Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r.

 

P r o t o k ó ł Nr XXXIX/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 22 października 2010 roku

 

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 11 członków Rady Gminy Bielice.

Radni nieobecni: Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Marek Szczęsny, Marzena Wolniakowska i Marcin Zięcina.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski,Dyrektor Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie - Tadeusz Lubert,Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka i sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.

Na sesji obecny był mieszkaniec wsi Linie Cezary Tumasz spośród publiczności.

Obrady XXXIX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Po czym Przewodniczący przedstawił porządek dzisiejszej sesji.

Z propozycją zmiany porządku obrad XXXIX sesji wystąpił Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, który poprosił o zmianę kolejności rozpatrywanych spraw, przy których jego obecność jest niezbędna, ponieważ musi wyjechać na bardzo ważne spotkanie służbowe, prosząc o przychylenie się do następującej propozycji:

zamianę punktu 5 na 9,punktu 6 na 5, punktu 7 na 6, pinktu 8 na 7, punktu 12 na 8, punktu 12 na 8, punktu 11 na 12.

Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie 11 głosami "za".

 

Porządek XXXIX sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  2. Informacja Dyrektora Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

  4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  7. Informacja dotycząca działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo.

  8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020.

  9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej Nr 200 położonej w obrębie

Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

 

Ad.2 Porządek XXXIX sesji został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 11 głosami „za”.

 

Ad.4 Informacja Dyrektora Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na temat budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Dyrektor Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie: Tadeusz Lubert przed przystąpieniem do swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Pan Dyrektor przekazał informację o aktualnych zadaniach związku na 2010 rok, które przedstawiają się następująco:

 

I. Podział studium wykonalności dla zadania „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” na trzy dokumenty.

 

II. Opracowanie aplikacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

III. Koordynacja prac związanych z wnioskami do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

IV. Przygotowywanie procedur związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

 

V. Koordynacja działań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym.

 

VI. Opracowywanie artykułów merytorycznych oraz popularyzujących realizację Programu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie ( publikacje, referaty, artykuły prasowe).

 

VII. Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach związanych z działalnością Związku.

 

VIII.Opracowywanie informacji bieżących dla członków Związku oraz instytucji finansowych sprawdzających nadzór merytoryczny, formalno-prawny i finansowy.

 

IX. Koordynacja nad projektem sieci jezior nizinnych.

 

 

Jeżeli chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień dzisiejszy, Związek nie może być inwestorem tego przedsięwzięcia, ponieważ służą one do obsługi indywidualnych domów. Związek został powołany do realizowania dużych projektów infrastruktruralnych.

Istnieje możliwość budowy samodzielnych biologicznych oczyszczalni ścieków i związek jest mocno zaangażowany w tę inicjatywę, nie wymagajacą integracji systemowych. Warunkiem od strony ekonomicznej jest minimum 500 osób zainteresowanych w danej miejscowości. Chcemy preferować takie rozwiązanie ponieważ są niewielkie wymogi formalne tj. jedno pozwolenie wodno-prawne. Możliwość zakupu przez gminę lub przedsiębiorstwo eksploatacyjne jednego projektu.

Koszty inwestycji będą spłacane w opłatach eksploatacyjnych.

Wójt : w przypadku naszej gminy biologiczne oczyszczalnie ścieków nie wchodzą w rachubę ponieważ liczba mieszkańców w każdej z miejscowości jest mniejsza niż 500, poza miejscowosciami, ktore sa skanalizowane.

Gdyby to doszło do skutku, opłata eksploatacyjna będzie bardzo wysoka, więc kogo będzie na to stać.

Najlepszym rozwiązaniem w naszej gminie byłaby budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina zakupiłaby jeden projekt. Byłby jeden eksploatator oczyszczalni, dzięki czemu koszty byłyby dużo niższe. Dwa lata temu złożyłem wniosek na modernizację oczyszcalni ścieków w Bielicach i nie ma szansy na jego realizację w ramach związku, więc w grudniu br. należałoby zdecydować co z przynależnością naszej gminy do Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Zgodnie ze Statutem Związku po pół roku od podjęcia uchwały Rady Gminy o wystąpieniu ze Związku, będzie to skuteczne.

