Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/189/10
           Rady Gminy Bielice
          z dnia 29 stycznia 2010r.
 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 .
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.41 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) i art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20 września 2005 r. ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm. ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:  
 
§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.
 
Przewodniczący Rady
 
Edward Mocarski

 
                           
                                                                                   
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Bielice
Nr XXXI/189/10 z dnia 29.01.2010 roku
w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na rok 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program opracowany przez Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Podstawa prawna:
 
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 70poz. 473 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U Nr 180 poz.1493 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U.
 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.).
 
 Diagnoza
                        
         Problemy wynikające z nadużywania alkoholu, stosowania środków uzależniających i stosowania przemocy w rodzinie stanowią jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Zjawiska te mają istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społecznego, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na wymagającym rynku pracy a także na relacje interpersonalne w środowisku rodzinnym. Alkoholizm i narkomania pociągają za sobą psychodegradację jednostki i rodziny, załamanie się procesów socjalizacyjnych u dzieci, ponadto wzmaga występowanie przemocy i prowadzi do współuzależnienia całej rodziny. Koszty ponoszone przez społeczeństwo w związku z nadużywaniem alkoholu dotyczą sfery społecznej i materialnej.
         Gmina Bielice obejmuje swoim zasięgiem 12 miejscowości, w tym 4 miejscowości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Liczba mieszkańców Gminy Bielice na dzień 31.12.2009r. wynosi 3.085 z czego na dzień 30.11.2009 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach jako bezrobotnych było 228 osób, w tym 123 kobiety.
         W roku 2009r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło10 wniosków o podjecie interwencji w sprawie osoby nadużywającej alkoholu, po dokonaniu wezwań na posiedzenie komisji zgłosiło się tylko 4 osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy, skierowano 3 sprawy do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w celu orzeczenia leczenia odwykowego.
         Jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2009r. odnotowała z udziałem mieszkańców gminy Bielice następujące zdarzenia: 20 interwencji domowych z czego 18 w przypadkach sprawcą była osoba będąca pod wpływem alkoholu, w 10 przypadkach wszczęto procedurę niebieskiej karty, ponadto zatrzymano 20 osób za jazdę pod wpływem alkoholu, z których 19 prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwym.
 
W związku z występującymi problemami, jakimi borykają się osoby dorosłe, zasadne jest przyjęcie poszczególnych celów głównych:
   
I. Cel główny - Zapobieganie nadużywania alkoholui przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
 
Cele szczegółowe:
1. Promowanie zdrowego trybu życia.
2. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu.
3. Integrowanie środowiska lokalnego.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
     nadużywających alkoholu, oraz osób stosujących przemoc wobec
     rodziny, prowadzenie rozmów motywacyjnych.
 
 
Projekt 1.
–     zwiększenie efektywności profilaktyki w szkole poprzez wspieranie realizacji działań a w szczególności: dofinansowanie Gminnego Tygodnia Zdrowia pod hasłem „ Trzymaj formę” oraz dofinansowanie Tygodnia Profilaktyki,
–      wspieranie akcji, konkursów, pogadanek i przedstawień dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę.
 
Odbiorcy projektu
·   uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,
·   mieszkańcy gminy Bielice.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 2.
–  prowadzenie kontroli obiektów handlowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
 
Odbiorcy projektu
• osoby prowadzące działalność handlową na terenie gminy Bielice.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 3.
- zorganizowanie w dniu 29.05.2010 r. IV Gminnego Dnia Dziecka; dla wszystkich dzieci z terenu naszej gminy,
–   prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią społeczną
w świetlicach środowiskowych w Bielicach i Starym Chrapowie oraz 
w Chabowie,
-  organizacja imprez propagujących zdrowy styl życia.
 
 
Odbiorcy projektu
• dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenugminy Bielice.
 
Realizatorzy
 
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
Sołectwa z terenu gminy Bielice.
 
Czas i miejsce realizacji  projektu
• 2010 rok, teren gminy Bielice.
 
Projekt 4.
- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
 nadużywających alkoholu a także osób stosujących przemoc wobec rodziny,
 prowadzenie rozmów motywacyjnych,
- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym,
- udział w konferencjach i szkoleniach.
 
Odbiorcy projektu
• osoby uzależnione i współuzależnione,
• członkowie GKRPA.
 
 
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
• instytucje współpracujące: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bielicach, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szcz., kuratorzy  zawodowi
i społeczni, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, świetlica środowiskowa w Bielicach i Starym Chrapowie oraz w Chabowie.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.

II. Cel główny – Przeciwdziałanie narkomanii
 
Cele szczegółowe:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia.
2. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie
   skutków nadużywania środków odurzających.
3.Integrowanie środowiska lokalnego i podejmowanie działań na rzecz
    przeciwdziałania narkomanii.
4. Podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
    używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych.
 
Projekt 1.
–  zwiększenie efektywności profilaktyki w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach poprzez wspieranie realizacji działań tj. przedstawienia teatralne mające na celu uświadomienie młodzieży o skutkach i konsekwencjach zażywania narkotyków,
– angażowanie i włączanie się w kampanie edukacyjne.
 
