Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

                                                                                                                                                        
                                                       Uchwała Nr XXXVII /208 /10                               
Rady Gminy Bielice
                                                       z dnia  22 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            491.113,51  zł
 
1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     13.500 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              13.500 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      13.500 zł
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       477.613,51 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                               477.613,51zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                      374.443,71 zł
 
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   6.439,60 zł
 
§ 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
 podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    91.352 zł
 
§ 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego                                                                                                                        5.378,20 zł
 
 
§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                          380.883,31 zł
1.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                        380.883,31 zł
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                              374.443,71 zł
§ 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach środków europejskich                                                                                      374.443,71 zł
 
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),
powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   6.439,60 zł
 
 
 
§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                             521.113,51
 
1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     13.500 zł
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              13.500 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                13.500 zł
 
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       477.613,51 zł
 
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                             477.613,51 zł                                                            
1/  „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców”                                                 39.593 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            740,86 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            119,51 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    3.729,63 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                11.271 zł                             
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.899 zł
§ 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   833 zł
 
2/  „ Zielone przedszkole”                                                                                                334.850,71 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            42.824 zł
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         5.235,80 zł
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     165.276 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                43.948 zł
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                10.255 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                        65.731,67 zł
§ 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                       1.580,24 zł
 
3/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice”                           1.275 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.275 zł
 
4/ „Sportowa integracja Bielic”                                                                                          5.164,60 zł                                                                                            
§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                          5.164,60 zł
 
5/ „Nowa szansa”                                                                                                               96.730,20 zł
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       11.332,80 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            667,20 zł                                                                           
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         3.777,60 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy                                                                                           222,40 zł                                                                                          
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  30.596,10 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   1.801,30 zł                                                                                   
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             3.147,50 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                185,30 zł
 § 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                            42.498 zł                      
§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               2.502 zł
                                  
3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       30.000 zł   
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      30.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          30.000 zł
 („Remont świetlicy wiejskiej w m. Swochowo wraz z wyposażeniem” -30.000 zł)                                                                             
 
 
§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :                                                          410.883,31 zł
 
1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                           30.000 zł
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                30.000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (estetyka wsi Swochowo)                 30.000 zł                                                        
 
 
2. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       380.883,31 zł
 
rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                              380.883,31 zł                                                            
                               
1/ „Świetlica miejscem integracji społecznej mieszkańców”                                                  39.593 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            740,86 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                            119,51 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    3.729,63 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                11.271 zł                             
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.899 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                   833 zł
 
2/ „ Zielone przedszkole”                                                                                                334.850,71 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            42.824 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy                                                                                         5.235,80 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     165.276 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                43.948 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                10.255 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                        65.731,67 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe                                                                                       1.580,24 zł
 
3/ „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży Gminy Bielice”                           1.275 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.275 zł
 
4/ „Sportowa integracja Bielic”                                                                                           5.164,60 zł                                                                                           
§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                          5.164,60 zł
 
 
 
                                                                                                                                                       
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-06-2010 08:40:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-06-2010 08:40:46