Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie naboru

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 1/2011
Wójta Gminy Bielice
z dnia 04 stycznia 2011 r.

 

 

WÓJT GMINY BIELICE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT

(ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia, wymiar czasu pracy pełny etat)

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku: rachunkowość, ekonomia,
  2. prawo jazdy kat. ”B”,
  3. biegła znajomość obsługi komputera,
  4. znajomość programów: Word, Excel, Internet Explorer,
  5. obywatelstwo polskie,
  6. znajomość przepisów:
   • ordynacja podatkowa,
   • ustawy o podatku rolnym,
   • ustawy o podatku leśnym,
   • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
   • prawo pomocy publicznej,
   • kodeksu postępowania administracyjnego,
   • ustawy o samorządzie gminnym,
   • ustawy o ochronie danych osobowych,
   • ustawy o finansach publicznych,
   • z zakresu zdrowia i promocji, 

 1. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 2. min. 12 miesięcy doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. dobry stan zdrowia,
 4. nieposzlakowana opinia.
   
 5. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. komunikatywność,
  3. kreatywność,
  4. umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  5. umiejętność szybkiego uczenia się,
  6. życzliwość wobec interesantów,
  7. umiejętność racjonalnego analizowania tekstu,
  8. umiejętność prawidłowej interpretacji obowiązujących ustaw,
  9. wysoka kultura osobista,
  10. punktualność,
  11. mile widziane osoby zamieszkujące gminę Bielice.
    
 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika będzie należało:

1.W zakresie wymiaru podatku i opłat należy w szczególności:

 1. pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń,  
 2.  wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
 3. prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
 4. przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
 5. przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków; 
 6. kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat,
 8. prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
 9. wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
 10. sporządzanie danych dosprawozdawczości budżetowej w zakresie:
  1.   wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
  2.   skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
  3.   udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
 11. dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
 12. wydawanie zaświadczeń:
  1. dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
  2. opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 13. rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
  1. umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
  2. odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
  3. zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
  4. zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości;

2. Do zakresu promocji należy:

1) współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi i zagranicznymi  w celu tworzenia warunków dla rozwoju
gospodarczego Gminy;

 1. organizowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach promujących rozwój gospodarczy Gminy;
 2. organizacja oraz uczestnictwo we wszelkich konferencjach prasowych i innych kontaktach Wójta i władz Gminy ze środkami przekazu, udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;
 3. śledzenie środków przekazu, zbieranie i analiza publikacji dotyczących działalności władz Gminy oraz przygotowywanie stanowiska w tym zakresie;
 4. przygotowywanie planów i harmonogramów działalności promocyjnej Wójta oraz materiałów promocyjnych Gminy;
 5. prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Wójta, w tym organizowanie przyjazdów gości zagranicznych oraz wyjazdów delegacji Wójta;
 6. podejmowanie innych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez: opracowywanie folderów, informowanie o możliwościach inwestowania w Gminie;
 7. opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy;
 8. współpraca z innymi wydziałami, Sołectwami w celu promowania Gminy na targach, wystawach i festynach;
 9. prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i realizacją gminnych imprez masowych;
 10. przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających obejmowanie przez Wójta patronatem imprez okolicznościowych;
 11. udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.

 

3. Do zakresu zdrowia:

 1. prowadzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia ludności;

2) organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bielice.

 

4.Koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych

5. Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.

6.Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.

 1. Wymagane dokumenty:
 2. życiorys (CV);
 3. list motywacyjny;
 4. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 5. dokument poświadczający wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie)
 6. kwestionariusz osobowy;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-2020 Bielice, pokój nr 3 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Bielice, ul. Niepoklanej 34, 74-202 Bielice z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia), w terminie do dnia 20.01.2011r do godziny 1400 ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne w wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bielice (www.bielice.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas określony lub nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (proszę o podanie w dokumentach aplikacyjnych numeru telefonu kontaktowego).

 

Kontakt: Urząd Gminy Bielice TELEFON: (091) 5792 172 , (091) 5644 220 w. 17.

 

<<< Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie >>>

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-01-2011 11:44:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-01-2011 11:42:40