Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

Zarządzenie Nr 84/2011

Wójta Gminy Bielice

z dnia 24 listopada 2011 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

 

       Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bielicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 51/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Bielicach, zmieniającym zarządzeniem Nr 72/09 z dnia 01 września 2009 r., zarządzeniem Nr 85/09 z dnia 13 października 2009r., zarządzeniem Nr 25/09 z dnia 05 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 58/10 z dnia 01 września 2010 r., zarządzeniem Nr 11/2011 z dnia 14 marca 2011 r. i zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadzam następujące zmiany:

I . 1. W § 18 pkt 5 otrzymuje brzmienie „Samodzielne stanowisko pracy ds. Obywatelskich- SO, Wojskowych- SW, Obronnych- OB., Ochrony Środowiska- OCHŚ, Funduszy Europejskich- FE

2. Skreśla się w § 18 pkt 6

3. W § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie „Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa- R, Gospodarki Nieruchomościami- GN, Gospodarki Wodnej i Leśnej- GWL, Melioracji i Łąkarstwa- MŁ.

II. W § 19 wprowadza się zmianę struktury organizacyjnej Urzędu, którą określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

III .W § 20 wprowadza się zmianę w planie zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Bielicach stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

IV. § 26 otrzymuje brzmienie: Do zadań na stanowisku pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Ochrony Środowiska, Funduszy Europejskich, należy:

1.Do zakresu Spraw Obywatelskich:

1)         wydawanie dowodów osobistych;

2)         prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno-adresowej;

3)         prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców;

4)         prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań osób decyzją administracyjną;

5)         wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

6)         prowadzenie spraw związanych z nadaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

7)         prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i zbiórek publicznych;

8)         sporządzanie wykazów dla szkół;

9)         sporządzanie sprawozdań dla Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Statystycznego;

10)       współpraca z Powiatowymi Komendami Policji, prokuraturą, sądami, jednostkami Straży Granicznej, Wojskowymi Komendami Uzupełnień oraz z innymi urzędami w zakresie udzielania informacji dotyczących danych osobowych, informacji o dowodach osobistych i informacji adresowych;

 

2. Do zakresu spraw wojskowych:

1)        organizowanie i przeprowadzenie rejestracji osób podległych kwalifikacji wojskowej;

2)        sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

3)        udział w przygotowaniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

4)        prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;

5)        reklamowanie osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie „W’ z urzędu i na wniosek.

 

3. Do zakresu spraw obronnych:

1)         W zakresie swojego stanowiska pracy należy wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowania projektów decyzji administracyjnych) na terenie Gminy oraz opracowania:

a)           planu świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju;

b)           planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

c)           zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy;

2)         Opracowanie i aktualizowanie dokumentów (planu) akcji kurierskiej;

a)           realizacji zadań wynikających z planu i jego bieżąca aktualizacja,

b)           przygotowanie dokumentów dla kierującego AK,

c)           przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera,

d)           przygotowywanie dokumentów i wyposażenia dla kurierów,

e)           planowanie i organizowanie szkoleń osób uczestniczących w AK,

f)            przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powoływania w trybie AK,

3)         zgłaszanie wyznaczonej jednostce znalezionych niewypałów i niewybuchów,

4)         prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;

 

4. W zakresie ochrony środowiska:

1)         Współdziałanie ze służbami komunalnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz Gminy;

2)         utrzymanie porządku, czystości i estetyki na terenie Gminy, w tym:

a)           kontrola prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Gminy;

 

 

 

b)           tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi takie działania;

c)           zapewnienie należytego stanu sanitarnego i czystości na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami;

3)         wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w tym zakresie;

4)         sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska przez podmioty do tego zobowiązane;

5)         opracowywanie programów ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami;

6)         występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia przez kontrolowane podmioty przepisów o ochronie środowiska;

7)         przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo wodne, o ochronie zwierząt;

8)         nadzorowanie i współpraca z instytucjami zajmującymi się wywozem nieczystości z terenu Gminy;

9)         współpraca z pracownikiem ds. gospodarki komunalnej w zakresie utrzymania zieleni;

10)       współdziałanie z inspekcją sanitarną w sprawach dotyczących gospodarki odpadami;

11)       współpraca z Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w zakresie opiniowania programów gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi;

12)       współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska i SANEPID-em w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód, ziemi i powietrza;

13)       określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

14)       organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

15)       organizowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki;

16)       współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz innymi jednostkami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;

17)       przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywną oraz decyzji o odebraniu zwierzęcia osobom je utrzymującym;

18)       zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;

19)       realizacja zadań wynikających z przepisu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach: realizacja gminnego planu gospodarki odpadami, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody;

20)       prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód;

21)       prowadzenie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;

22)       wydawanie decyzji:

a)           o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

b)           nakazującej wykonanie urządzeń zabezpieczających wodę i ziemię przed zanieczyszczeniami (budowa bezodpływowych zbiorników ścieków);

c)           w sprawie ustanawiania ograniczeń, co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowisk uciążliwość w zakresie hałasu, wibracji i zanieczyszczeń powietrza;

23)       nadzór, kontrola i ewidencja nad zasobami i tworami przyrody, takimi jak parki, pomniki przyrody, rezerwaty;

24)       oznakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt;

25)       ewidencja i kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

26)       ewidencja i kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków;

27)       ochrona powietrza atmosferycznego;

28)       ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych.

