Uchwały Rady Gminy za 2010 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/186/10 RadyGminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Chabowo 2010-02-09 10:30:54
Uchwała Nr XXXI/187/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice 2010-02-09 10:33:07
Uchwała Nr XXXI/188/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 2010-02-09 10:36:45
Uchwała Nr XXXI/189/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r.sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-02-09 10:28:41
Uchwała Nr XXXI/190/10 Rady gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 r.w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2010-02-09 10:35:18