Radny Piotr Wilczyński: jakie gminy należą do związku?

Tadeusz Lubert: początkowo związek składał się z 9 członków, czyli gmin Stargard Szczeciński, Stare Czarnowo, Bielice, Kozielice,Pyrzyce, Myślibórz, Przelewice, Kobylanka i Warnice.

W między czasie wystąpiły gminy: Kozielice, Pyrzyce i Myślibórz.

Radny Piotr Wilczyński: jako mieszkaniec gminy Bielice czuję się dyskryminowany przez Związek bo realizuje się zadania przede wszystkim w gminach Kobylanka i Stargard Szcz. Sam związek naszą gminę jakby wykluczył ze swojego członkowstwa przez taki stan rzeczy.

Tadeusz Lubert: dużych wniosków infrastrukturalnych, póki co dla Bielic nie będzie.

Salę obrad opuścił Dyrektor Biura Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie pan Tadeusz Lubert.

 

 

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXVIII sesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: zabezpieczyć piasek przed nadchodzącą zimą przekazując go sołtysom.Poza tym radny pytał, kiedy będą wysyłane dary poszkodowanym podczas ostatniej powodzi.

Radny Zbigniew Kołodziej: jeszcze raz interweniować w telekomunikacji w sprawie awarii i nieprawidłowo działającego Internetu.

 

Ad.8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na injterpelacje i zapytania mówił, że zajmie się sprawą piasku. W najbliższym czasie zorganizuję spotkanie z sołtysami na temat zbiórki darów dla powodzian.

Podejmę temat dotyczący telekomunikacji wystosowując po raz kolejny stosowne pismo.

 

Ad.9 Informacja dotycząca działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo.

 

Kierownik drużyny "UNIA" Swochowo – Mariusz Przepiórka przedstawił informację dotyczącą dzialalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Na salę obrad przybyła mieszkanka Bielic pani Wanda Woszczyńska.

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020.

 

 

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o czytanie projektów uchwał w największym skrócie.

Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 11 głosami "za" przyjęty.

Przedłożone autopoprawki do Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020 zostały przyjęte jednogłośnie 11 głosami "za".

Opinie Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020 były pozytywne, poinformowali Przewodniczący Konmisji oraz w imieniu komisji Rewizyjnej Jan Kazimierz Geldner.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020 został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXIX/214/10 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu..

 

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

 

Opinie komisji Rady Gminy Bielice dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie były pozytywne.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXIX/215/10 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad. 12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej Nr 200 położonej w

obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Opinie komisji Rady Gminy Bielice dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie były pozytywne.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej Nr 200 położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został przyjęty jednogłosnie 11 głosami "za".

Uchwała Nr XXXIX/216/10 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski poinformował, że z treścią pisma pani Wandy Woszczyńskiej zam. w Bielicach w sprawie sprzedaży działki Nr 516/6 położoną w Bielicach, zapoznany został Wójt Gminy Bielice oraz radni na posiedzeniach komisji przed XXXIX sesją Rady Gminy Bielice. Uznano, iż nie ma podstaw do przeznaczenia przedmiotowej działki do sprzedaży, ponieważ teren ww działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Bielice jest przeznaczony jako "strefa lokalizacji funkcji rekreacji i sportu z towarzyszącymi usługami bez możliwości lokalizacji indywidualnej zabudowy mieszkalnej i rekereacyjnej". W przyszłym roku zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania działki w oparciu o wytyczne uchwalonego studium. W najbliższym czasie pani Wanda Woszczyńska otrzyma taką odpowiedź pisemną, zal.Nr 10.

Radny Jan Kazimierz Geldner zgłosił wniosek o postawienie znaku ostrzegawczego o pierwszeństwie jazdy pojazdów w Chabówku.

Radny Andrzej Kołobycz zgłosił wniosek, aby poprawiono drogę na Parsówek.

Sołtys wsi Stare Chrapowo: uchwalona Strategia nie zawiera zapisu dotyczącego utrzymania świetlicy w Starym Chrapowie, powinno to być uregulowane.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

Przewodniczący Rady: Strategia jest dokumentem planistycznym, który może być przez radę zmieniany.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXIX sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.30 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:41:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:41:57