Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

          Projekt
UCHWAŁA Nr …………..
RADY GMINY BIELICE
z dnia …………………2010r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218,z 2008,Nr180,poz.1111), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 
 
 
 
                                                                Załącznik do Uchwały
                                                         Nr …………….Rady Gminy Bielice
                                                                z dnia ………….2010 r.
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2010
ZASADY OGÓLNE WSPÓŁPRACY
§ 1. Program określa zasady, zakres, formy i realizatorów współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zwanej dalej „ustawą dppw”.
§2.
 1. Współpraca Gminy Bielice z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 będzie odbywać się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia prowadząc działalność pożytku publicznego, których teren działania obejmuje Gminę Bielice.
3. Gmina Bielice nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami organizacji pozarządowych i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami spoza terenu Gminy w zakresie zadań o charakterze ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy Bielice.
 
 
ZAKRES WSPÓŁPRACY
§3.
1.    Zakres współpracy obejmuje w szczególności następujące zadania:
       1/ W dziedzinie kultury i edukacji:
         a/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
         b/ nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
         c/ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
        d/ podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
       e/ działalność na rzecz mniejszości narodowych,
       f/ działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
      g/ kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
2.    W dziedzinie kultury fizycznej i turystyki:
       1/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
       2/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
   3. W dziedzinie zdrowia i polityki społecznej:
        1/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
       2/ działalność charytatywna,
       3/ ochrona i promocja zdrowia,
       4/ porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
      5/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
      6/ zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
4.W dziedzinie dotyczącej przedsiębiorczości: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 4. 1. Współpraca Gminy Bielice z podmiotami Programu odbywa się w następujących formach:
         1/ Zlecenie podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie ” dppw”,
         2/ Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
        3/ Konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania projektów aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,
       4/ Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym w tym tworzenie w razie potrzeb, doraźnych zespołów przy realizacji programów spotkań i innych inicjatyw.
   2.Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne lub finansowe.
 3.Udostępnianie w miarę możliwości lokali stanowiących własność gminy dla organizacji pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.
4.Wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność gminy na warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej.
5.Pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu z innych źródeł niż budżet gminy, poprzez:
 1/promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych źródeł,
2/wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,
3/szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy,
4/pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,
5/ koordynację podejmowanych działań.
6.Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.
7.Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez powierzanie lub wspieranie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub odpowiednio ich dofinansowanie.
8.Powierzanie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. może nastąpić w innym trybie niż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie dppw, jeżeli dane zadanie może zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
REALIZATORZY WSPÓŁPRACY
§ 5. Ze strony Gminy Bielice program realizują:
 1/ Rada Gminy - w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej gminy,
 2/ Wójt Gminy Bielice- w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych formach pomocy,
 3/jednostki organizacyjne gminy - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
4/ wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w ramach zakresów czynności - w zakresie utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.  
 
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-01-2010 14:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-01-2010 14:22:25