29)       wnoszenie uwag i wniosków oraz opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

30)       Ścisła współpraca pracownikiem ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa.

 

 5. Do zakresu funduszy europejskich:

1)         analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych;

2)         sporządzanie i redakcja wniosków o udzielenie dofinansowania i nadzór nad ich wdrażaniem, sporządzanie wniosków o płatność i ich rozliczanie;

3)         współpraca z organizacjami i instytucjami - lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi, w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych na realizację zadań publicznych;

4)         prowadzenie bazy danych o projektach, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, przygotowywanych do realizacji, będących w trakcie realizacji oraz zrealizowanych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne;

5)         koordynowanie, nadzorowanie, raportowanie oraz ocena skuteczności prac wydziałów oraz jednostek organizacyjnych aplikujących o dotacje i wdrażających projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej;

6)         inicjowanie i współorganizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla pracowników Urzędu w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanie materiałów szkoleniowych;

7)         Sprawozdawczość w powyższym zakresie.

6.Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

7.Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.

 

V. Skreśla się § 27.

VI. § 28 otrzymuje brzmienie: Do zadań na stanowisku pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa należy:

1.W zakresie rolnictwa:

1)         sporządzanie wykazu użytkowników gruntów, sporządzanie list wymiennych i bilansu gruntów, organizacja przeprowadzania pełnych spisów rolnych;

2)         przekazywanie rolnikom informacji o możliwościach zbytu płodów rolnych
i zwierząt gospodarskich oraz innych spraw związanych z rolnictwem;

3)         prowadzenie dokumentacji poszczególnych gospodarstw indywidualnych
i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na wniosek zainteresowanych i innych;

4)         współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, wsi, rolników;

5)         prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód, obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych przez rolników;

6)         prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym oraz sporządzanie zeznań świadków;

7)         koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych;

8)         kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii;

9)         prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych;

10)       przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie spisów rolnych.

11)       organizacja i nadzór nad przygotowaniem dożynek gminnych;

12)       koordynowanie współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

 

 

 2. W zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:

1)         przygotowywanie nieruchomości gminnych do zbywania – sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjmowanie i dokonywanie darowizn, zrzeczenie się, najem, dzierżawa, użyczenie, zamiana, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi – w merytorycznym zakresie wydziału oraz dokumentacji w tym zakresie;

2)         sprzedaż lokali wraz z gruntami (współwłasność, współużytkowanie wieczyste) na wniosek najemcy lokalu i z urzędu;

3)         prowadzenie spraw związanych z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;

4)         prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem darowizn na rzecz Skarbu Państwa i innych jednostek samorządowych;

5)         prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości na cele szczególne przy tworzeniu gminnych osób prawnych lub gminnych jednostek organizacyjnych;

6)         tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gmin i zorganizowanie działalności inwestycyjnej, poprzez nabywanie odpłatne lub nieodpłatne gruntów od Skarbu Państwa i od jednostek samorządu terytorialnego;

7)         prowadzenie czynności zmierzających do rozwiązywania umów użytkowania wieczystego;

8)         organizowanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów oraz sporządzanie podawanych do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia;

9)         prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości;

10)       przeprowadzanie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

11)       przygotowywanie wniosków o dokonywanie zmian w księgach wieczystych;

12)       przygotowywanie wniosków o ustalanie wysokości opłat adiacenckich dla właścicieli gruntów oraz użytkowników wieczystych, którzy korzystają z działki bez obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste lub obowiązku uiszczania opłat za cały okres;

13)       przygotowywanie wniosków o korzystanie z prawa pierwokupu;

14)       prowadzenie zbiorów danych osobowych zawartych w:

a)           ewidencji decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

b)           rejestrze sprzedanych nieruchomości;

c)           rejestrze dzierżawców nieruchomości;

15)       sporządzanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych;

16)       prowadzenie ewidencji umów dzierżawy i najmu oraz kontrola w zakresie ich wykonania;

17)       prowadzenie spraw o naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości;

18)       przygotowanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie ustalania opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

19)       rozpatrywanie wniosków użytkowników wieczystych w sprawie przyznania bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

20)       przygotowywanie porozumień o ustaleniu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia;

21)       prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem dotychczasowych stawek procentowych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, użytkownikom wieczystym;

22)       przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach odwoławczych skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

23)       opracowywanie dokumentów i przeprowadzanie postępowania w celu ustalenia wykonawców usług w zakresie określania wartości nieruchomości i podziałów nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;

