Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/ 2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

 

 

Początek sesji - godz. 7.30

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 13 radnych.

Radni nieobecni: Marcin Łapeciński i Zbigniew Kołodziej.

Spóźnił się radny Cezary Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska oraz Sołtysi wg załącznonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik 2 do protokołu.

 

Ad.1 Obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Andrzej Kołobycz. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.2 Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal odczytał projekt porządku sesji, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za". Porządek XXXIII nadzwyczajnej sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad .

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

  5. Zamknięcie sesji nadzwyczajnej.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności oddał głos Wójtowi, który poinformował, że gmina składa wniosek o pozyskanie środków na zakup średniej wielkości samochodu strażackiego dla OSP Bielice, niezbędnym załącznikiem do wniosku jest uchwała Rady Gminy Bielice o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na ten cel, która musi być dołączona do 15 kwietnia br.

Przybył radny Cezary Tumasz.

Skarbnik Gminy: po analizie wydatków, proszę o zmianę w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, aby kwotę 165.000 zł. zastąpić kwotą 212.800 zł. w & 1 i 2 oraz w & 2 kwot 119.500 zł., zastąpić kwotami 167.300 zł. Zadanie dotyczące gospodarki ściekowej, na które zaplanowano środki przejdzie na rok następny – mówiła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy Halinę Butkowską, aby w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok kwotę 165.000 zł. zastąpić kwotą 212.800 zł.w & 1 i 2 oraz w & 2 kwot 119.500 zł. zastąpić kwotami 167.300 zł.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami "za".

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty 12 głosami "za" i przy 1 głosie przeciwko.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXII/161/14 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

Wójt: zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy okazała się konieczna i uzasadniona, w związku z doświadczeniami zebranymi na podstawie pierwszego półrocza funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Główne zmiany dotyczą sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów oraz rodzaju i minimalnych pojemności pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Jednocześnie w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie oraz podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana regulaminu dotyczy również odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy określa jak uprzednio szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, zadania Gminy oraz Zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Związku Gmin Dolnej Odry.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów.Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę,z zastrzeżeniem możliwości dowozu przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pracownica merytoryczna Paulina Skrzypa przytoczyła nowe zapisy w projekcie regulaminu zaznaczone kolorem czerwonym.

Radny Piotr Wilczyński: proszę o informację, jaka kwota jest zbierana przez Związek Gmin Dolnej Odry od wszystkich gmin i ile pozostaje w związku.

Wójt: po zakończeniu I półrocza br. na sesję we wrześniu proponuję zaprosić kierownika biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Radny Marcin Zięcina zgłosił poprawkę do projektu uchwały, aby w & 15 wykreślić wyrazy "może wyposażyć". & 15 otrzymałby brzmienie:" Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wyposaża zarzadzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

W związku z sugestią sołtysów wsi na cmentarzach na terenie gminy ustawione będą tabliczki o zakazie wprowadzania psów.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: w regulaminie mówi się o corocznym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, ale są też szczepionki na 2 lata lub 18 miesięcy.

Wójt: wystosujemy zapytanie do lekarza weterynarii w podnoszonej przez pana Sołtysa kwestii, a następnie odpowiedź prześlemy sołtysom .

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice został przyjęty /z poprawką / jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXIII/162/14 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.


 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.30 zamknął Przewodniczący obrad– Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

Przewodniczacy Rady

Andrzej Kołobycz
 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:41:25