Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVI/118/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r. 2013-07-11 12:01:55
Uchwała Nr XXVI/119/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. 2013-07-11 12:00:40
Uchwała Nr XXVI/120/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-07-11 11:57:39
Uchwała Nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-07-11 11:55:09
Uchwała Nr XXVI/122/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-07-03 09:08:39
Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-07-11 12:44:07
Uchwała Nr XXVI/124/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-07-03 09:03:42
Uchwała Nr XXVI/125/13 w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-07-03 09:05:19
Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną 2013-07-03 09:06:54
Uchwala Nr XXVI/127/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-07-11 12:39:03
Uchwała Nr XXVI/128/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice. 2013-07-11 12:33:56
Uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice. 2013-07-11 12:37:37