Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

 

Projekt

 

Uchwała Nr .....................

Rady Gminy Bielice

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241),z 2010 r.Nr 28,poz.142,Nr 28,poz.146, Nr 106,poz.675/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Ustala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku

publicznego, w przypadku jej powołania lub organizacjami pozarządowymi i

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej

„organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych

działalnością statutową tych organizacji.

 

§ 2.Konsultacje z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza

się w oparciu o zasady: pomocy, partnerstwa, suwerenności, efektywności,

uczciwej konkurencji i jawności.

 

Rozdział II

Przedmiot i forma konsultacji

 

§ 3.Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”:

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej organizacji,

  1. programów współpracy z organizacjami.

     

§ 4.1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji o danej

sprawie.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje z siedzibą na

terenie gminy Bielice.

3. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji wymienionymi w

ust. 2,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii, po wcześniejszym zapoznaniu

się z zamieszczonym projektem aktu prawa miejscowego na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielice.

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

5. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich

organizacji.

 

§ 5.O wyborze danej formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Bielice.

 

Rozdział III

Sposób dokumentowania i powiadomienia

 

§ 6.Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie

zawiadomienia, terminie, temacie i wynikach konsultacji.

 

§ 7.Informacje o podejmowanych konsultacjach organ zarządzający publikuje na

stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice.

 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z nowelizacją art.5 ust.5 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika obowiązek dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego podjęcia uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wobec powyższego przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:51:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:51:13