Odbiorcy projektu
• dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli.
 
Realizatorzy
• świetlice środowiskowe;
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Projekt 2.
–   podniesienie świadomości rodziców, uczniów na temat narkomanii poprzez
 zorganizowanie pogadanek, prelekcji oraz zorganizowanie po raz trzeci 
 „ Tygodnia profilaktyki” w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Odbiorcy projektu
• rodzice i opiekunowie oraz uczniowie z ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
Realizatorzy projektu
• świetlice środowiskowe.
• Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Projekt 3.
- podejmowanie działań w zakresie poradnictwa, interwencji wobec osób
 używających narkotyków, prowadzenie rozmów motywacyjnych;
- udzielenie specjalistycznej pomocy uzależnionym i współuzależnionym
- udział w konferencjach i szkoleniach .
 
Odbiorcy projektu
• osoby uzależnione i współuzależnione;   
• członkowie GKRPA.
 
Realizatorzy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
• instytucje współpracujące.
 
Czas i miejsce realizacji projektu
• 2010 rok, gmina Bielice.
 
Zasoby
 
Do realizacji przedstawionych projektów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gmina Bielice zamierza wykorzystać posiadane zasoby własne:
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach;
- Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;
- Niepubliczny ZOZ w Bielicach;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach;
- Świetlice środowiskowe w: Bielicach i Starym Chrapowie oraz w Chabowie.
     
 Postanowienia końcowe:
1. Spodziewane efekty realizacji programu:
- uświadomienie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu
    i używania środków odurzających,
- wzrost liczby młodych osób zaangażowanych w propagowanie zachowań
   abstynenckich,
- wzrost inicjatyw społeczności lokalnej podejmowanych na rzecz zapobiegania
   alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii zwłaszcza wśród dzieci i
   młodzieży, zwiększenie dostępu, propagowanie samopomocy,
- promowanie lokalnych grup wsparcia;
- wzrost dostępności mieszkańców gminy do szeroko rozumianego wsparcia
   specjalistycznego w przypadku występowania problemu.
 
2. Realizacja zadań programu zakłada możliwość modyfikacji w przypadku pojawienia się nowych potrzeb.
 
3. Źródła finansowania programu- środki budżetu gminy Bielice pochodzące
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 
4. Sposób kontroli realizacji programu:
- stały monitoring realizacji programu prowadzony przez koordynatora GKRPA.
 
5. Zasady wynagradzania członków GminnejKomisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bielicach.
 
Za udział w każdym posiedzeniu i za prowadzone kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia na podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego Komisji. Ponadto w przypadku uczestnictwa w kontrolach punktów sprzedaży na terenie gminy Bielice oraz w szkoleniach poza terenem gminy Bielice należy się członkom komisji zwrot poniesionych kosztów tj. podróże służbowe krajowe.
 
6. Preliminarz wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok realizowany będzie z części planowanych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2010 rok w kwocie 37.000 zł.
 
Lp.
Nazwa zadania
Plan finansowy 2010r.
 Termin
realizacji
 
 
 
 
1.
 Przedstawienie teatralne dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
 
700
I –XII
 
2..
 Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej z terenu gminy Bielice.
 
3.700
I –XII
 
3.
Dofinansowanie do zorganizowania IV Gminnego Dnia Dziecka pod hasłem „ Bawmy się zdrowo i bezalkoholowo”.
 
4.000
V
 
4.
Przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Bielice.
 
600
I – XII
 
5.
 
Prowadzenie świetlic opiekuńczo -wychowawczych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią w miejscowościach: Bielice, Stare Chrapowo, Chabowo.
w tym:
- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic;
-   zakup materiałów;
- dofinansowanie do opłat za użytkowanie świetlic, zakup poczęstunku dla dzieci.
 
 
18.110
 
I – XII
 
 
6.
 
Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych a w szczególności dzieci i młodzieży
 w tym:
-opinie lekarza biegłego;
- opłaty sądowe;
-Gminny Tydzień Zdrowia w ZSP im, Jana Pawła II Bielice
- tydzień profilaktyki w ZSP im. Jana Pawła II Bielice
 
 
3.140
 
I - XII
 
 
7.
Podróże służbowe krajowe.
200
I – XII
 
 
8.
Posiedzenia Komisji.
 
3.000
I –XII
 
9.
Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
3.550
 
         I –XII
 
 
                                                                            RAZEM
   37.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Preliminarz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice na 2010r. realizowany będzie z części wpływów planowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r.
i wynosi 2.000 zł.
Lp.
Nazwa zadania
Plan
Termin realizacji
1.
Przedstawienia i spektakle dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach.
1.000
 
I - XII
2.
Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, zakup materiałów profilaktycznych itp.
1.000
I - XII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
 
         Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U Nr 180 poz.1493) oraz art.10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia prowadzenie zadań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
         Zadania te prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-07-2010 08:03:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-07-2010 08:03:14