Uchwały Rady Gminy Bielice za 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 2012-12-28 14:23:35
Uchwała Nr XXI/99/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-31 09:48:57
Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-12-28 14:08:02
Uchwała Nr XXI/101/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013 2012-12-28 13:18:05
Uchwała Nr XXI/102/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2012-12-28 13:21:24
Uchwała Nr XXI/103/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012-12-28 14:05:54
Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-12-28 13:14:22
Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2012-12-28 13:06:46
Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-31 07:51:26