Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2012-01-09 12:33:19
Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przeomocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. 2012-01-09 12:40:18
Uchwała Nr XI/60/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 2012-01-09 12:42:58
Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.l 2012-01-09 12:45:00
Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej w obrębie Będgoszcz 2012-01-09 12:51:54
Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice. 2012-01-09 09:05:37
Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 ? 2020. 2012-01-09 09:06:32
Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012. 2012-01-09 09:07:45
Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018 2012-01-09 12:54:31