Uchwały Rady Gminy za 2009 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX/171/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wandy Bonarskiej 2010-01-11 11:52:07
Uchwała Nr XXX/173/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009r. 2010-01-11 11:54:03
Uchwała Nr XXX/174/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2010-01-11 13:29:32
Uchwała Nr XXX/175/09 Rady gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2010-01-11 13:54:59
Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2, 238/5 położonych w obrębie Swochowo 2010-01-11 13:31:16
Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2010-01-11 14:58:15
Uchwała Nr XXX/178/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2010-01-12 09:03:51
Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2010-01-11 11:57:35
Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2010-01-14 09:54:42
Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie ustaelnia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2010-01-11 11:49:25
Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2010-01-11 11:44:39
Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII " Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-01-11 12:04:42
Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 2010-01-11 12:02:21