Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/157/14 Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXXII /157 / 14                           

Rady Gminy Bielice                        

                                                       z dnia 27 marca 2014 r.                                  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                   19.841 zł

1. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  9.741 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             9.741 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           9.741 zł

 

2. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                   8.000 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                      8.000 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom

gmin) ustawami                                                                                                                         8.000 zł

 

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         2.100 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                        2.100 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        2.100 zł

 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                     8.000 zł

1. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                   8.000 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                      8.000 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin)                                                                                             8.000 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                     29.307 zł

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       5.000 zł

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji                                                                         5.000 zł

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                     5.000 zł

    

2. Dział 801  Oświata i wychowanie                                                                                         9.741 zł

rozdział  80101 Szkoły podstawowe                                                                                         9.741 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               9.741 zł

                                                                                                        

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 2.466 zł

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                        2.466 zł

§ 2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  2.466 zł

 

4.  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      12.100 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                        2.100 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (ferie zimowe)                                                          2.100 zł

rozdział 92195 Pozostała działalność (warsztaty rękodzielnicze)                                           10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  4.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               6.000 zł 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                    17.466 zł                                                                                                                                                         

1. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                 17.466 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                                               17.466 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                        17.466 zł                                  

                                       

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-04-2014 10:00:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-04-2014 10:02:26