Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020

Uchwała Nr ………../11                                            Projekt

 

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012 – 2020.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

       Bielice na lata 2012-2020 stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

       Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały …………….. Rady Gminy Bielice z dnia …………………………… 2011 r.

 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Bielice na lata 2012 – 2020

 

Rozdział 1

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

Gminy Bielice w poszczególnych latach

 

§ 1.1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne, będące własnością Gminy

          Bielice, w skład którego wchodzą następujące lokale mieszkalne:

 

 

Lp.

Adres

lokalu

Liczba lokali

Powierzchnia lokali

mieszkalne

socjalne

pomieszczenia tymczasowe

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Pomieszczenia tymczasowe

1.

Parsów 30

1

0

0

37,8 m2

0

0

2.

Nowe

Linie 29/1

1

0

0

40,4 m2

0

0

3.

Nowe Lnie 29/2

1

0

0

29,1 m2

0

0

4.

Nowe

Linie 29/3

1

0

0

40,4 m2

0

0

5.

Nowe

Linie 29/4

1

0

0

54,4 m2

0

0

6.

Nowe

Linie 29/5

1

0

0

54,4 m2

0

0

7.

Swochowo 36B/2

1

0

0

67,80 m2

0

0

8.

Swochowo 30/1

1

0

0

45,2 m

0

0

9.

Swochowo 27/3

1

0

0

56,63 m2

0

0

10.

Babinek 15/1

1

0

0

38,3 m2

0

0

 

    2.Przewiduje się, że na wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego będą miały wpływ:

          1/ na jego zmniejszanie się:

           a) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom,

b) przeznaczenie lokali mieszkalnych do sprzedaży z wcześniejszym wykwaterowaniem lokatorów, 

2/ na jego zwiększanie się:

      a) adaptacja pozyskanych lokali na lokale mieszkalne.

      b) przejęcie lokali lub budynków od innych jednostek.

3. W myśl art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

     zmianie Kodeksu cywilnego Gmina Bielice, zamierza pozyskać lokale socjalne w sposób następujący:

     1/ wykwaterowania najemców lokali mieszkalnych,

     2/ adaptacji i modernizacji lokali mieszkalnych i pomieszczeń w budynkach,

     3/ przejęcie lokali lub budynków od innych jednostek.

4. Program pozyskania lokali socjalnych jest procesem długotrwałym, wieloletnim, albowiem

    przekwalifikowaniu podlegają głównie lokale zwalniane z ruchu ludności.

5. Gminny zasób mieszkaniowy stanowią lokale znajdujące się w budynkach wybudowanych

    w II połowie XX wieku, które nigdy nie były poddane kapitalnym remontom.

6. Stan wyposażenia lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Bielice 

     przedstawia się następująco:

 

 

Lp.

Adres lokalu

                      Wyposażenie lokali mieszkalnych

Wodociąg sieciowy

Kanalizacja lokalna

Łazienka

Ustęp spłukiwany

Centralne ogrzewanie

1.

Parsów 30

 

 

X

 

 

2.

Nowe Linie 29/1

X

 

X

X

 

3.

Nowe Lnie 29/2

X

 

X

X

 

4.

Nowe Linie 29/3

X

 

X

X

 

5.

Nowe Linie 29/4

X

 

X

X

 

6.

Nowe Linie 29/5

X

 

X

X

 

7.

Swochowo 36B/2

X

X

X

X

 

8.

Swochowo 30/1

X

X

 

 

 

9.

Swochowo 27/3

X

X

X

X

 

10.

Babinek 15/1

X

 

 

 

 

(X – lokale posiadające wyposażenie).

 

7. Prognoza stanu technicznego lokali mieszkalnych  stanowiących miesz

    kaniowy zasób Gminy Bielice.

 

 

Lata

Stan techniczny lokali mieszkalnych

zadowalający (szt.)

niezadowalający (szt.)

2012

7

3

2013

7

3

2014

7

3

2015

 9

1

2016

 9

1

2017

10

0

2018

10

0

2019

         10

0

2020

10

0

 

Rozdział 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali mieszkalnych na lata 2012 - 2020.

 

§ 2.1. Potrzeby remontowe budynku i lokali wynikają z konieczności:

          1/ utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i        mienia;

          2/ zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz

    urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem;

          3/ utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynku.

     2. Podstawę do planów remontów i modernizacji stanowią:

          1/ wyniki okresowych przeglądów budynków; instalacji elektrycznej, odgromowej,

  elementy konstrukcyjne obiektów, urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyj- 

  nych, 

          2/ przewidywane remonty lokali zwolnionych w drodze naturalnego ruchu mieszkań

    ców,

          3/ niezbędne remonty w lokalach zajętych przez najemców.

       3.1/ Zestawienie potrzeb remontowych w budynku i w lokalach stanowiących mieszka-   

          niowy zasób Gminy Bielice niezbędnych do wykonania po przeglądach w latach 2012 do  

         2020 r.

              a) remonty i wymiana pokrycia dachowego,

              b) prace dekarskie,

              c) przebudowa kominów,

              d) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych,

              e) wymiana stolarki drzwiowej – wejść do budynków,

              f) remont i wymiana instalacji elektrycznej,

              g) remont klatek schodowych,

              h) remonty elewacji,

              i) roboty malarskie.

