Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminnej Bibioteki w Bielicach.


S T A T U T

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELICACH

 1. Przepisy ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr XXI/111/92 Rady Gminy w Bielicach z dnia 27 marca 1992 roku i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 12, poz.63, zmiany: z 1984r. Nr 26, poz.129, z 1989r. Nr 29, poz.155, nr 35, poz.192, z 1990r. Nr 34, poz.198/.

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473 oraz z 1992r. Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.499?,

 • Ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32, poz.191, Nr 43, poz.253 z 1991r. Nr 34, poz.151 i z 1992r. Nr 6, poz.20 oraz 1993r. Nr 40, poz.180/.

 • Ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr114, poz. 493/

 • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / DZ. U. nr 114, poz.493/

 • Niniejszego statutu.

§ 2

Biblioteka jest gminną jednostkom organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Bielice a terenem działania gmina Bielice.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Bielice.

§ 5

Biblioteka korzysta pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Oddziałowej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach.

§ 6

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

II. Cele i zadania biblioteki

§ 7

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 8

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:

 • Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.

 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnienia materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnych.

 • Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.

 • Popularyzacja książki i czytelnictwa.

 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 • Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9

Bibliotek może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

III. Organy biblioteki, organizacja, pracownicy.

§ 10

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Kierownika zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy Bielice.

§ 11

W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki po zaciągnięciu opinii Zarządu Gminy.

§ 12

 • Kierownik Biblioteki powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w obwieszczeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1993r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia rady ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991 - 1993 / Dz. U. Nr 111, poz.493/.

§ 13

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

§ 15

Przy bibliotece, jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV Gospodarka Finansowa Biblioteki

§ 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.

§ 17

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

Dochód tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe biblioteki.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

§ 19

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 06-08-2003 08:44:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 06-08-2003
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 06-08-2003 08:44:32