Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

                                                                                                              Projekt

           UCHWAŁA Nr………….

Rady Gminy Bielice

          z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1558, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

  

 

§1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwala się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach  zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach

 

§ 2.1.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Bielicach, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Bielice w drodze zarządzenia.

 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji
  i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Bielice:
  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach,
  2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
  3. Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach,
  4. Oświaty,
  5. Ochrony zdrowia,
  6. Kuratorzy sądowi.
 2. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bielice, a podmiotami, których przedstawiciele powołani są do Zespołu.

 

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 3. Wójt Gminy Bielice odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

 1. na jego wniosek,
 2. na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
 3. na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
 4. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

      § 4.1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Bielice w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.2.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce

oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później

niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

 1. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek, co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
 2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego członków.
 4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informacje o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały i ustalenia.
 5. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
 6. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
 7. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Bielice sprawozdań z pracy Zespołu w terminie do 30 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.
 8. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 9. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34.
 10. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842) poszerzone zostały obowiązki gmin w zakresie zadań własnych gminy w szczególności poprzez obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 Dodany art. 9a ust. 15 ustawy wskazuje, że Rada gminy [..] ma określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, dlatego też zasadne  jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-06-2011 07:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-06-2011 07:48:55