       4. 1/ Zestawienie potrzeb remontowych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność 

            Gminy Bielice:

 

 

Zestawienie potrzeb remontowych w budynku stanowiącym własność Gminy Bielice

Lata

Adres budynku

Zakres prac

2012

Nowe Linie nr 29 /lokale mieszkalne: 1,2,3,4,5/

Prace dekarskie,

2013

Przebudowa kominów

2014

Remont i wymiana instalacji elektrycznej

2015

Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej

2016

Remont klatki schodowej

2017

Remont elewacji

2018

Prace malarskie

2019

 

2020

 

 

            2/ Zestawienie potrzeb remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale           stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Bielice:

 

 

Zestawienie potrzeb remontowych w lokalach mieszkalnych

stanowiących własność Gminy Bielice

Lata

Adres lokalu w budynku

Zakres prac

2012

Swochowo nr 30/1

Prace dekarskie.

2013

Swochowo nr 30/1

Remont i wymiana instalacji elektrycznej

2014

Swochowo nr 30/1

Przebudowa kominów

2015

Swochowo 27/3

Przebudowa kominów

2016

Swochowo 36B/2

Przebudowa kominów

2017

Swochowo 30/1

Wykonanie łazienki i remont mieszkania

2018

Babinek 15/1, Parsów 30

Prace malarskie

2019

Swochowo 27/3

Prace malarskie

2020

Swochowo 36B/2

Prace malarskie

 

Rozdział 3

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2012 – 2020

 

§ 3.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana j będzie zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielania bonifikaty przy ich

sprzedaży.

      2. Zakłada się, że ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będzie sukce- sywnie zmniejszać się w wyniku prowadzenia preferencyjnej polityki sprzedaży mieszkań.

 

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia i podwyższania czynszu

 

§ 4.1. Zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

          zmianie Kodeksu cywilnego stawkę czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu

          mieszkalnego ustala Wójt Gminy Bielice w oparciu o ustalenia wieloletniego programu

          gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

      2. Polityka czynszowa Gminy Bielice w latach 2012-2020 powinna zmierzać do zapew-

          nienia samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do    

          zminimalizowania dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego.

      3. Wpływy z czynszu stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzyma

          nia budynków, ale także zapewnić pozyskanie środków na remonty.

      4. Stawka czynszu za najem 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w latach

          2012 - 2020 nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej budynku w danym

          roku z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających ich wartość użyt- 

          kową.

      5. Nie przewiduje się w latach 2012 - 2020 obniżek czynszu naliczonego wg obowiązują- 

          cych stawek w stosunku do najemców lokali mieszkalnych.

      6. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki czynszu za

          lokale mieszkalne.

      7. Przyjmuje się następujące zmniejszenia stawki bazowej czynszu;

 a) brak c.o w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10%,

 b) brak instalacji gazowej powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %,

 c) brak łazienki, WC, w lokalu powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %

 c) brak instalacji kanalizacyjnej powoduje obniżenie stawki bazowej czynszu o 10 %

      8. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

      9. Przyjmuje się następujące czynniki zwiększenia stawki bazowej czynszu;

          a) centralne ogrzewanie powoduje zwiększenie stawki bazowej czynszu o 10%,

          b) instalacja gazowa powoduje zwiększenie stawki bazowej czynszu o 10%,

          c) remont lokalu na koszt Gminy zwiększenie stawki bazowej czynszuo 10%.

   

 

Rozdział 5

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

 

§ 4.1. Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu

          Gminy Bielice powierza sie Wójtowi Gminy Bielice.

      2. W latach kolejnych nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania.

 

Rozdział 6

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

 

§ 5.1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy są:

a) finanse budżetu gminy,

b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne,

      2. Wpływy te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

            a) eksploatacji,

            b) remontów budynków i lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Bielice,

            c) zarządu nieruchomościami.

Rozdział 7

Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacje gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

§ 6.1. Za niezbędne uznaje sie działania zmierzające do poprawy wykorzystania i racjonalizacji   

          gospodarowania zasobem gminy, a w szczególności do:

         1/zapewnienia regularnego i terminowego otrzymania należności z tytułu czynszu,

         2/sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych

oraz windykacja należności,

         3/weryfikacji umów najmu i wypowiedzeniu ich najemcom, którzy mają zaspokojone          

            potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy tj. jeżeli najemca nie zamieszkuje w loka-         

            lu dłużej niż 12 miesięcy albo przysługuje mu tytuł do innego lokalu w tej samej miej-         

            scowości lub pobliskiej pod warunkiem, że spełnia on warunki dla lokalu zamiennego,

         4/wypowiadanie umów z innych przyczyn niż zostały określone w ustawie (o ochronie    praw lokatorów) tj. wytoczenie powództwa o rozwiązanie stosunku prawnego i     naka-         

            zie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do           wa-

            runków i terminu rozwiązania tego stosunku,

         5/umożliwianie zamian mieszkań pomiędzy najemcami lokali komunalnych,

         6/przeznaczenie w drodze adaptacji na mieszkania ; lokale i budynki stanowiące własność         

            gminy,

         7/angażowanie mieszkańców we właściwe utrzymanie porządku i stanu technicznego w          

            zajmowanych lokalach i na klatkach schodowych,

         8/wspieranie najemców w czynnościach mających na celu podwyższanie standardów wy-

            najmowanych lokali mieszkalnych (remonty itp.).

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Bielice z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie

       uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na                             

       lata 2003 – 2008.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

       Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:46:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 08:46:42