Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 .

                                                                                                                                 Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uchwała Nr …………
            Rady Gminy Bielice
            z dnia 29 grudnia  2011r.
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz.230,z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777 ) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842) oraz art.41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144 poz.1175, z 2010r.  Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz.962, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz.1486, z 2011r. Nr 63 poz.332, Nr 105,poz.614, Nr 117 poz.678 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem  1 stycznia 2012 roku.


 

 

                           

                                                                               

Załącznik  do Uchwały Rady Gminy Bielice

Nr ……. z dnia 29.12.2011 roku

w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Bielice na rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Podstawa prawna:

 

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70poz. 473 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).

 Diagnoza

                       

         Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.

         Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4  miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

         W roku 2011r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło16 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, po dokonaniu wezwań  na posiedzenie komisji zgłosiło się tylko 4 osoby nadużywające alkoholu z którymi przeprowadzono rozmowy , skierowano 1 sprawę  do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w celu orzeczenia leczenia odwykowego. Ponadto 2 sprawy skierowano do Zespołu Interdyscyplinarnego mieszczącego się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach celem podjęcia dalszych działań w stosunku do sprawcy jak i ofiar przemocy w rodzinie.

     Jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji
w Pyrzycach  w okresie od stycznia do października 2011r. odnotowała następujące zdarzenia zaistniałe z udziałem mieszkańców gminy Bielice, związane z nadużywaniem alkoholu:

• 10 interwencji domowych, gdzie we wszystkich przypadkach sprawcą była osoba będąca pod wpływem alkoholu,

• 8 rodzin było objętych procedurą Niebieskiej Karty, z czego wykazanych pokrzywdzonych ogółem było 23 osoby – w tym:

- 9 kobiet,

- 1 mężczyzna,

- 9 małoletnich,

- 4 nieletnich.

 

  Wdrożono łącznie 3 postępowania przygotowawcze w sprawach o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną- w tym:

-1 zakończono wobec braku wniosku o ściganie,

-1 w toku,

-1 zakończone aktem oskarżenia.

 

 Zatrzymano w związku z kierowaniem pojazdami:

- 17 nietrzeźwych,

-  5 po użyciu alkoholu,

-  6 zatrzymanych do wytrzeźwienia.

 

  Nie odnotowano przypadków zatrzymania osób będących pod wpływem środków odurzających.

 

W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:

   

I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholu

 

Cele szczegółowe:

1. Promowanie zdrowego trybu życia.

2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.

3. Integrowanie środowiska lokalnego.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

     nadużywających alkoholu i narkotyków. Prowadzenie   rozmów
     motywacyjnych.

 

Projekt 1.

– zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie „Gminnego Tygodnia Zdrowia”, „Dnia Praw Dziecka”, „Dnia Bezpieczeństwa”,

– wspieranie Kampanii Społecznej ,,Postaw na rodzinę” i innych przedsięwzięć takich jak: konkursy, pogadanki i przedstawienia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki  organizowanych przez szkołę.

 

Odbiorcy projektu

·   uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

·   mieszkańcy gminy Bielice.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 2.

–  prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Odbiorcy projektu

• osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 3.

- zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich uczniów z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach,

–   prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicach środowiskowych w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz
w Nowym Chrapowie,

- organizacja imprez  propagujących zdrowy styl życia, w tym wsparcie sołectw z terenu Gminy Bielice, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo, Stowarzyszenia ,,Iskierka” przyszłością Linii, Klubu Sportowego „Unia Swochowo”, oraz Rady Rodziców.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenugminy Bielice.

 

Realizatorzy

 

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.

Sołectwa i inne instytucje pozarządowe z terenu gminy Bielice.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, teren gminy Bielice.

 

Projekt 4.

-podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób     
 nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
 prowadzenie rozmów motywacyjnych,
-kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do grup   
 samopomocowych AA i Al.-Anon,

-udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,

-dofinansowanie do wyjazdów grupowych dla dzieci i młodzieży z rodzin
 dysfunkcyjnych,

-udział w konferencjach i szkoleniach.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci i młodzież oraz osoby uzależnione i współuzależnione,

• członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy

 

•Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

•instytucje współpracujące: Gminny ZespólInterdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,  świetlica środowiskowa
w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz  Nowym Chrapowie.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii

 

Cele szczegółowe:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia.

2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie

   skutków nadużywania środków odurzających.

3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii.

