Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VI/41/03 w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -


UCHWAŁA Nr VI/41/03

Rady Gminy w Bielicach

z dnia 17 czerwca 2003r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) Rada Gminy w Bielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładaią na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Bielice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

§ 2

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarczył nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

3) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,

4) dłużnik - osoba fizyczna zmarł nie pozostawiając spadkobierców, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

5) dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

6) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji lub egzystencji osób pozostających na jego utrzymaniu,

7) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiadają solidarnie dłużnicy, może nastąpić, gdy warunki uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. Umorzenie, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 - również z urzędu.

§ 3

Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy Bielice

§ 4

Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5

W przypadku uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt gminy, na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy i jednostki organizacyjnej.

§ 6

1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty wierzytelności następuje:

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno - prawnym w drodze decyzji,

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków - prawnych w drodze umowy, ugody lub jednostronnego oświadczenia woli.

2. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia wierzytelności na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, chyba że dłużnik nie wywiąże się z wyznaczonych terminów płatności - to wówczas cała wierzytelność staje sie natychmiast wymagalna.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 03-11-2003 14:58:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 03-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 03-11-2003 14:58:48