Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.16.2013 Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice

W.0050.16.2013

ZARZADZENIE NR  16 /2013

WÓJTA  GMINY  BIELICE

z dnia 6 maja  2013 r.

 

W sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010 Nr 157, poz. 1241; z 2010r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. Nr 567), w związku z art. 4 pkt 9, art. 11 ust.1, art 13 ust, 1 art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,

poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130,

poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, Z 2012r. poz.908, poz. 951, poz. 1256) oraz § 25, § 26 i § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz. U. z 2004r.  Nr 207, poz. 2108; z 2009r. Nr 55, poz. 450), oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XI/75/04 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Ogłosić termin rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/2, 60/3 i 60/4 położonych w obrębie Będgoszcz , szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 14 czerwca 2013r. od godz. 1000                               w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski             


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr  16 /2013 z dnia 6 maja  2013 r.

 

WÓJT GMINY BIELICE

zaprasza do rokowań na sprzedaży nieruchomości gminnych w dniu 14 czerwca 2013 r. od godz. 1000(sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice)

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena nieruchomości do negocjacji

Wadium

(do 7.06.2013.)

Terminy poprzednich przetargów i rokowań

Godz. 1000Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/2, o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Będgoszcz  gm. Bielice.

 

 

 

 

 

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII.58/03 z dnia              6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej            i usługowej.

 

 

49.987,00 zł

 

 

9.000,00 zł

 

 

 

 

20.04.2009 r.

22.06.2009 r.

24.08.2009 r.

26.10.2009 r.

6.01.2010 r.

10.03.2010 r.

12.05.2010 r.

13.07.2010 r.

13.09.2010 r.

22.11.2010 r.

15.04.2011 r.

17.06.2011 r

22.08.2011 r.

24.10.2011 r.

27.12.2011 r.

29.02.2012 r.

30.04.2012 r.

29.06.2012r.

19.02.2013r.

Godz. 1015Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/3, o pow. 0,2189 ha, położona w obrębie Będgoszcz  gm. Bielice.

 

 

57.623,00 zł

 

 

10.000,00 zł

 

 

 

Godz.1030Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/4, o pow. 0,1553 ha, położona w obrębie Będgoszcz  gm. Bielice.

 

 

35.222,00 zł

 

 

7.000,00 zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

 

 

Regulamin i Warunki Rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

I. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zgłoszenie udziału rokowaniach.

 1. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.
 2. Przedmiotem rokowań są następujące nieruchomości:

a)   Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr  60/2 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

b)   Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr  60/3 o pow. 0,2189 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

c)    Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr  60/4 o pow. 0,1553 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

 1. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę kupna nieruchomości.
 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 14 czerwca 2013 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070– do dnia 7 czerwca 2013r.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań, który rokowania przegrał, lub do nich nie przystąpił podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu.
 5. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 6. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Ofertyw formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: 7 czerwca 2013 r. – do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.
 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (zależnie od zainteresowania daną nieruchomością), oznaczonych napisem:

 „Rokowania na sprzedaż działki nr 60/2 – położonej w Będgoszczy”,

„Rokowania na sprzedaż działki nr 60/3 – położonej w Będgoszczy”.

„Rokowania na sprzedaż działki nr 60/4  – położonej w Będgoszczy”.

 1. Oferta powinna zawierać:

a/Imię nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę.

b/Datę sporządzenia oferty.

c/Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

d/Wysokość proponowanej ceny i sposób jej zapłaty (cena może być określona kwotowo lub procentowo).

e/Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują.

e/Kopię dowodu wpłaty wadium.

f/Podpis oferenta.

III. Rokowania

1.      Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.

2.      Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.

3.      Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.

4.      Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:

a/Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.

b/Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.

c/Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

5.      Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty:

a/Nie odpowiadają warunkom rokowań.

b/Zostały złożone po wyznaczonym terminie.

c/Nie zawierają danych zawartych w pkt. II ppkt. 11.

d/Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.

6.      W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.

7.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.

8.      Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.

9.      Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

10.  Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV Umowa

1        Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

2        Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.

3        Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

4        Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.

5        Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6        Uczestnik rokowań, który wygra rokowania, a nie przystąpi do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia traci wpłaconą zaliczkę, a nieruchomość zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży.

7        Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

8        Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.

9        Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy w kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

10    Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

Bielice, dnia  6 maja  2013 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-05-2013 13:24:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-05-2013 13:24:30