Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXVI / / 13                            

                                         Rady Gminy Bielice                         PROJEKT

                                                       z dnia  … czerwca 2013 r. 

                               

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

 z 2013 r., poz.594) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                              80.997,79 zł

1.  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 9.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      9.000 zł

§ 0760 Wpływy  z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                         9.000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     10.000 zł

rozdział 75023  Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                          10.000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                     10.000 zł

                 

3.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      60.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

 terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                         60.000 zł                                                                                     

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                        60.000 zł

                                                                                                                                                                                    

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   997,79 zł

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                              997,79 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                      997,79 zł

 

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         1.000 zł

 

rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     1.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        1.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                              155.063,79 zł

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                     15.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                          15.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                15.000 zł

                                                                  

2.Dział 600 Transport i łączność                                                                                            17.500 zł

 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                17.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             17.000 zł

 

3. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         27.800 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność                                                                                      27.800 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             27.800 zł

 

4. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     12.300 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 mieszkańców Gminy Bielice)                                                                                                 12.300 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.455 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               1.845 zł

 

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     12.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (Polsko-niemieckie zawody

sportowo-pożarnicze w Chabowie )                                                                                        12.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  5.950 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.050 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                               4.250 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                  750 zł

 

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 2.466 zł

 

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                        2.466 zł

 

§ 2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  2.466 zł

 

 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              38.997,79 zł

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                              997,79 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(przeznaczone na cele społeczno-użyteczne)         997,79 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność (Polsko-niemieckie święto plonów)                            38.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                12.750 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.250 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             19.550 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               3.450 zł

                                                                                                                                  

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       29.000 zł

 

rozdział 92195 Pozostała działalność (warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice)              29.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.550 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     450 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.100 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               3.900 zł  

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                    74.066 zł

                                                                                           

1.Dział 600 Transport i łączność                                                                                            71.600 zł

 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                71.600 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(przebudowa drogi Nowe Linie

-Chabowo)                                                                                                                               71.600 zł

                                                                             

2. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                   2.466 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

 i rentowe (z.wł.UG)                                                                                                                  2.466 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł. UG)                                                                                2.466 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-06-2013 08:43:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-06-2013 08:43:15