4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

    używających narkotyków,  prowadzenie rozmów motywacyjnych.

 

Projekt 1.

–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie działań tj.  przedstawienia teatralne mające na celu uświadomienie młodzieży o konsekwencjach zażywania narkotyków,

–  włączanie się w kampanie edukacyjne.

 

Odbiorcy projektu

• dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.

 

Realizatorzy

• świetlice środowiskowe;

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

Projekt 2.

–  podniesienie świadomości rodziców, uczniów  na temat narkomanii poprzez zorganizowanie pogadanek, prelekcji oraz dofinansowanie do kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”.

 

Odbiorcy projektu

• rodzice i opiekunowie oraz  uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.

 

Realizatorzy projektu

• świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz
w Nowym Chrapowie,

• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

 

Projekt 3.

- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób

  zażywających narkotyki, prowadzenie rozmów motywacyjnych,

- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym

- udział w konferencjach i szkoleniach .

 

Odbiorcy projektu

• osoby uzależnione i współuzależnione;  

• członkowie GKRPA.

 

Realizatorzy

• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;

• instytucje współpracujące.

 

Czas i miejsce realizacji  projektu

• 2012 rok, gmina Bielice.

 

Zasoby

 

Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:

-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,

-Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,

-Niepubliczny ZOZ w Bielicach,

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,

-świetlice środowiskowe w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie i Nowym  
 Chrapowie,

-grupę samopomocową AA dla osób uzależnionych od alkoholu, która ma   
 swoją siedzibę w świetlicy przy plebanii w Bielicach,

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

 

 Postanowienia końcowe:

1.Spodziewane efekty realizacji programu:

  -uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu
    i używania środków odurzających,

  -wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich,

 -wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz
  zapobiegania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza

  wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy,

 -promowanie lokalnych grup wsparcia;

 -wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
  specjalistycznego w przypadku występowania problemu.

 

2.Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.

 

3.Źródła finansowania programu:                                                               

- środki budżetu gminy Bielice pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,

-środki finansowe pochodzące od sponsorów.

 

4.Sposób kontroli realizacji programu:

- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.

 

5. Zasady wynagradzania członków GminnejKomisji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych w Bielicach.

 

Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto
w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.

 

6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok w kwocie 40.000 zł.

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Plan  finansowy 2012r.

 Termin

realizacji

 

 

 

 

1.

 Dofinansowanie do 16 imprez dla  społeczności lokalnej
z terenu gminy Bielice.

 

4.900

I –XII

 

2.

Przestrzeganie ładu  i porządku publicznego  na terenie gminy Bielice ( zakup środków logistycznych).

1.100

I – XII

 

3.

 

Prowadzenie  świetlic środowiskowych  dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  w: Bielicach, Chabowie,  Starym Chrapowie oraz Nowym Chrapowie,

w tym:

- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic,

- zakup materiałów,

- zakup poczęstunku dla dzieci,

- integracyjny wyjazd do kina w czasie ferii,

- integracyjny Dzień Dziecka.

 

23.118

 

I – XII

 

 

4.

 

Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych  i współuzależnionych  oraz profilaktyka  wśród i dzieci
i młodzieży

 w tym:

-opinie lekarza biegłego;

- opłaty sądowe;

-Gminny Tydzień Zdrowia  w  ZSP im, Jana Pawła II Bielicach

- Gminny Tydzień Profilaktyki w  szkole

- Dzień Praw Dziecka i Dni Bezpieczeństwa w szkole

- Kampania Profilaktyczna „ Postaw na rodzinę”

 

5.100

 

I - XII

 

 

5.

Podróże  służbowe krajowe.

200

I – XII

 

 

8.

Posiedzenia  Komisji.

 

2.052

I –XII

 

9.

Pokrywanie kosztów  pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.530

 

         I –XII

 

 

                                                                            RAZEM

   40.000

 

           

 

7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2012r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.
i wynosi 2.000 zł.

 

Lp.

Nazwa zadania

Plan finansowy 2012
 

Termin realizacji

1.

Przedstawienia i  spektakle dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w  Bielicach.

800

 

I - XII

2.

Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, konkursy itp.
w ramach działań „Postaw na Rodzinę”.

1.200

I- XII

 

Razem               2.000

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

            Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia prowadzenie zadań profilaktycznych, jak  i zaradczych na szczeblu gminnym.

         Zadania te prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:52:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:52:37