INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK DZIENNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK DZIENNYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011
            Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Myśliborzu informuje, że w dniu 4 marca 2010r. pomiędzy agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zostało podpisane porozumienie o współuczestnictwie Agencji w realizacji IX edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011”. Agencja, podobnie jak w latach ubiegłych uczestniczy w Programie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów do otrzymania stypendiów.
            Nabór kandydatów na stypendium przeprowadzony zostanie wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2010/2011 (Segment IA)”.
            Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2010 roku i który spełnia łącznie następujące kryteria:
1.      został przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskiej państwowej uczelni mającej uprawnienia do przyznawania tytułu magistra;
2.      jest dzieckiem byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 3 lata;
3.      mieszka na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tyś. mieszkańców; 
4.      pochodzi z rodziny, w której dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 922 zł ( lub 1054 zł , gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
5.      osiągnął na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższa niż 90 ( liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu uczeń samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).
Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich. Roczna kwota stypendium wynosi 5 000 zł i przekazywana jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konto stypendysty.
Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP. Do obowiązków Agencji, jako współorganizatora, należy wstępna rekrutacja kandydatów do Programu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
Kandydat, po przyjęciu na studia, składa w Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami, kopią zawiadomienia o przyjęciu na studia oraz kopią świadectwa dojrzałości – w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2010r.
Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 30 września b.r.     
Materiały można pobrać ze strony internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.
Wójt Gminy Bielice
Zdzisław Lech Twardowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 18-05-2010 10:20:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-05-2010 10:20:24