Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/88/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo.

 

Uchwała Nr XVII/88/12

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 września 2012 r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. nr 0, poz. 647 tekst jednolity) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębów Linie i Stare Chrapowo.

 

2. Granice terenów, o których mowa w ust. 1 oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Przedmiotem planu będzie ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu objętego opracowaniem planu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice obszar objęty uchwałą znajduje się w strefie istniejącego zainwestowania – terenów istniejącej zabudowy miejscowości Linie i Stare Chrapowo, terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie. Stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń, zapewniających tę ochronę. Tereny objęte uchwałą stanowią grunty rolne, dlatego też wymagana jest wnikliwa analiza funkcjonalno – przestrzenna i wprowadzenie stosownych regulacji planistycznych. W związku z powyższym konieczne jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rysunek planu zostanie sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 pozyskanej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt studium ze wskazanymi obszarami wymagającymi sporządzenia przedmiotowego planu przeszedł procedurę opiniowania i uzgodnień, dlatego w celu skrócenia procedury przystępuje się do planu przed uchwaleniem projektu zmiany Studium. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do planu będzie zgodne z przyjętą przez Radę Gminy polityką zagospodarowania przestrzennego gminy określoną w studium gminy Bielice

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 02-10-2012 11:32:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 02-10-2012 11:32:10