Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ....................

RADY GMINY BIELICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

 

  Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala

                                           REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

                                                                     Rozdział 1

                                                            Postanowienia ogólne

§ 1.1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

    1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,

    2) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,

    3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuńczej, edukacyjnej, socjalnej i sportowej.

  2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1 w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą działać świetlice środowiskowe, o których mowa w rozdziale III niniejszej uchwały.

                                                                      Rozdział 2

                      Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielice

 

§ 2.1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Bielice, która ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:

  1) remontów i modernizacji,

  2) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej i wody,

  3) odbioru ścieków i wywozu śmieci.

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym jest mowa w § 3, o majątku świetlicy decyduje Rada Gminy lub wójt Gminy, po uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie której leż świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały.

3.W zakresie organizacji działalności, świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają.

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

§ 3.1. W granicach określonych niniejszą uchwałą, zebranie wiejskie może określić kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej.

  2.Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.

3.Majątkiem świetlicy w ramach zwykłego zarządu dysponuje sołtys lub osoba upoważniona zarządzeniem Wójta Gminy Bielice, którzy:

   1) na wniosek adresowany do Wójta udostępniają świetlicę na organizację uroczystości i imprez okolicznościowych, pokazów i pogadanek organizowanych na rzecz mieszkańców sołectw,

    2) na wniosek adresowany do Wójta udostępniają świetlice na potrzeby działalności: sołectwa, Rady Gminy i Wójta Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej Bielice oraz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa.

§ 4. 1. Wysokość stawek za najem poszczególnych świetlic wiejskich zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy Bielice.

   2. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy stanowią dochód Gminy.

                                                                Rozdział 3

                                                    Świetlice środowiskowe.

§ 5. 1. Świetlice środowiskowe mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich, działających na terenie poszczególnych sołectw.

  2. Celem działania świetlic środowiskowych jest przede wszystkim organizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia, posiadającym problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne.

  3. Działalnością świetlic środowiskowych kieruje opiekun świetlicy.

  4. Opiekun świetlicy środowiskowej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością lokalną sołectwa, na terenie którego działa świetlica.

  5.Zasady finansowania świetlic środowiskowych określone są w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

                                                                    Rozdział 4

                        Finansowanie świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych

§ 6. 1. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, w zakresie, o których mowa w § 2 ust. 1 finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy.

  2.Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich może być wspierane ze środków pozabudżetowych gminy.

§ 7. 1. Koszty związane z bieżącą działalnością świetlic środowiskowych pokrywane są z budżetu Gminy – rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym koszty te obejmują w szczególności:

  1) zakup materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności, np. pomoce dydaktyczne,

  2) koszty zatrudnienia opiekuna świetlicy,

  3) inne wydatki związane z działalnością świetlicy.

2. Działalność świetlicy środowiskowej może być wspierana ze środków pozabudżetowych gminy.

                                                                 Rozdział 5

                                                        Postanowienia końcowe.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 9.Traci moc Uchwała Nr XXIX/165/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:18:47