Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

 

 

Projekt

UCHWAŁA Nr .............
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142, Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Radny otrzymuje diety za udział w posiedzeniach :

1/ sesji Rady Gminy,

2/ stałej komisji, do której został powołany oraz w posiedzeniu podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

3/ niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do spraw o charakterze doraźnym,

4/ organów innych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli udział w tym posiedzeniu został uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy w formie pisemnej.

§ 2. 1.Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 uchwały.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.  

§ 3. 1. Ustala się dietę, w tym zwrot kosztów podróży:

1/ radnego w wysokości 120 zł

2/ Przewodniczacego komisji stałej w wysokości 150 zł.

3/ Wiceprzewodniczacego komisji stałej w wysokości 130 zł.

2. Radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego stałej komisji Rady Gminy, za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 1 przysługuje dieta w wysokości 150 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

3. Radnemu pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego stałej komisji Rady Gminy, za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 1 przysługuje dieta w wysokości 130 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

3. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności prowadzonej przez stanowisko do spraw obsługi Biura Rady Gminy.  

§ 4. 1. Ustala się dietę miesięczną Przewodniczącego Rady Gminy Bielice w wysokości 550 zł.

2. Ustala się dietę miesięczną Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice w wysokości 250 zł.

3. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady powyżej dwóch miesięcy, dieta miesięczna przysługuje Wiceprzewodniczącemu.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/75/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-12-2010 12:29:05