Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

Początek sesji - godz. 8.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Marcin Zięcina.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka - lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Na sesji obecni byli Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ponadto na sesji obecny był mieszkańcy wsi: Chabowo Edward Fiłkowski, wsi Linie - Henryk Kacperski z córką oraz dziennikarka Pulsu Powiatu.

Ad.1 Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 30 czerwca 2014 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Bielice.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

 

Protokoły z XXXV i XXVI nadzwyczajnej sesji zostały przyjęte 12 głosami "za i przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 30 czerwca 2014 roku.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Nie wniesiono zapytań w zakresie przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6.Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie, z poprawką, aby przyjąć paragraf 4 w brzmieniu:

"Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego."

Proponowany § 4 miałby oznaczenie § 5, a § 5 oznaczenie § 6.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę z posiedzenia wspólnego, którą przedstawił Przewodniczący posiedzenia wspólnego Piotr Wilczyński.

Poprawka,aby przyjąć § 4 w brzmieniu:

"Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego."

Proponowany § 4 miałby oznaczenie § 5, a § 5 oznaczenie § 6 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

 

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVII/171/14 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

 

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


 

Przewodniczący obrad zamnknął ten punkt, z uwagi na brak interpelacji i zapytań przystąpił do punktu 10.

 

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: przypominam, aby interweniować w Zarządzie Dróg Powiatowych o dowiezienie do każdej wsi piasku przed zimą.

Henryk Kacperski: były rozdawane komputery z Unii Europejskiej, a moja niepełnosprawna córka nie otrzymała.

Radny Cezary Tumasz: chodzi o realizowany przez gminę projekt o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, pan Kacperski nie otrzymał komputera, a niektóre rodziny otrzymały po dwa komputery .

Henryk Kacperski: nie byłem w ogóle powiadomiony o takiej możliwości.

Wójt: wszelkimi możliwymi środkami staraliśmy się dotrzeć do mieszkańców. O projekcie była mowa już pół roku temu. Może 3 lub 2 miesiące temu było zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Bielicach spotkanie z udziałem specjalistów i potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie było marne, gdyż uważano, że jest to niemożliwe, aby otrzymać za darmo komputer.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: była informacja z tym, że nikt nie wierzył, że faktycznie będą przyznawane nieodpłatnie komputery.

Henryk Kacperski: nie byłem powiadomiony o spotkaniu.

Wójt: spróbujemy pomóc, ale proszę nie zrzucać winy tylko na gminę.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna: w Liniach nie było informacji. Podobnie Sołtys wsi Swochowo-Małgorzata Głowacka stwierdziła, że w Swochowie nie było informacji.

Wójt: osoba, która złożyła fałszywe oświadczenie zwróciła komputer. Sprawa pana Kacperskiego i jego córki będzie rozpatrzona, postaramy się rozwiązać tę kwestię. Na 114 gmin w naszym województwie tylko 16 gmin podjęło się realizacji projektu.

Kierownik OPS w Bielicach-Anna Maria Kopacka: nabór jest, ale z PFRON-u, deklarując swoją pomoc w pozyskaniu komputera dla niepełnosprawnej córki pana Kacperskiego.

Osobiście zawoziłam do Linii plakaty o tym projekcie, były ulotki.

Zrobimy wszystko, aby pan Kacperski komputer otrzymał. Na dzień dzisiejszy nie możemy zmienić przeznaczenia przyznanego wcześniej komputera z naszego projektu, ale tak jak wcześniej wspomniałam postaram się o komputer z PFRON-u – mówiła kierownik OPS Anna Maria Kopacka.

Wójt: jest cel nadrzędny i napewno nie będziemy obojętni.

Przewodniczący obrad-Andrzej Kołobycz: czy pan Kacperski jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi?

Henryk Kacperski: tak.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna: nie watpię, że informacja była przekazana, ale sklepy są prywatne i niekoniecznie jest to dobrze odbierane.

Radny Marcin Łapeciński: informacje powinny być przekazane Sołtysom.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: zapraszam wszystkich na Święto Plonów do Starego Chrapowa organizowane przez sołectwo i gminę Bielice, które odbędzie się 6 września 2014 r.

Jeżeli chodzi o informację o realizowanym przez gminę projekcie o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, to mieliśmy informację pozostawioną w naszym sklepie i dobrze się u nas sprawdza ten sposób informacji oraz na tablicy ogłoszeń, była też u mnie jako Sołtysa stosowna informacja.

Wójt: jutro w Babinie będzie Minister Rolnictwa Marek Sawicki o godz.10.45, w zwiazku z tym serdecznie zapraszam na to spotkanie wszystkich zainteresowanych sprawami rolnictwa. Ponadto jak wspominał Sołtys wsi Stare Chrapowo Ignacy Maćkowiak 6 września 2014 r. odbędzie sie Święto Plonów, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Oczywiście będą konkursy, w tym na najładniejszy wieniec, proszę więc o zaprezentowanie swojej pracy podczas naszej lokalnej uroczystości. Dobrze byłoby także pojechać na Dożynki Diecezjalne, które odbędą się 24 sierpnia 2014 roku w Pyrzycach z jednym lub dwoma wieńcami z terenu naszej gminy.

Sołtys wsi Parsów: Gabriela Wasik: chętnie użyczymy organizatorom Święta Plonów narty do biegów, jest naprawdę świetna zabawa. Być może przydadzą się do konkurencji sportowej.

Radny Marcin Łapeciński: wyjeżdżając ze stacji benzynowej LUKOiL na dawną drogę Nr 3 w Będgoszczy nie ma spowalniaczy oraz linii zjazdu.

Wójt: wiem o tym, zobaczymy co da się zrobić.

 

Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.30 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-10-2014 09:57:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-10-2014 09:57:42