Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXI /   /                             Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia  20 grudnia  2012 r.                                  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217 poz.1281, z 2012 r., poz.567) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            807.358,09 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          2.000 zł    

rozdział 01095 Pozostała działalność                                                                                        2.000 zł                                                             

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze                           2.000 zł                      

                                                                                                

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         11.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       11.000 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze                         11.000 zł

                     

3.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               381.218,29 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych                                                                                      178.000 zł

 § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                        178.000 zł                                                                                                                                                                                     

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych                                                                                               153.000 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                         150.000 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych                                                                             3.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   50.218,29 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                          218,29 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                         44.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                6.000 zł

                                                                      

4. Dział 758  Różne rozliczenia                                                                                             372.450 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                         372.450 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       372.450 zł                       

 

5.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                        10.200 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                         5.400 zł                                                                                                                          

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        5.400 zł

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                         4.800 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                4.800 zł

 

6. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             10.489,80 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 10.489,80 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                10.489,80 zł

                                                                                                                                   

7. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                  20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                      20.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                           1.496.358,09 zł

                                                                  

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        6.825zł               

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                            6.825 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont stacji uzdatniania wody

w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy

i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej obrębach Bielice i Parsów)                           6.825 zł 

                  

2. Dział 600 Transport i łączność                                                                                          355.002 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne                                                                             355.002 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 170 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   25 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            235 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.010 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             64.500 zł

§  4430 Różne opłaty i składki                                                                                                  2.302 zł                                                                                                                                                                            

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(chodnik w Chabowie,

przebudowa drogi Nowe Linie-Chabowo, chodnik Nowe Chrapowo,

przebudowa drogi w m. Będgoszcz )                                                                                     285.760 zł

 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      910 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         910 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                  910 zł

 

4 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                   35.599 zł                                                                                  

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      35.599 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    10.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         3.299 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                22.300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.300 zł

                                                                                

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                                               255.000 zł  

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                      255.000 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                          255.000 zł              

 

 6.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                     467.400 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     388.400 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        11.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    302.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            16.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                54.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           5.400 zł

                                                                                    

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                         79.000 zł 

 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       13.000 zł                                                                                            

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      16.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                50.000 zł

 

7. Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                                 218,29 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    218,29 zł         

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                218,29 zł                                       

                                                                                                                                  

 

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                19.073,80 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                  19.073,80 zł 

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         14.073,80 zł                                                                                                  

§  3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                  5.000 zł                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          9. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                336.330 zł

 

rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          211.000 zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(moder. oczyszczalni ścieków)       211.000 zł

                                         

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      95.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             90.000 zł

                                     

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      30.330 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       280,50 zł    

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         49,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                              

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                30.000 zł

                                                              

 10. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                               20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                20.000 zł                                                                                    

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  689.000 zł

 

1 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                   66.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                    

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      46.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              18.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              2.000 zł

 

2. Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      8.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

 

3.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                      353.900 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     313.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                                                        313.000 zł

 

rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół                                                                        22.300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             16.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                   4.300 zł

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                        9.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               9.000 zł

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                                        9.600 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                   9.600 zł                                                                                                                                                                                      

 

4. Dział  852 Pomoc społeczna                                                                                                17.000 zł

 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                 4.000 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                          4.000 zł

                                                                             

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (z.wł.UG)                                                                    1.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne(UG)                                                                                          1.000 zł

 

rozdział 85216 Zasiłki stałe                                                                                                       4.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne(UG)                                                                                          4.000 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                              8.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (z.wł.UG)                                                       8.000 zł                                                                                                                                                         

 

  

5. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  47.000 zł

 

rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                            47.000 zł § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (moder. oczyszczalni ścieków)        47.000 zł

                                                                                           

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     176.100 zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    168.100 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (moder.świetlicy-Swochowo

163.600 zł i świetlica w Chabówko 4.500 zł)                                                                        168.100 zł

 

rozdział 92116 Biblioteki                                                                                                          8.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        8.000 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                  21.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     21.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                21.000 zł

  

                                                     

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 12:29:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 12:29:45