Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmianiający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

                                                                                       Projekt

   U C H W A Ł A Nr

   R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia 29 grudnia 2011r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40 poz.230,z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777 ) i art.6 ustawy z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz.1238, z 2008r. Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 144 poz.1175,
z 2010r.  Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz.857, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 poz.826, z 2007r. Nr 7 poz.48, Nr 82 poz.558, z 2009r., Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz.962, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz.1486, z 2011r. Nr 63 poz.332, Nr 105,poz.614, Nr 117 poz.678 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W rozdziale Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr III/17/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] wyrazy „ 40.000 zł” zastępuje się wyrazami „40.016,90zł” .

  1. w rubryce :

1/Lp. I. Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach wyrazy „1.050 zł”   
   zastępuje się wyrazami „ 1.034 zł”.
2/Lp. II. Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej wyrazy ,,5.131 zł” zastępuje się wyrazami,, 4.927,52 zł”
3/ Lp. IV. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych [..] wyrazy „21.725 zł” zastępuje się wyrazami „ 22.720,68 zł”.
4/ Lp. V. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych […] wyrazy
    „5.340 zł” zastępuje się wyrazami „ 4.679,36 zł".
5/ Lp. VI. Podróże służbowe krajowe wyrazy „ 200 zł” zastępuje się  wyrazami „ 178,03 zł”.
6/ Lp. VII. Posiedzenia Komisji wyrazy „1.824 zł” zastępuje wyrazami „1.748 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:50:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:50:57