Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice

 

Projekt

 

Uchwała Nr ……….

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 591, z 2013r.,poz.21 i 228) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

§ 2. Pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług powinny:

1) spełniać wymagania określone w przepisach prawa dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

2) posiadać: rejestracje i aktualne badania techniczne oraz powinny być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

 

§ 3. Baza transportowa powinna:

1) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska;

2) dysponować miejscem do bieżącej konserwacji i napraw pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska.

 

§ 4. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przedsiębiorca powinien:

1) zapewnić aby pojazdy asenizacyjne były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz, w czasie opróżniania zbiorników oraz transportu;

2) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

3) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów.

 

§ 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone w § 1 – 4.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINACH ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Stosownie do treści art. 7 ust. 3a, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Treść tej uchwały winna być też dostosowana do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 299), w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest udzielanie w drodze decyzji ze względu na miejsce świadczenia usług. Wniosek winien spełniać wymagania zawarte w przywołanych przepisach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:04:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:04:03