Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

                                                                                                                                

                                                           Uchwała Nr ,,,/,,,/2013

                                                           Rady Gminy Bielice

                                                           z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania atestowanym sprzętem i urządzeniami, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta;

2) posiadać prawo dysponowania środkami do przewozu zwierząt spełniającymi warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

3) posiadać możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

4) posiadać prawo dysponowania miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska dla zwierząt, jeżeli nie przewozi wyłapanych zwierząt bezpośrednio do schroniska albo nie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

 1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której jest położone schronisko dla zwierząt, zlokalizowane  w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich oraz zakładów i miejsc wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), które powinno:

a) spełniać warunki określone w § 1 ust. 2 i § 3 – 5 rozporządzenia,

b) posiadać wyodrębnione pomieszczenia określone w § 2 rozporządzenia;

2) zapewniać zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w § 7 rozporządzenia;

3) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice, dopuszczalna jest lokalizacja grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać prawo dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części;

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektów lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. Poz. 472);

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

6) posiadać urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

7) dysponować pojemnikami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalenia zwłok zwierzęcych i ich części lub udokumentować gotowość odbioru tych odpadów.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwoleń, o których mowa w uchwale, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone odpowiednio w § 1 – 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-06-2013 13:05:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-06-2013 13:05:13