Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Projekt                                                                                                                                                        

                                                       Uchwała Nr /  /10                                

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia 9 listopada  2010 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:                                         

 

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                               362.821  zł

1.  Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                            362.821 zł

rozdział  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                      362.821 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       362.821 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                          310.200 zł

 

1.  Dział 600 Transport i łączność                                                                                         182.200 zł

rozdział 60016  Drogi publiczne gminne                                                                                  2.200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               2.200 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         180.000 zł

-chodnik w miejscowości Bielice 85.700 zł

-chodnik w miejscowości Linie 90.000 zł

-chodnik w miejscowości Nowe Chrapowo 4.300 zł

 

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         20.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       20.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             20.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     10.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                           10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł

 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa                                    5.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                               5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                              5.000 zł

5. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                         8.000 zł

rozdział  80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                         8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

 

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   31.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      31.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             21.000 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                                       54.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność                                                                                      54.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             19.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(parking przy boisku w Swochowie)                                                                                       35.000 zł

                                                                                                                                                                         

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                              673.021 zł

 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   125.120 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                        125.120 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         125.120 zł                                                                                                                                               

- budowa sieci wodociągowej Bielice 40.000 zł

- budowa sieci wodociągowej Będgoszcz  85.120 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          3.901 zł

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                           3.901 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        3.901 zł                                

 

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     544.000 zł   

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    544.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         544.000 zł

- świetlica w m. Bielice  184.000 zł

- świetlica w m. Nowe Chrapowo 360.000 zł                                                                                                                                        

                                            

                                                                                                                                                  

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:28:42