24)       przygotowanie materiałów geodezyjnych niezbędnych do formalno – prawnego obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;

25)       wydawanie zawiadomień o nadawaniu numeracji porządkowej nieruchomości;

26)       prowadzenie spraw związanych z nadawaniem lub zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;

27)       prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości i przygotowanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty podziałów;

28)       składanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych praw Gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi;

29)       prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze negocjacji wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne;

30)       prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem scaleń i podziałów nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowego na cele inne niż rolne i leśne;

31)       sporządzanie informacji o mieniu gminnym

 

 

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej sprawy:

1)         dotyczące wynajmowania przez te same osoby lub małżonków dwóch mieszkań;

2)         skierowań na najem lokali mieszalnych o czynszu regulowanym, lokali socjalnych i zamiana oraz pomieszczeń przynależnych, najmu zwolnionych izb w lokalach wspólnych, najmu lokali na czas oznaczony;

3)         wyrażania zgody na podnajem części i całości lokalu;

4)         przekwaterowania do lokalu poprzednio zamieszkałego osób obcych pozostałych w lokalu bez tytułu prawnego po śmierci najemcy oraz pozostałych w nim po śmierci najemcy, dotyczące zmiany lokali;

5)         usuwania skutków samowoli lokalowej;

6)         realizacji orzeczeń sądowych w zakresie przydziału pomieszczeń zastępczych;

7)         rozstrzygania sporów między wynajmującym a najemcą dotyczących opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego;

8)         wyrażanie zgody na podział samodzielnego lokalu mieszkalnego na lokale odrębne;

9)         kwalifikowanie osób do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne;

10)       prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji dot. umorzeń zaległego czynszu za lokale stanowiące własność Gminy;

11)       prowadzenie spraw dot. najmu udziałów w nieruchomościach z lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim;

12)       administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym:

a)           ewidencjonowanie zasobów mieszkaniowych;

b)           wymiar czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

 

 4. W zakresie gospodarki wodnej, leśnej, melioracji i łąkarstwa:

1)         prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodną na terenie Gminy, w tym:

a)           organizowanie robót konserwacyjno-remontowych na wiejskich sieciach wodociągowych;

b)           prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz wnioskowanie o przeprowadzenie robót melioracyjnych na gruntach celem utrzymania właściwej gospodarki wodnej;

c)           organizowanie wykonawstwa i zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych;

2)         nadzór nad prawidłową gospodarką zadrzewieniową na terenie Gminy;

3)         nadzorowanie, opiniowanie i współpraca z dzierżawcami obwodów łowieckich;

4)         opiniowanie rocznych planów łowieckich

5)         koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

6)         współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

5. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.

6. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.

7. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

 

VII. W § 33 dopisuje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów”.

 

VIII. § 39 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów”.

 

IX. § 40 otrzymuje brzmienie: „W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów”.

 

X. § 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Odpowiedzi na interpretacje i zapytania radnych udzielane są w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, przez  pracownika ds. Obsługi Biura Rady Gminy”.

 

§ 2. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych do zapoznania się z niniejszymi zmianami.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

 

 

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

 

 

 

           ZAŁACZNIK Nr 2
do Zarządzenia Nr 84/2011

                                                                                               Wójta Gminy Bielice

                                                                                               z dnia 24.11.2011 r.

 

 

 

PLAN ZASTĘPSTW STANOWISK PRACY

W URZEDZIE GMINY W BIELICACH

 

 1. Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Ochrony Środowiska, Funduszy Europejskich zastępuje stanowisko ds. Informacji Niejawnych, ABI, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia.
 2. Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Zamówień Publicznych w zakresie spraw bieżących.
 3. Stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady, Działalności Gospodarczej, Archiwum zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa  w zakresie spraw bieżących.
 4. Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej zastępuje stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Ochrony Środowiska, Funduszy Europejskich w zakresie spraw bieżących z ochrony środowiska i funduszy europejskich.
 5. Stanowisko pracy Sekretarki zastępuje stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie prowadzenia korespondencji Urzędu (przyjmowanie, wysyłanie)
 6. Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa dodatkowo zastępuje stanowisko Sekretarki w zakresie bieżących spraw obsługi sekretariatu, BIP.
 7. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych zastępuje stanowisko pracy ds. Prowadzenia Kasy, Podatku VAT, Świadczeń Pracowniczych i Przedmiotów Nietrwałych w zakresie prowadzenia kasy.
 8. Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń finansowych zastępuje wzajemnie stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej.
 9. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych zastępuje wzajemnie stanowisko pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat, Promocji Gminy i Zdrowia.
 10. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych zastępuje stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych w zakresie spraw obywatelskich.
 11. Stanowisko pracy ds. Informacji Niejawnych, ABI, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia zastępuje stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Ochrony Środowiska, Funduszy Europejskich w zakresie spraw wojskowych i obronnych. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-12-2011 12:09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-12-2011 12:09:31