Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/10/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-03-04 09:08:51
Uchwała Nr III/11/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-03-04 09:05:03
Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-03-04 09:10:27
Uchwała Nr III/13/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-03-04 09:13:16
Uchwała Nr III/14/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-03-04 09:17:04
Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działaki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-03-04 09:19:10
Uchwała Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-03-04 09:22:42
Uchwała Nr III/17/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-03-04 09:26:41
Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dalszej realizacji projektu "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-03-04 09:43:03
Uchwała Nr III/19/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Bielice do Stowarzyszenia Gmin Polskich euroregionu POMERANIA 2011-03-04 09:37:34
Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy bielice z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie wystapienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-03-04 09:45:41
Uchwała Nr III/21/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok 2011-03-04 09:48:56
Uchwała Nr III/22/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na 2011 rok 2011-03-04 09:51:47