Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

 

Uchwała Nr / /10 Projekt

Rady Gminy Bielice

z dnia 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 97.240 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 70.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 70.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna 20.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 20.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20.000 zł


 

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.240 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 7.240 zł

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.825 zł

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 675 zł

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2.329 zł

§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 411 zł


 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 379.740

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł

rozdział 01009 Spółki wodne 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

 

2. Dział 600 Transport i łączność 75.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 75.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 zł

 

3. Dział 750 Administracja publiczna 49.500 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 49.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 26.500 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000 zł

 

 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł


 

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego 95.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 95.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego 95.000 zł


 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie 25.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 22.900 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17.900 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 2.100 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów 2.100 zł


 

7. Dział 852 Pomoc społeczna 64.000 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 54.000 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego (z.wł.UG) 54.000 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 2.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne( z.wł.UG) 2.000 zł

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 4.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG) 4.000 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (z.wł.UG) 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 1.000 zł

 

8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.240 zł

 

rozdział 85395 Pozostała działalność 7.240 zł

1/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice” 4.500 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1.530 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 270 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 2.295 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 405 zł

2/ „Sportowa integracja Bielic” 2.740 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 204 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 36 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 425 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 75 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 1.700,01 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 299,99 zł


 

9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 25.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł

 

10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł

 

11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 14.000 zł

rozdział 92695 Pozostała działalność 14.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 282.500 zł

 

1. Dział 600 Transport i łączność 128.000 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 128.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(droga Swochowo-Kunowo) 128.000 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie 50.500 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 38.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 12.500 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500 zł


 

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104.000 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 104.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104.000 zł

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 

Uzasadnienie

Przedkładam projekt URG z tytułu zwiększenia dochodów w związku z przekazaną darowizną na wsparcie finansowe organizacji dla dzieci i młodzieży z okazji IV Gminnego Dnia Dziecka od Spółki z o.o. LUKOIL POLSKA w kwocie 5.000 zł i kwotę 85.000 zł na wykonanie zadań z zakresu opracowania zmian studium dla lokalizacji Parku Wiatrowego przez Spółkę Akcyjną ELSAM . Ponadto zwiększono środki na projekty z POKL „Sportowa integracja Bielic” na kwotę 2.740 zł oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice” na kwotę 4.500 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-09-2010 08:22:25