Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010 r.

 

P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 17 września 2010 roku

 

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 9 członków Rady Gminy Bielice.

Radni nieobecni: Jan Kazimierz Geldner, Sławomir Władysław Jędrzejczyk, Mariusz Adam Przepiórka, Marek Szczęsny, Wiesław Tumasz, Marzena Wolniakowska.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz , sołtysi wsi:Nowe Chrapowo- Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak i Swochowo – Krystyna Krzanowska oraz Stanisław Kościelski wyróżniony medalem Ministra Rolnictwa "Zasłużony" dla rolnictwa".

W trakcie obrad, na sesję przybyla mieszkanka wsi Bielice – Wanda Woszczyńska.

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Bielice poinformowal, że radny Mariusz Adam Przepiórka nie mógł w dniu dzisiejszym uczestniczyć w sesji i przedstawić informacji dotyczącej działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo/ punkt 7/. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, że punkt ten będzie wyłączony z porządku dzisiejszych obrad. Poza tym Przewodniczący obrad poinformował, że na dzisiejszą sesję zaproszony został pan Stanisław Kościelski wyróżniony medalem Ministra Rolnictwa " Zasłużony dla rolnictwa", który nie mógł brać udziału w uroczystościach "Święta Chleba" w dniu 04 września 2010 roku w miejscowości Linie, w czasie których uhonorowano wybranych przodujących rolników z terenu gminy Bielice.

Porządek XXXVIII sesji przedstawiał się nastepująco:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" Stanisławowi Kościelskiemu.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.

 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 2. Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2010 roku.

 3. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice. 10.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

 

Ad.2 Porządek XXXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad.4. Wręczenie odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" Stanisławowi Kościelskiemu.

 

Wójt – Zdzisław Lech Twardowski wręczył panu Stanisławowi Kościelskiemu rolnikowi z miejscowości Babin medal "Zasłużony dla rolnictwa", który nie mógł odebrać odznaczenia w czasie Święta Chleba w miejscowości Linie składając serdeczne gratulacje, w zwiazku wyróżnieniem Ministra Rolnictwa.

 

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXVII sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXVII sesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.7 Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2010 roku.

 

Przewodniczący obrad poinformował, że informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I półrocze, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu była omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Bielice, po czym odczytał Uchwałę Nr XCVI/260/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bielice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, która stanowi załącznik 7 do protokołu.

 

 

Ad 8. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w w sprawie realizowania uchwały dotyczącej zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice w roku szkolnym 2009/20010

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli w sprawie realizowania uchwały dotyczącej zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Bielice w roku szkolnymn 2009/20010, którego kserokopia stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

 

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację, aby drogą mediacji z właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy plebanii w Bielicach doprowadzić do rozebrania ruiny, która straszy swoim wyglądem.

Radny Piotr Wilczyński poprosił o interwencję pana Wójta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach o naprawienie uskoku w drodze na zakręcie w miejscowości Linie.

Radny Marcin Zięcina zgłosił interpelację w sprawie interwecji w powiecie o utrzymywanie rowów w należytym stanie w Starym Chrapowie przede wszystkim w okolicy zakrętu od strony wsi Linie i konieczności reagowania w sprawie zapadającego się rowu przy nieruchomości pana Bernackiego. Poza tym powiat powinien oczyścić studzienki między innymi przy przystanku. Należy także zająć się sprawą zalewania gruntów za torami w Starym Chrapowie.

Ponadto radny zgłosił interpelację o naprawienie dziury w drodze przed Urzędem Gminy Bielice.

Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski zgłosił interpelację dotyczącą konieczności interwencji Wójta w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach o niezwłoczne prześwietlenie drzewa lipy rosnącej przy przystanku PKS w Babinie.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – w zastępstwie członek Komisji Artur Kuświk

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 9 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVIII/211/10 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

Opinie Komisji w powyższej sprawie były pozytywne poinformowali Przewodniczący Konmisji oraz w imieniu komisji ds Spolecznych- Artur Kuświk.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/212/10 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu..

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa.

 

Opinie komisji Rady Gminy Bielice dotyczące projektu uchwały w powyższej sprawie były pozytywne.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/213/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

 

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje mówił, że:

- w sprawie rozwalającego się budynku przy plebanii w Bielicach podejmowano już kroki. Proces trwa 6 lub 7 miesięcy. Współwłaścicielka tej nieruchomości zwracała się o pomoc. Był Inspektor Nadzoru Budowlanego, ale niestety nie znam decyzji w tym zakresie. Nie jest to tylko kwestia estetyki, ale nade wszystko bezpieczeństwo.

Wójt zadeklarował, że zajmie się tą sprawą, chociaż nie jest to proste./interpelacja radnego Wądołowskiego/,

 • zajmiemy się sprawami dotyczącymi zgłoszonych w dniu dzisiejszym interpelacjami przez radnego Marcina Zięcinę poprzez ponowienie pisma do pana Bernackiego. Jeżeli chodzi o osuszenie terenu za torami w Starym Chrapowie, podjęliśmy już pewne kroki, ale niestety znalazła się osoba, która oświadczyła, że nie życzy sobie, żeby chodzono przez jego działkę i że nie przeszkadza mu taki stan rzeczy.

  Radny Piotr Wilczyński : na zebraniu wiejskim w Starym Chrapowie poinformować o tej sytuacji,

 • monitowaliśmy w sprawie dziur w drogach przy Urzędzie Gminy w Bielicach/ interpelacja radnego Zięciny/ i na zakręcie w kierunku Bielic w miejscowości Linie / interpelacja radnego Wilczyńskiego/ będziemy w dalszym ciągu pilotować te sprawy,

 • niezwłocznie powiadomimy Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach o konieczności wykonania przecinki lipy przy przystanku w Babinie./interpelacja Przewodniczącego Rady Gminy Bielice/

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Sołtys wsi Starego Chrapowa Ignacy Maćkowiak powiedział, że jego zdaniem należy doprowadzić do spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych i radnymi powiatu pyrzyckiego z terenu gminy Bielice w Starym Chrapowie, aby rozwiązać nurtujące problemy. Pan Sołtys sugerował aby po zakończeniu inwestycji budowy chodników w Swochowie zamiast w Liniach w pierwszej kolejności rozpocząć budowę chodnika w Starym Chrapowie.

Pod koniec wolnych wniosków, na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Bielice pismo złożyła Wanda Woszczyńska.

 

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.10 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:39:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:39:47