Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam,że III sesja Rady Gminy Bielice odbędzie 23 lutego 2011 roku/środa/ o godz.10.00.

Miejsce sesji: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Bielice.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przerwa, w czasie której radni i zaproszeni goście zapoznają się ze stanem technicznym Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, w celu podjęcia konkretnych działań eliminujących dalsze podtopienia placówki oświatowej.

 

7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018.

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ściekó w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów".

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

15.Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

16.Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

17.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na rok 2011/plany pracy komisji będą przedłożone na sesji Rady/

19.Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2011.

20.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:42:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:43:16