ..................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ....................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
5. Ilość (m2, tony)3) ...............................................................................................................................
6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ................................................................................................
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
  a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5) …..........................................................................
  b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ...................................................
     ...........................................................................................................................................................
8. Inne istotne informacje o wyrobach6)
  ..............................................................................................................................................................
                                      ............................
                                             (podpis)
Data ..........................
 
 
______
Objaśnienia:
*)   Niepotrzebne skreślić.
1)   Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.
2)   Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
-   rury i złącza azbestowo-cementowe,
-   izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
-   przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
-   szczeliwa azbestowe,
-   taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
-   papier, tektura,
-   inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
3)   Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).
4)   Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.
5)   Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.
6)   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest
 
 
 
                                                                                                                                                 Druk ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Regulaminu
OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 
Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:
................................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji
przemysłowej:
................................................................................................................................................................
Pomieszczenie: ......................................................................................................................................
Rodzaj/nazwa wyrobu 1) .......................................................................................................................
Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ..................................................................................................................
 
 
Grupa / Nr
 
Wyrób - rodzaj
Ocena
Przyjęta punktacja
I.
Sposób zastosowania azbestu
 
 
1.
Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
 
30
2.
Tynk zawierający azbest
 
30
3.
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem
(ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
 
25
4.
Pozostałe wyroby z azbestem
 
10
II.
Rodzaj azbestu
 
 
5.
Azbest chryzotylowy
 
5
6.
Inny azbest (np. krokidolit)
 
15
III.
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
 
 
7.
Rozluźniona (naruszona) struktura
włókien
 
30
8.
Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej
 
10
9.
Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
 
0
IV.
Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
 
 
10.
Duże uszkodzenia
 
30 3)
11.
Małe uszkodzenia
 
10 4)
12.
Brak
 
0
V.
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
 
 
13.
Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
 
15
14.
Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
 
10
15.
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
 
10
16.
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
 
10
17.
Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)
 
10
18.
Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
 
10
19.
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
 
0
VI.
Wykorzystanie pomieszczenia
 
 
20.
Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
 
35
21.
Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób
 
30
22.
Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
 
20
23.
Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
 
10
VII.
Usytuowanie wyrobu
 
 
24.
Bezpośrednio w pomieszczeniu
 
30
25.
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
 
25
26.
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
 
25
27.
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
 
10
 
      Suma punktów oceny                ...................
 
     Stopień pilności I
(wymiana lub naprawa wymagana               65 i więcej punktów
          bezzwłocznie)
     Stopień pilności II
(ponowna ocena wymagana w czasie            powyżej 35 do 60
     do 1 roku)                                  punktów
     Stopień pilności III
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)         do 35 punktów
 
UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.
 
..............................................     ...............................................
 Oceniający nazwisko i imię        Właściciel / Zarządca
 
                                 .........................
                                       Adres
 
data ..............
 
 
 
1)   Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
2)   Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
3)   Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
4)   Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:24:01